Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

OP ŽP – 93. výzva, PO 4, SC 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny

shutterstock_156571409.jpg
Share Button

Dotaci mohou získat způsobilí žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na posílení přirozené funkce krajiny. Celková alokace je 300 000 000 Kč.

Příjem žádostí:

 • Žádosti budou přijímány od 1. února 2018 (9:00) do 4. dubna 2018 (20:00).

Příjemce podpory:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, státní podniky, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, podnikatelské subjekty, fyzické osoby podnikající a další.

Typy podporovaných projektů:

 • Aktivita 4.3.1: Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury.
 • Aktivita 4.3.2: Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur.
 • Aktivita 4.3.3: Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů.
 • Aktivita 4.3.4: Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000.
 • Aktivita 4.3.5: Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu, a adaptaci na změnu klimatu.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 250 000 Kč (bez DPH).
 • V rámci výzvy je možné ve výši 100 % podpořit pouze projekty realizace ucelené skladebné části ÚSES s vyloučením podpory realizace či obnovy malých vodních nádrží – rybníků.

Specifika a omezení:

 • Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím portálu IS KP14+.
 • Cílová území: Území celé České republiky, mimo území hl. města Prahy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>