Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

OP ŽP Výzva č. 106 – Specifický cíl: 4.1 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

stažený soubor
Share Button

Cílem tohoto programu je zajištění potřebné péče o předměty ochrany na národně významných chráněných územích, jež jsou stanoveny schválenými plány péče, v územích Natura 2000 jsou to souhrny doporučených opatření.

Příjem žádostí:

 • Žádosti budou přijímány do 15. 11. 2018.

Příjemce podpory:

 • Kraj, obec, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů, AOPK ČR a správ NP a Správy jeskyní ČR), státní podniky, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Typy podporovaných projektů:

 • Zajištění péče o území národního významu vycházející z plánovací dokumentace, tj. plánů péče, souhrnů doporučených opatření, záchranných programů, event. dalších relevantních dokumentů (jsou-li tyto pro dané území již k dispozici), zejména pak:
  • péče o nelesní stanoviště (např. travní porosty, vřesoviště apod.),
  • péče o lesní společenstva,
  • péče o vodní prvky a mokřadní biotopy,
  • péče o dřeviny rostoucí mimo les,
  • speciální péče zaměřená na podporu biodiverzity, podporu cílových stanovišť a druhů,
  • likvidace invazních a expanzivních druhů,
  • zajištění péče o útvary neživé přírody včetně jeskyní,
  • opatření k usměrňování návštěvníků z důvodu eliminace negativního dopadu na předmět ochra¬ny způsobovaného návštěvníky (dřevěné/povalové chodníky, úprava povrchů cest, láv¬ky, zábradlí, schody, žebříky atd.) a/nebo budování či obnova prvků pro interpretaci chrá¬něných území (návštěvnická střediska v CHKO, NP, NPP a NPR, informační panely, naučné stezky apod.),
  • ostatní specifická opatření směřující ke zlepšení stavu území.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 250 000 Kč (bez DPH) na jeden projekt.
 • Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 150 mil. Kč.
 • Dotace může tvořit maximálně 100 % celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Nelze opětovně financovat projekty, které již byly podpořeny v rámci OPŽP 2007-2013 a žadatel se zavázal v době udržitelnosti k plnění cílů podpory.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické a finanční realizace operace je 31. 12. 2023.
 • Příjemcem podpory nemůže být Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, správy národních parků, Správa jeskyní ČR a kraje, pro které jsou otevřeny samostatné průběžné výzvy.
 • V rámci výzvy není možné podpořit opatření na „zajištění územní ochrany“ a „zpracování podkladů pro zajištění péče“.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>