Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Opatření k zadržování vody v krajině – Královéhradecký kraj

autumn-2242958__340
Share Button

Dotace na vytváření podmínek pro posílení retence a akumulace vody v krajině, zvýšení zásob povrchových vod, zlepšení technického stavu rybníků, vodních toků a malých vodních nádrží a navracení jejich základních vodohospodářských funkcí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 12. 2021, 8:00 hod. do 05. 01. 2022,14:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Obce a svazky obcí Královéhradeckého kraje.
 • Právnické a fyzické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zpracování projektových dokumentací k realizaci následujících opatření:
  • a) výstavba, rekonstrukce či oprava malých vodních nádrží (též přírodě blízkého charakteru) včetně hrází, přelivů, nápustných a výpustných zařízení za účelem posílení retence a akumulace vody v krajině,
  • b) úpravy koryt vodních toků včetně pomístních zásahů umožňujících proces renaturace vodního toku a nivy,
  • c) vytváření a obnova tůní, mokřadů nebo obnova říčních ramen v nivě vodního toku, jejichž cílem je posílení ekologicko-stabilizačních funkcí,
  • d) opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku – zasakovací průlehy, travní pásy, apod.,
  • e) stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku – příkopy, terasy, hrázky, apod.,
  • f) preventivní protierozní opatření – zakládání a obnova mezí, remízů, větrolamů,
  • g) opatření vedoucí k eliminaci negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu KHK na podporu stanoveného účelu 500 000 Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 30 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 200 000 Kč.
 • Maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích projektu činí 70 %.

Specifika a omezení:

 • Datum realizace projektu je od 01. 01. 2022 – 30. 11. 2023.
 • Žadatel o dotaci smí do tohoto dotačního programu podat pouze 1 žádost o dotaci.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>