Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Podpora agroturistiky

Investice na diverzifikaci činností pro zemědělské subjekty v oblasti agroturistiky vedoucí k zajištění diverzifikace příjmů, vytváření pracovních míst i pro nekvalifikované pracovní síly, k podpoře širšího využití zemědělských farem a využití venkovských brownfields. Podporován nebude spotřební materiál, příjezdové cesty, obecné náklady dle čl. 45 NK (EU) č. 1305/2013 a další výdaje, které s realizací projektu přímo nesouvisí.

Kdo může žádat o dotaci:

 • Zemědělský podnikatel.

Kdy můžete žádat o dotaci:

 • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Výše podpory:

 • Podpora se poskytuje jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši:
  • 25 % způsobilých výdajů pro velké podniky,
  • 35 % způsobilých výdajů pro střední podniky,
  • 45 % způsobilých výdajů pro malé podniky.
 • Maximální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 10 mil. Kč na projekt.
 • Minimální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 200 tis. Kč na projekt.

Příklady podporovaných aktivit:

 • Stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba malokapacitního ubytovacího zařízení (včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí).
 • Doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných stání, nákup a výsadba doprovodné zeleně, nákup zařízení, vybavení, hardware, software).
 • Nákup nemovitostí.

Specifika a omezení:

 • Projekt lze realizovat na území České republiky s výjimkou území hl. města Prahy.
 • Veškeré výdaje musí být realizovány ve vazbě na malokapacitní ubytovací zařízení (malokapacitním ubytovacím zařízením se rozumí zařízení s kapacitou nejméně 6 lůžek, maximálně však 40 lůžek).
 • Žadatel může v jednom kole příjmu žádostí podat pouze jednu žádost.
 • Podpora je podmíněna předložením projektu (podnikatelského plánu) s vyhodnocením přínosů projektu vůči naplňování cílů opatření a Programu rozvoje venkova.
 • Žadatel splnil podmínku finančního zdraví u projektů nad 1 mil. Kč výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
 • Žadatel vykazuje min. 30 % příjmů ze zemědělské prvovýroby v poměru k celkovým příjmům za poslední účetně uzavřené období nebo chová minimálně 0,3 VDJ na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy nebo hospodaří v lese s minimální výměrou 3 ha.

Jak postupovat pokud máte zájem o dotaci:

Všechny aktuální výzvy >

Kontakt

 • Dotační linka
  Rádi vám bezplatně poskytneme potřebné informace o dotacích. Následně můžete využít naši pomoc při zpracování žádosti o dotaci, výběrovém řízení na dodavatele a v realizační fázi projektu.

Loading...
Loading...