Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Podpora akcí zaměřených na oblast životního prostředí a zemědělství a podpora činnosti zájmových spolků a organizací, předmětem jejichž činnosti je oblast životního prostředí a zemědělství v Olomouckém kraji

shutterstock_156897440.jpg
Share Button

Účelem je podpora propagačních, vzdělávacích a osvětových akcí zaměřených na tématiku životního prostředí a zemědělství pořádaných pro zlepšení informovanosti o stavu životního prostředí a zemědělství a rovněž také podpora aktivit, které vedou k ochraně a obnově biologické rozmanitosti krajiny a ke zlepšení kvality životního prostředí na území Olomouckého kraje.

Příjem žádostí:

 • Žádost o dotaci podá žadatel v termínu: od 14. 4. – 4. 5. 2020.

Příjemci podpory:

 • Fyzická osoba podnikající v oblasti životního prostředí a zemědělství.
 • Obec,  dobrovolný svazek obcí v územním obvodu Olomouckého kraje.
 • Právnická osoba, jejímž předmětem činnosti jsou aktivity v oblasti životního prostředí a zemědělství.
 • Příspěvková organizace jejímž zřizovatelem je Olomoucký kraj.

Typy podporovaných projektů:

 • Semináře, školení, soutěže, výstavy, vzdělávací a osvětové akce a programy zaměřené na tématiku životního prostředí a zemědělství a na s tím související či navazující zájmovou činnost.
 • Poradenská činnost zaměřená na nediskriminační, plošný, adresný a cílený přenos resortních informací k cílovým skupinám a jejich provázanost s regionálními rozvojovými aktivitami v oblasti životního prostředí a zemědělství a udržitelného rozvoje.
 • Opatření sloužící ke snížení mortality živočichů v důsledku rozvoje technické infrastruktury.
 • Obnova funkčního stavu stávajících ploch a parků veřejné zeleně (ošetření stromů, doplnění výsadby).
 • Výsadba rozptýlené zeleně v krajině.
 • Péče o památné stromy a aleje.
 • Budování naučných stezek a informačních tabulí s přírodovědnou tematikou, zakládání a údržba studánek v krajině.
 • Podpora produkce rybí násady pro zarybňování rybářských revírů posilující druhovou biodiverzitu vodních toků.
 • Podpora činností zájmových spolků a organizací předmětem, jejichž činnosti je ochrana přírody a udržitelného rozvoje, nebo souvisejících s oblastí zemědělství (chovatelství, pěstitelství) realizovaných amatérsky ve volném čase.
 • Podpora pořízení movitých věcí a vybavení, účelně a intenzivně využívaných členy zájmového spolku nebo organizace definovaných v předchozím bodě, pro zajištění jeho provozních činností přímo souvisejících s předmětem jejich činnosti v ochraně životního prostředí nebo zemědělství.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace na jednu akci/projekt činí: 5 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jednu akci/projekt činí: 150 000 Kč.
 • Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních a jiných zdrojů, činí minimálně 50 % celkových skutečně vynaložených uznatelných výdajů akce/projektu.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního titulu podat více žádostí na různé akce/činnosti. Na tutéž akci/činnost v rámci vyhlášeného dotačního titulu však žadatel může podat pouze jednu žádost o poskytnutí dotace v daném kalendářním roce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>