Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

Specifický cíl je koncipován, aby podporované aktivity přispívaly ke snížení lokální nezaměstnanosti, k lepšímu využití ekonomického potenciálu venkova, ke zlepšení situace osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením, k ochraně přírodního a kulturního dědictví a k rozvoji místních služeb a dopravní obslužnosti. Celková alokace činí 304 mil. EUR.

Kdo může žádat o dotaci:

  • Subjekty, které realizují projekty v rámci sledovaných strategií komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS (místní akční skupina). Kategorie příjemců jsou specifikovaný v jednotlivých cílech IROP.

Kdy můžete žádat o dotaci:

Výše podpory:

  • Omlouváme se, informace prozatím nejsou známy, budou doplněny v nejbližším možném termínu.

Příklady podporovaných aktivit:

  • Podporované budou projekty následujících specifických cílů:

1) Specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

2) Specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

3) Specifický cíl 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

4) Specifický cíl 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví

5) Specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

6) Specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví

7) Specifický cíl 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje

Územní zaměření podpory:

  • Podpora bude zaměřena na venkovské oblasti se schválenou strategií komunitně vedeného místního rozvoje tvořené správními územími obcí s méně než 25 000 obyvateli. Velikost MAS nebude menší než 10 000 obyvatel a nepřekročí hranici 100 000. Projekty se realizují v souladu s územní dimenzí, vymezenou pro jednotlivé specifické cíle.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Všechny aktuální výzvy >

Garant sekce

  • Ing. Josef Tuček
    Josef se zabývá dopravními projekty a také Integrovaným regionálním operačním programem. Vzhledem ke svým dlouholetým zkušenostem se však zabývá projekty z kompletního dotačního spektra. Vystudoval Vysokou školu Ekonomickou v Praze, fakultu výrobně ekonomickou a má na starosti také koordinaci ekonomických analýz a finančních plánů u investičních projektů. Jeho referenčním projektem je Město Příbram, kterému pomohl získat dotaci na rekonstrukci komunikací ve výši 13 mil. Kč.

Loading...
Loading...