Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko 2014-2020

Program Přeshraniční spolupráce ČR-PR se v letech 2014-2020 zaměří na témata, jako je: bezpečnost, využití potenciálu česko-polského příhraničí v oblasti přírodního a kulturního dědictví, dopravní dostupnost regionu, vzdělávání a spolupráce vládních a nevládních institucí. Většina prostředků bude určena na aktivity související s přírodním a kulturním dědictvím česko-polského příhraničí a rozvojem silniční infrastruktury. Zvolené tematické cíle jsou reflektovány do 4 prioritních os.

Prioritní osa 1: Společné řízení rizik

Společné řízení rizik odpovídá tematickému cíli Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik a reaguje na přeshraniční charakter řady environmentálních a technických rizik, která ohrožují programové území.Prostřednictvím realizace projektů v této prioritní ose bude dosaženo přeshraniční akceschopnosti, tedy schopnosti včasné, efektivní a koordinované reakce na existující rizika a hrozby environmentální i technické povahy.

Příklady podporovaných aktivit:

 • Realizace systémových opatření směřujících ke zvýšení koordinace činností prevence, monitoringu, reakce a odstraňování následků rizik. Jedná se o opatření systémové, zastřešující povahy, vytvářející základní legislativní a technické podmínky pro společnou koordinaci činností záchranných a bezpečnostních složek a složek krizového řízení (smluvní a právně administrativní nastavení pravidel komunikace či pravidel realizace společných zásahů apod.).
 • Realizace opatření směřujících k propojení systémů prevence, monitoringu, reakce a odstraňování následků rizik a zvýšení jejich kompatibility – úpravy či nástavby existujících systémů zajišťující kompatibilitu a dostupnost na obou stranách hranice.
 • Společné mapování rizik, vytváření, rozšiřování a aktualizace společných informačních bází rizik.
 • Pořízení technických prostředků tam, kde je to prokazatelně nezbytné pro realizaci efektivního koordinovaného nebo společného zásahu záchranných a bezpečnostních složek.
 • Úpravy technického vybavení, jímž disponují záchranné a bezpečnostní složky, směřující ke zvýšení jeho kompatibility a k umožnění či usnadnění společných zásahů v oblastech prevence, monitoringu, reakce a odstraňování následků rizik.
 • Nezbytné investiční aktivity, jejichž cílem bude přizpůsobení infrastruktury pro využití zakoupené/zmodernizované techniky a vybavení.
 • Školení týkající se právně administrativních a jiných podmínek krizového řízení a řešení mimořádných událostí v partnerské zemi v rámci teoretické i praktické odborné přípravy záchranných a bezpečnostních složek a složek krizového řízení (vč. nezbytného jazykové vzdělávání).
 • Společná cvičení a příprava záchranných a bezpečnostních složek.

Prioritní osa 2: Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

Výsledkem intervencí programu, které budou komplexními aktivitami zaměřených jak na rozvoj přírodních a kulturních zdrojů, tak na jejich zpřístupnění a propagaci, bude zvýšení atraktivity programového území pro návštěvníky, které přispěje ke vzniku nových pracovních míst v cestovním ruchu a návazných odvětvích.

Příklady podporovaných aktivit: 

 • Rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit.
 • Realizace opatření směřujících k vyššímu zapojení kulturních či přírodních atraktivit do udržitelného cestovního ruchu.
 • Podpora využití nehmotného kulturního dědictví.
 • Rekonstrukce/přestavba a modernizace stávajících lokálních a regionálních silničních spojení zlepšující přeshraniční dostupnost přírodních a kulturních atraktivit, konkrétně:
  • modernizace lokálních a regionálních silničních spojení zlepšující přeshraniční dostupnost přírodních a kulturních atraktivit,
  • realizace opatření zvyšujících kapacitu lokálních a regionálních silničních spojení zlepšující přeshraniční dostupnost přírodních a kulturních atraktivit,
  • opatření směřují k vyšší dopravní propustnosti na komunikacích a ke zvýšení kapacity silniční sítě (zlepšení parametrů komunikaci umožňující průjezd vozidel, které původně projíždět nemohla, např. kvůli hmotnosti či rozměrům apod.),
  • realizace technických opatření na silnicích vedoucí k lepší přeshraniční dostupnosti turisticky významných území (např. opatření dopravní telematiky zlepšující dostupnost turisticky vytížených lokalit apod.).
 • Výstavba, rekonstrukce, přestavba a modernizace veřejně dostupné základní infrastruktury zpřístupňující a zvyšující využití přírodního a kulturního dědictví v odvětví cestovního ruchu(např. cyklostezky, naučné stezky), včetně doplňkové turistické infrastruktury usnadňující návštěvu kulturních a přírodních atraktivit (např. stojany pro kola, informační tabule apod.).
 • Výstavba, rekonstrukce, přestavba a modernizace infrastruktury umožňující anebo usnadňující přístup ke kulturním a přírodním atraktivitám pro návštěvníky se speciálními potřebami (hendikepovaní, rodiny s dětmi, senioři apod.).
 • Využití mobilních technologií pro společnou prezentaci a propagaci kulturních a přírodních atraktivit společného pohraničí – např. www stránky, sociální sítě, mobilní aplikace, využití QR kódů apod.
 •  Společné kampaně propagující přírodní a kulturní atraktivity společného území.
 • Společné účasti na veletrzích a obdobných propagačních akcích cestovního ruchu, včetně pořízení nezbytných propagačních předmětů dlouhodobé povahy potřebných pro tento druh propagace (bannery, propagační stany apod.).

Prioritní osa 3: Vzdělávání a kvalifikace

Prioritní osa 3 Vzdělání a kvalifikace se váže především na problém vysoké míry nezaměstnanosti mladých lidí ve věku do 24 let v programovém území a na horší vzdělanostní úroveň obyvatelstva. V rámci prioritní osy 3 budou podporovány aktivity zaměřené na zlepšení postavení osob vstupujících na trh práce, tedy jedná se o předcházení nezaměstnanosti těchto osob.

Příklady podporovaných aktivit:

 • Příprava (či úprava), koordinace a realizace společných kurzů, praktické výuky, vzdělávacích programů a dalších forem společného vzdělávání.
 • Realizace přeshraničních výměn učňů a studentů a pedagogických pracovníků mezi školskými zařízeními.
 • Systémová opatření v oblastí vzdělávání – studie, strategie, výměna informací a zkušeností, vzájemné uznávání diplomů/kvalifikace apod., směřující ke zvýšení pracovní mobility zejména osob vstupujících na trh práce ve společném pohraničí a zvýšení jejich šanci na uplatnění na trzích práce v obou zemích.
 • Iniciace a propagace nových a rozvoj (adaptace) stávajících vzdělávacích nabídek a programů, včetně realizace pilotních kursů/vzdělávacích cyklů, vznikající zejména ve spolupráci vzdělávacích zařízení a institucí trhu práce.
 • Realizace pracovních stáží a praxí u ekonomických subjektů, orgánů správy a dalších organizací, u nichž si mohou učni a studenti zvýšit kvalifikaci a ověřit teoretické znalosti v praxi.
 • Výuka jazyka zahraničního partnera (češtiny nebo polštiny).

Prioritní osa 4: Spolupráce institucí a komunit

Prioritní osa 4 Spolupráce institucí a kapacit směřuje prostřednictvím zvýšení intenzity spolupráce institucí k realizaci veřejně prospěšných projektů a ke zvýšení kvality služeb poskytovaných ve veřejném zájmu. V rámci realizace jednotlivých aktivit se očekává také zlepšení úrovně spolupráce a soužití místních komunit ve společném regionu.

Příklady podporovaných aktivit: 

 • Realizace spolupráce samospráv a komunit v oblastech jako je spolupráce mládeže, aktivity zaměřené na mládež (včetně osvětových aktivit), společensko-kulturní aktivity přispívající ke vzájemnému poznání a porozumění apod..
 • Kooperační aktivity směřující k upevňování společné identity.
 • Společné plánování rozvoje dopravní sítě a koordinace investic do silniční infrastruktury.
 • Spolupráce v oblasti ochrany přírody a krajiny (společné programy ochrany, osvěty i vzdělávání obyvatel apod.).
 • Spolupráce v oblasti územního plánování a využití území.
 • Realizace společných aktivit v oblasti veřejných služeb celospolečenského významu.

Kdo může žádat o dotaci:

 • Orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení.
 • Organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy.
 • Nestátní neziskové organizace, pokud jsou součástí integrovaného záchranného systému nebo systému krizového řízení (PO 1).
 • Nestátní neziskové organizace. (PO 2, PO 3, PO 4).
 • Evropské seskupení pro územní spolupráci (PO 2, PO 3, PO 4).
 • Církve a náboženské spolky (PO 2, PO 4).
 • Asociace a sdružení působící v oblasti cestovního ruchu (PO 2).
 • Vzdělávací instituce včetně vysokých škol (PO 3).
 • Hospodářské a profesní komory, svazy a sdružení (PO 3, PO 4).

Kdy můžete žádat o dotaci:

 • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

 • Novinky operačního programu

Další novinky >

Garant sekce

 • Bc. Kateřina Čočková
  Kateřina se věnuje především projektům s mezinárodním přesahem, dále vzdělávání zaměstnanců a také investičním projektům z OP PIK. Kromě toho má na starost také monitoring dotačních příležitostí pro neziskový sektor a správu systému Dotační Manager. Vystudovala obor Regionální rozvoj na Masarykově univerzitě, je členkou zastupitelstva obce a místní akční skupiny. Příkladem jejího úspěšného projektu je například Třebíčský operní festival, spolupráce ČR a Rakouska.

Loading...
Loading...