Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Přeshraniční spolupráce Česká republika – Sasko 2014 – 2020

Operační program Přeshraniční spolupráce Česká republika – Sasko 2014 – 2020 bude realizován na území příhraničních regionů NUTS 3, tj. v České republice na území krajů Karlovarského, Ústeckého a Libereckého, v Sasku zahrnuje programové území okresy Vogtlandkreis, Zwickau, Krušnohoří, Střední Sasko, Saské Švýcarsko a východní Krušné hory, Bautzen a Görlitz a samostatná města Drážďany a Chemnitz. Mimoto patří k podporované oblasti durynské okresy Greiz a Saale-Orla. Projekty přeshraniční spolupráce lze realizovat v rámci jedné ze čtyř prioritních os.

Prioritní osa 1:Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik

Příklady podporovaných aktivit:

 • Koncepční a investiční ochrana proti povodním.
 • Přeshraniční investice do výstroje a vybavení, zejména do speciální techniky a do společných informačních systémů a komunikačních platforem, doprovodných stavebních opatření vztahujících se k jednotlivým projektům.
 • Společná cvičení, odborná příprava a školení, podpora práce s mládeží, vztahy s veřejností.

Prioritní osa 2: Zachování a ochrana životního prostředí a podporování účinného využívání zdrojů

Příklady podporovaných aktivit:

 • Zlepšení kvality vod a stavu vodních toků a útvarů podzemních a povrchových vod v přeshraničních povodích.
 • Investice do zachování a ochrany, podpory a rozvoje kulturního a přírodního dědictví, uměleckých objektů a kulturních projektů.
 • Podpora kulturního cestovního ruchu.
 • Rozvoj turisticko-kulturní infrastruktury včetně s tím související dopravní infrastruktury.
 • Společný vývoj koncepcí a produktů, realizace společných marketingových opatření, propojení jednotlivých zařízení a tvorba systémů pro společný management.
 • Plánování, řízení a realizace opatření v oblasti ochrany přírody a životního prostředí, péče o krajinu, ochrany půd a lesů včetně biotopů, druhové rozmanitosti a sítě NATURA 2000.

Prioritní osa 3:Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení

Příklady podporovaných aktivit:

 • Opatření v oblasti předškolního vzdělávání.
 • Podpora školských projektů a profesní kvalifikace v oblasti vzdělávání.
 • Podpora opatření přeshraniční odborné přípravy, dalšího vzdělávání a kvalifikace a opatření za účelem přizpůsobení se trhu práce včetně opatření pro transfer vzdělávání.
 • Podpora environmentálního vzdělávání a ekologického povědomí.
 • Zlepšování jazykové vybavenosti a mezikulturních kompetencí.
 • Kooperační opatření vysokých škol a dalších vzdělávacích institucí pro transfer know-how na rozhraní mezi hospodářskou sférou a společností, budování a rozšiřování akademických kooperačních sítí a podpora mobility.

Prioritní osa 4:Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy

Příklady podporovaných aktivit:

 • Partnerská spolupráce ve všech oblastech společenského života.
 • Společný fond malých projektů.

 Kdo může žádat o dotaci:

 • Na české straně budou projekty realizovat tyto subjekty:
  • orgány veřejné správy a jimi zřizované a zakládané organizace,
  • vzdělávací instituce,
  • nestátní a neziskové organizace,
  • Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS),
  • podnikatelské subjekty (PO3),
  • hospodářské a profesní svazy a komory (PO4).

Kdy můžete žádat o dotaci:

 • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

 • Novinky operačního programu

Další novinky >

Garant sekce

 • Bc. Kateřina Čočková
  Kateřina se věnuje především projektům s mezinárodním přesahem, dále vzdělávání zaměstnanců a také investičním projektům z OP PIK. Kromě toho má na starost také monitoring dotačních příležitostí pro neziskový sektor a správu systému Dotační Manager. Vystudovala obor Regionální rozvoj na Masarykově univerzitě, je členkou zastupitelstva obce a místní akční skupiny. Příkladem jejího úspěšného projektu je například Třebíčský operní festival, spolupráce ČR a Rakouska.

Loading...
Loading...