Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Rovnost žen a mužů a sladění pracovního a soukromého života

Cílem oblasti podpory Modernizace služeb zaměstnanosti je modernizace institucí trhu práce, jako jsou veřejné a soukromé služby zaměstnanosti a přispívání k adaptaci na potřeby trhu práce, prostřednictvím opatření pro zlepšení nadnárodní mobility pracovníků a programů mobility a lepší spolupráce mezi institucemi a příslušnými zúčastněnými stranami.

Kdo může žádat o dotaci:

 • Organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace.
 • Zaměstnavatelé.
 • Kraje a obce.
 • Poradenské a vzdělávací instituce.
 • Nestátní neziskové organizace
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a jeho řízené organizace apod.

Kdy můžete žádat o dotaci:

 • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou prioritní osu.

Výše podpory:

 • Omlouváme se, informace prozatím nejsou známy, budou doplněny v nejbližším možném termínu.

Příklady podporovaných aktivit:

 • Podpora vybudování a provozu, nastavení kvality a následného rozvoje sítě finančně i místně dostupných služeb péče o děti typu dětské skupiny, dětských kubů, případně dalších typů, s důrazem na pokrytí stávající absence služeb pro děti do 3 let, případně pro starší děti dle aktuální demografické situace, včetně vzdělávání osob pracujících v podpořených zařízeních péče o děti a osob poskytujících resp. připravujících se na poskytování služeb péče o děti.
 • Další profesní vzdělávání pro ženy a osoby pečující o jiné závislé osoby zaměřené na zlepšení jejich přístupu na trh práce, včetně výkonu samostatné výdělečné činnosti.
 • Vzdělávání a poradenské aktivity pro osoby na mateřské a rodičovské dovolené a pečující o závislé osoby či ženy ve starším věku.
 • Podpora opatření pro odstranění projevů diskriminace na trhu práce na základě pohlaví (včetně vícečetné diskriminace) a pro snížení horizontální a vertikální segregace trhu práce podle pohlaví a rozdílů v odměňování žen a mužů.
 • Vzdělávání, zvyšování povědomí, poradenství v oblasti rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce za účelem odstraňování genderových stereotypů a diskriminace na základě pohlaví.
 • Advokační služby pro pomoc obětem diskriminace na trhu práce z hlediska rovnosti žen a mužů, včetně ekonomického, psychologického a právního poradenství.
 • Podpora zavádění flexibilních forem práce a jejich využívání v praxi jako nástroje podpory slučitelnosti pracovního a soukromého života – vzdělávání, osvěta a poradenství pro zaměstnavatele v této oblasti a zároveň přímo finanční podpora flexibilních forem práce pomocí mzdových příspěvků.
 • Tvorba a realizace komplexních programů na podporu zahájení a rozvoj samostatné výdělečné činnosti.
 • Podpora aktivit zaměřených na vyšší míru zapojení mužů do péče o děti a další závislé osoby – například sociologická šetření, osvěta, propagace tématu, vzdělávání mužů v oblasti rodičovských kompetencí a slaďování pracovního a rodinného života, osvěta a poradenství u zaměstnavatelů, jak podporovat slaďování pracovního a rodinného života u zaměstnanců – mužů, poradenství pro může na rodičovské dovolené aj.;
 • Doprovodná opatření vedoucí k podpoře rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce s cílem usnadnění přístupu cílových skupin k hlavní formě podpory v této investiční prioritě – zejména zajištění dopravy, ubytování a stravování účastníků, péče o závislé osoby apod.
 • Zlepšení koordinace místních a celostátních politik týkajících se rovných příležitostí žen a mužů a jejich implementace či přizpůsobení – koordinace tvorby a implementace strategie rovných příležitostí na jednotlivých ministerstvech, tvorba a implementace strategie rovných příležitostí v rámci ministerstev a samosprávních celků, podpora gender focal pointů, doplnění genderově rozdělených dat do statistik.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Všechny aktuální výzvy >

Garant sekce

 • Mgr. et Mgr. Stanislava Hrabcová
  Stanislava se věnuje celé šíři dotačních programů, přičemž mezi její stěžejní oblasti zájmu patří OP Zaměstnanost, OP Životní prostředí a OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, ve kterých se může pochlubit například úspěšnými projekty pro Akademii věd – Archeologický ústav Brno nebo dotacemi pro společnost VÚP Mediacal , a.s. Své dva tituly Stanislava získala na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.

Loading...
Loading...