Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví

Cílem je zlepšení systému funkční a udržitelné péče, podporující sociální začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením v důsledku jejich stavu a ztížené dostupnosti zdravotních služeb, a zkrácení doby pobytu mimo přirozené prostředí a doby pracovní neschopnosti. Cíle bude dosaženo dokončením procesu koncentrace vysoce specializované péče, zvýšením dostupnosti péče na navazující, rozvojem infrastruktury a deinstitucionalizací psychiatrické péče. Celková alokace činí 284 mil. EUR.

Kdo může žádat o dotaci:

 • Příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR.
 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované nebo zakládané kraji/ obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí.
 • Subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče a nestátní neziskové organizace.
 • Církve a církevní organizace.

Kdy můžete žádat o dotaci:

 • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou prioritní osu.

Výše podpory:

 • Omlouváme se, informace prozatím nejsou známy, budou doplněny v nejbližším možném termínu.

Příklady podporovaných aktivit:

Výčet a obsah je demonstrativní:

1) Zvýšení kvality vysoce specializované péče

 • Realizace projektů spočívá v pořízení technologií a přístrojového vybavení vycházející ze standardu uvedeného ve Věstnících MZd a definovaného odbornými lékařskými společnostmi.

2) Zvýšení kvality návazné péče

 • Realizace projektů bude spočívat v pořízení technologií a přístrojového vybavení potřebného pro péči v podpořeném oboru.

  • Příklady projektů: Příkladem oboru, který předchází vysoce specializované onkologické péči, je např. urologie, jejíž podpora může spočívat v modernizaci diagnostických přístrojů typu ultrazvuky, tomografy, endoskopy, RTG. V případě podpory oboru, který následuje po vysoce specializované péči, typicky rehabilitační a fyzikální medicína, půjde o modernizaci vybavení v podobě antidekubitních matrací, rehabilitačních přístrojů jako jsou motodlahy nebo terapeutické chodníky, případně ergoterapeutické konzole. Příkladem podpory souvisejících činností a metod, které jsou součástí návazné péče, je modernizace laboratorní diagnostiky, a to pořízením kultivačních přístrojů, centrifug, digestoří.

3) Deinstitucionalizace psychiatrické péče

 • Deinstitucionalizace psychiatrických nemocnic znamená vybavení mobilních týmů, zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče (centra duševního zdraví, stacionáře, rozšířené ambulance apod.) a zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro dosažení deinstitucionalizované péče (akutní psychiatrická péče ve všeobecných nemocnicích). Rekonstrukce se týká existující infrastruktury, která bude využívána k poskytování komunitní nebo neinstitucionální péče. Intervence na podporu rozvoje komunitních služeb, deinstitucionalizace péče a destigmatizace společnosti umožní a podpoří transformační změny v systému psychiatrické péče.
 • Pořízení prostor a potřebných stavebních úprav pro poskytování psychiatrické péče v centrech duševního zdraví, v psychiatrických ambulancích a v psychiatrických odděleních nemocnic. Centra duševního zdraví poskytují např. služby mobilních asertivních týmů, terénní služby v domácím prostředí pacientů, krizová centra, denní stacionáře a denní centra. V případě akutních psychiatrických oddělení všeobecných nemocnic bude zřizována akutní lůžková péče a doléčovací denní stacionáře.
 • Podpora může spočívat ve vybavení zdravotnickými technologiemi, informačními technologiemi a nábytkem. V případě mobilních týmů půjde rovněž o pořízení automobilů pro poskytování služeb v terénu.
 • Nebudou podporovány investice do infrastruktury dlouhodobé lůžkové péče v psychiatrických nemocnicích.

4) Doplňková aktivita

 • Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy, aleje, parky a zahrady.

Územní zaměření podpory:

 • Aktivity pro návaznou péči: Podporovatelné jsou nemocnice, které zajišťují čtyři základní obory péče – gynekologie a porodnictví, dětské lékařství, chirurgie a vnitřní lékařství, disponují minimálním počtem 300 lůžek a navazují na péči některého z vysoce specializovaných pracovišť (onkogynekologické, perinatologické, kardiovaskulární, traumatologické, cerebrovaskulární/iktové, onkologické). Koncepce návazné péče umožňuje podpořit i menší poskytovatele péče, pokud jsou v daném regionu LAU1 pouze zařízení s menší kapacitou lůžek a splňují všechna ostatní kritéria. Území hl. m. Prahy nebude podporováno.
 • Aktivity pro vysoce specializovanou péči: Zařízení, uvedená ve Věstnících MZd, které definují národní síť specializovaných pracovišť. Základními kritérii zařazení zdravotnických specializovaných pracovišť do národních sítí jsou především: dostupnost specializované zdravotní péče v návaznosti na vymezená spádová území, zajištění standardů vybavení pracoviště, odbornost a kvalifikace personálu. Předpokládá se podpora čtrnácti onkogynekologických a dvanácti perinatologických center.
 • Aktivity pro transformaci poskytování psychiatrické péče: celé území ČR s výjimkou hl. m. Prahy.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Všechny aktuální výzvy >

Garant sekce

 • Ing. Josef Tuček
  Josef se zabývá dopravními projekty a také Integrovaným regionálním operačním programem. Vzhledem ke svým dlouholetým zkušenostem se však zabývá projekty z kompletního dotačního spektra. Vystudoval Vysokou školu Ekonomickou v Praze, fakultu výrobně ekonomickou a má na starosti také koordinaci ekonomických analýz a finančních plánů u investičních projektů. Jeho referenčním projektem je Město Příbram, kterému pomohl získat dotaci na rekonstrukci komunikací ve výši 13 mil. Kč.

Loading...
Loading...