Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na cestovní ruch

Program 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu cestovního ruchu

art-3591844__340

Dotace dle tohoto Programu přispívá k rozvoji cestovního ruchu v oblasti karavaningu, rekreační plavby a dále k vybudování záchytných parkovišť včetně dopravního a orientačního značení v lokalitách na území Středočeského kraje. Dotace je určena i na pořízení projektové přípravy v souvislosti s přípravou projektů IROP II.

Podpora aktivit v rámci oblastního a lokálního destinačního managementu v Plzeňském kraji

Cestovniruch_cestovniruch_procyklisty_cyklostezky(1)

Dotace na podporu činnosti již vzniklých či nově vznikajících oblastních a lokálních DMO působících na území Plzeňského kraje.

Karlovarský kraj – Dotační program na podporu památek zapsaných na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO

karlovy-vary-2830742__340

Dotace na zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu na území měst Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně v návaznosti a v souladu s Koncepcí rozvoje cestovního ruchu v Karlovarském kraji na období 2018 – 2023 a Programem rozvoje Karlovarského kraje 2021 – 2027.

Podpora lázeňských zařízení v Karlovarském kraji – Lázeňské vouchery

city-6472527__340

Dotační program se zřizuje za účelem posílení odvětví cestovního ruchu a lázeňství po pandemii onemocnění COVID-19.

Moravskoslezský kraj – Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí

landscape-3379250__340

Dotace na podporu jednotlivých aktivit destinačních managementů turistických oblastí Moravskoslezského kraje, která navazují na Akční plán rozvoje cestovního ruchu pro rok 2020.

Příjem žádosti:

 • Datum zahájení příjmu žádostí je  od 1. 4. 2022 do 8. 4. 2022 včetně.

Příjemci podpory:

 • Příjemci podpory mohou být právnické osoby provozující destinační managementy turistických oblastí Moravskoslezského kraje:
  • Turistická oblast Beskydy-Valašsko: Destinační management turistické oblasti Beskydy-Valašsko, o.p.s., IČ 29392055,
  • Turistická oblast Jeseníky-východ: Euroregion Praděd, IČ 69594074,
  • Turistická oblast Opavské Slezsko: Turistická oblast Opavské Slezsko, z.s., IČ 04597486,
  • Turistická oblast Ostravsko: Černá louka s.r.o., IČ 26879280,
  • Turistická oblast Poodří – Moravské Kravařsko: Destinační management turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko, o.p.s., IČ 02111942,
  • Turistická oblast Těšínské Slezsko: Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, IČ 44741031.

Typy podporovaných projektů:

 • Důvodem podpory stanoveného účelu je udržení stávajících aktivit a rozvoj dalších činností destinačních managementů v souvislosti s rozvojem cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji, případně na území mimo Moravskoslezský kraj, pokud to povaha aktivit vyžaduje (např. územní přesah Beskyd a Jeseníků).

Forma a výše podpory:

 • V rozpočtu poskytovatele jsou na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu vyčleněny peněžní prostředky ve výši 6 000 000 Kč. Z toho:
  1. na paušální část dotací celkem 3 360 000  Kč,
  2. na část dotací na aktivity 2 640 000 Kč.
 • Maximální výše procentního podílu dotace poskytovatele na uznatelných nákladech na aktivity destinačního managementu turistické oblasti bude činit:
  • 85 % v případě, že příjemce nejpozději se závěrečným vyúčtováním dotace doloží doklad o úspěšné realizaci svého projektu v rámci NPPCR s celkovými uznatelnými náklady nad 500 000 Kč (ukončení projektu NPPCR v rámci období od 1. 7. 2022 do 31. 10. 2023),
  • 80 % v případě, že příjemce nejpozději se závěrečným vyúčtováním dotace doloží doklad o úspěšné realizaci svého projektu v rámci NPPCR s celkovými uznatelnými náklady do 500 000 Kč (ukončení projektu NPPCR v rámci období od 1. 7. 2022 do 31. 10. 2023), nebo doloží doklad o tom, že realizoval schválený projekt z oblasti cestovního ruchu financovaný z národních nebo evropských prostředků alespoň z části v období od 1. 7. 2022 do 31. 10. 2023,
  • 60 % v případě nedoložení dokladu o úspěšném podání svého projektu v rámci národních nebo evropských programů zaměřených na podporu cestovního ruchu.

Specifika a omezení:

 • Příjemcem dotace nemůže být obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti.
 • Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného projektu musí být využity pro území, které spadá do územního vymezení daných destinací.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Město Jirkov – Program č. 1/2022 – Poskytování dotací z rozpočtu města Jirkova na činnost a projekt

istockphoto-499517325-170667a

Dotace na zvýšení nabídky kulturních služeb, podpora sportu a tělovýchovy, podpora rozvoje dětí a mládeže, rozšíření volnočasových aktivit občanů, podpora ochrany přírody, zlepšení informovanosti a zdraví občanů, podpora rozvoje cestovního ruchu, podpora prezentace města, rozvoj mezinárodní spolupráce, podpora sociálních a navazujících služeb a prorodinných aktivit.

Město Uherské Hradiště – Podpora rozvoje kultury a cestovního ruchu

folklore-996388__340

Dotace na  podporu subjektů vyvíjející aktivity v oblasti rozvoje kultury, v souladu s kulturní politikou města Uherské Hradiště, a to především podpora kulturních aktivit, estetické výchovy dětí a mládeže, naplňování kulturních a společenských potřeb občanů.

Město Česká Lípa – Dotační program pro oblast cestovního ruchu

shutterstock_147059792.jpg

Dotace na podporu cestovního ruchu je poskytována na projekty propagující město Česká Lípa a českolipský region (projekty jsou míněny kulturní, sportovní a jiné akce, přímo aktivizující incomingovou turistiku do regionu).

Město Liberec – Fond kultury a cestovního ruchu

liberec-205423__340

Dotace na podporu kulturních projektů na celém území města na zajištění realizace a na tvorbu a zajištění propagace jednorázových představení, festivalů, slavností, koncertů, pohádek, tematických večerů, výstav či expozic, jednorázových výtvarných počinů, živých veřejných vystoupení, živých veřejných projektů a akcí.

Město Žlutice – Dotační program na podporu v oblasti kultury, sportu a společenského života

football-4544858__340

Dotace na podporu významných kulturních a sportovních akcí a  na celoroční činnost spolků a sdružení, které vyvíjejí aktivitu směřující k obohacení kulturního, společenského a sportovního života ve městě.