Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na cestovní ruch

MMR – COVID – Cestovní kanceláře

images

Dotace je určena k podpoře odvětví cestovního ruchu, respektive cestovních kanceláří zasažených důsledky opatření vlády a Ministerstva zdravotnictví souvisejících s pandemií COVID-19. Podpora je zaměřena na posílení likvidity, zachování provozu těchto zařízení a udržení nabídky stávajících služeb a pracovních míst. Podpora bude mít pozitivní vliv na rozvoj odvětví.

MMR ČR – Dotační titul COVID – Ubytování

building-414408__340

Dotace na podporu odvětví cestovního ruchu, respektive provozovatelů hromadných ubytovacích zařízení na území ČR, zasažených důsledky opatření1 souvisejících s pandemií COVID-19. Podpora je zaměřena na posílení likvidity, zachování provozu těchto zařízení a udržení nabídky stávajících služeb a pracovních míst.

Moravskoslezský kraj – Program Vstupy do turistických atraktivit zdarma

waterfall-3961311__340

Cílem dotačního programu je podpořit sektor cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v souvislosti s jeho výrazným utlumením v důsledku šíření nemoci Covid-19 a návazných vládních opatření, a to prostřednictvím opatření ke zvýšení návštěvnosti Moravskoslezského kraje.

Liberecký kraj – Podpora cestovního ruchu v turistických oblastech Český ráj, Krkonoše, Jizerské hory, Máchův kraj a Lužické hory

waterfall-3961311__340

Účelem je zlepšení kvality a nabídky cestovního ruchu v Libereckém kraji a jeho turistických oblastech včetně lokálních, zlepšení její dostupnosti a zvýšení atraktivity. Dále také vývoj a zkvalitnění nabídky konkurenceschopných témat a produktů destinace a realizace efektivních marketingových aktivit.

Podpora nadregionálních témat a produktů cestovního ruchu v Libereckém kraji

liberec-205423__340

Účelem podpory je zlepšení kvality a nabídky cestovního ruchu v Libereckém kraji a jeho turistických oblastech, zlepšení její dostupnosti a zvýšení atraktivity na základě rozvoje nadregionálních produktů a témat.

Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji

images (1)

Dotace na podporu subjektů, které představují návštěvníkům i rezidentům unikátní technické dědictví Moravskoslezského kraje.

Město Olomouc – Celoroční dotace v oblasti cestovního ruchu

concert-971027__340

Celoroční dotace v oblasti cestovního ruchu je podporou rozšíření nabídky v oblasti cestovního ruchu ve městě Olomouci ve veřejném zájmu. Zahrnuje podporu produktů cestovního ruchu či organizaci akce, která svým charakterem splňuje kritérium přínosu nadregionálního, národního či mezinárodního charakteru.

DANUBE – Výzvy k předkládání návrhů Routes4U poskytuje granty na produkty cestovního ruchu, služby a karty kulturních tras

podyji-national-park-1906546__340

Dotace na podporu regionálního rozvoje prostřednictvím nadnárodních kulturních tras, politik a postupů v oblasti kulturního dědictví a přírodních hodnot.

OP PIK – Výzva IV programu podpory NEMOVITOSTI – Cestovní ruch

travel-1209355__340

Dotace na modernizaci zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících objektů, budov a areálů, které budou využity pro rozvoj podnikatelských činností a služeb MSP v cestovním ruchu.

Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí

landscape-3379250__340

Dotace na podporu jednotlivých aktivit destinačních managementů turistických oblastí Moravskoslezského kraje, která navazují na Akční plán rozvoje cestovního ruchu pro rok 2020.

Příjem žádosti:

 • Datum zahájení příjmu žádostí je od 2. 7. 2019 do 12. 7. 2019 včetně.

Příjemci podpory:

 • Příjemci podpory mohou být právnické osoby provozující destinační managementy turistických oblastí Moravskoslezského kraje:
  • Turistická oblast Beskydy-Valašsko: Destinační management turistické oblasti Beskydy-Valašsko, o.p.s., IČ 29392055,
  • Turistická oblast Jeseníky-východ: Euroregion Praděd, IČ 69594074,
  • Turistická oblast Opavské Slezsko: Turistická oblast Opavské Slezsko, z.s., IČ 04597486,
  • Turistická oblast Ostravsko: Černá louka s.r.o., IČ 26879280,
  • Turistická oblast Poodří – Moravské Kravařsko: Destinační management turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko, o.p.s., IČ 02111942,
  • Turistická oblast Těšínské Slezsko: Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, IČ 44741031.

Typy podporovaných projektů:

 • Udržení stávajících aktivit a rozvoj dalších činností destinačních managementů v souvislosti s rozvojem cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji, případně na území mimo Moravskoslezský kraj, které však spadá pod územní vymezení daných destinačních managementů turistických oblastí.

Forma a výše podpory:

 • V rozpočtu poskytovatele jsou na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu vyčleněny peněžní prostředky ve výši 6 000 000 Kč. Z toho:
  1. na paušální část dotací celkem 2 880 000 Kč,
  2. na část dotací na aktivity 3 120 000 Kč.
 • Maximální výše procentního podílu dotace poskytovatele na uznatelných nákladech na aktivity destinačního managementu turistické oblasti bude činit:
  • 85 % v případě, že příjemce nejpozději se závěrečným vyúčtováním dotace doloží doklad o úspěšné realizaci svého projektu v rámci NPPCR s celkovými uznatelnými náklady nad 500.000 Kč (ukončení projektu NPPCR v rámci období od 1. 11. 2019 do 28. 2. 2021),
  • 75 % v případě, že příjemce nejpozději se závěrečným vyúčtováním dotace doloží doklad o úspěšné realizaci svého projektu v rámci NPPCR s celkovými uznatelnými náklady do 500.000 Kč (ukončení projektu NPPCR v rámci období od 1. 11. 2019 do 28. 2. 2021),
  • 65 % v případě nedoložení dokladu o úspěšné realizaci svého projektu v rámci NPPCR.

Specifika a omezení:

 • Projekt bude realizován v období od 1. 11. 2019 do 28. 2. 2021.
 • Minimálně 6 % uznatelných nákladů projektové části budou tvořit uznatelné náklady na propagaci a rozvoj značky Jak šmakuje Moravskoslezsko, a to náklady na zajištění prezentace restaurací na gastrofestivalech s místem konání na vymezeném území turistických oblastí (stánek, obsluha, ochutnávky), zakoupení regionálních potravin určených pro prezentaci na těchto akcích nebo propagaci gastrofestivalu Jak šmakuje Moravskoslezsko.
 • Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného projektu musí být využity pro území, které spadá do územního vymezení daných destinací.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj