Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: dotace na čistírny odpadních vod

OPŽP – 116. výzva – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

building-585459__340

Dotace na výstavbu kanalizace a retenčních nádrží za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci.

Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod – Královéhradecký kraj

building-585459__340

Dotace na rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod.

Národní program Životní prostředí – Výzva č. 17/2017 – Domovní čistírny odpadních vod

image011

Dotace na pořízení domácích čistíren odpadních vod. Cílem Výzvy je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpadních vod (dále jen „DČOV“) do kapacity 50 EO, a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV.

Národní program životní prostředí Výzva č. 3/2016

shutterstock_114116221.jpg

Dotace na opatření vedoucí ke zlepšení kvality podzemních i povrchových vod, zachycování vody v krajině a zvýšení efektivity využívání vodních zásob.

Olomoucký kraj – Výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací

shutterstock_133102388.jpg

Podpora aktivit vedoucích ke snížení množství vypouštěného znečištění do podzemních a povrchových vod z komunálních bodových zdrojů znečištění, zvýšení počtu obyvatel zásobovaných pitnou vodou v odpovídající kvalitě a množství, zabezpečení stability dodávek pitné vody a obnova environmentálních a vodohospodářských funkcí území.

Ekofond města Zlína“Odkanalizování objektů“

voda-2-1376827794-edb58481_660x371

Dotace je určena pro občany Zlína k podpoře ekologických aktivit (domovní čistírna, kanalizační sítě pro skupinu RD). Na jeden projekt je určeno max. 20 000  Kč.

OPŽP – 72.výzva, PO 1, SC 1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod

shutterstock_114116221.jpg

Cílem je dosažení dobrého stavu vod, který je popsán chemickým a ekologickým stavem či potenciálem.

Drobné vodohospodářské akce v Moravskoslezském kraji

shutterstock_133102388.jpg

Moravskoslezský kraj vyhlašuje dotační program Drobné vodohospodářské akce. Cílem dotačního programu je podpora projektů zaměřených na řešení problémů s odváděním a čištěním odpadních vod, zásobování obyvatel pitnou vodou, a to v obcích s počtem obyvatel do 5000.

Analýza dotačních příležitostí pro žadatele z řad obcí v roce 2012

Prostřednictvím článku si dovolujeme představit možnosti využití dotačních programů evropských strukturálních fondů v roce 2012 pro žadatele z řad obcí. Vyhodnotili jsme pro vás současné možnosti Operačního programu Životní prostředí, Programu rozvoje venkova a národních dotací pod záštitou ministerstva zemědělství. Naši konzultanti rovněž průběžně sledují příležitosti v rámci dalších možných programů, které mimo jiné naleznete v sekci Další možnosti financování. Uvedené programy jsou v průběhu roku aktualizovány, respektive jsou vyhlašovány vhodné výzvy dotačních titulů.

DOTACE PRO ZLEPŠENÍ KVALITY KRAJINY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

v rámci tohoto programu mohou obce a další veřejnoprávní subjekty získat podporu v projektech zaměřených na zvýšení kvality života jejich obyvatel, prostřednictvím zlepšení životního prostředí a zkvalitnění podoby krajiny. Dotaci lze čerpat na záměry:

 • Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní: zlepšení stavu povrchových a podzemních vod, zlepšení jakosti a dodávek pitné vody, snižování rizika povodní, např. stokové systémy, čistírny odpadních vod, vodovodní přivaděče, úpravny;
 • Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí: výměny spalovacích zdrojů v budovách ve vlastnictví obce, pořízení úklidové techniky pro obce;
 • Udržitelné využívání zdrojů energie: nákup či výstavba zařízení využívající obnovitelné zdroje energie (vodní, solární, biomasa), zateplování budov;
 • Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží: nákup technologií ke sběru, recyklaci a zpracování odpadů, zřízení sběrných dvorů, kompostáren, odstraňování starých skládek;
 • Zlepšování stavu přírody a krajiny: revitalizace obcí a měst výsadbou zeleně, revitalizace vodních toků a nádrží.

PROGRAM PREVENCE PŘED POVODNĚMI

program reaguje na možné povodňové situace na území České republiky. V rámci prevence povodní jsou preferovány projekty specificky zaměřené na:

 • Podpora zadržování vody v suchých nádržích na drobných vodních tocích: výstavba a obnova poldrů; výstavba stavebních objektů v územích určených k rozlivům povodní;
 • Zvyšování průtočné kapacity koryt vodních toků, kde byla obec určena správcem drobného vodního toku (pouze v kombinaci s jedním ze dvou předchozích záměrů - poldr, rozliv povodní).

DOTACE PRO KULTURNÍ DĚDICTVÍ

OCHRANA A ROZVOJ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ VENKOVA

program určený malým obcím do 500 obyvatel, nabízí možnost obnovy kulturních památek. Finanční podporu lze čerpat na projekty:

 • Obnova, udržení a využití kulturního dědictví: projekty na vypracování studií, či přímé investice do obnovy a využití kulturních památek, kulturních prvků venkova, památek místního významu, např. historických parků, alejí a zahrad, hřbitovů, kapliček, kostelů, zámečků, hradů atd.;
 • Budování nových expozic a muzeí místního významu, zaměřených na lokální historii, kulturu a lidové tradice; zpracování programů regenerace památkově chráněných území a plánů péče o památkově chráněné zóny.

DALŠÍ MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAMY

programy určené k podpoře rozvoje regionů. Ačkoli je ROP vyhlašován v každém regionu samostatně a témata podpory se mohou v rámci různých regionů lišit, tematická koncepce ROP pro municipality směřuje obecně do těchto oblastí:

 • Rozvoj území: příprava rozvojových území pro podnikání, bydlení a služby, revitalizace centra města a památkových zón; výstavba, rekonstrukce a vybavení objektů občanské vybavenosti, objektů pro kulturu a volný čas, objektů sociální a vzdělávacích infrastruktury; stavební obnova a dostavba veřejných prostranství, náměstí, architektonických prvků; odstranění nevyužitelných staveb a ekologických zátěží apod.

INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM

program je zaměřený na řešení společných regionálních problémů v různých oblastech. Veřejnoprávní subjekty mohou žádat o dotaci na projekty, jejichž prioritní témata spadají do následujících kategorií:

 • Zlepšení prostředí v problémových sídlištích;
 • Služby v oblasti sociální integrace.

DALŠÍ DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI

kromě výše uvedených programů existuje velké množství dotačních titulů administrovaných krajskými úřady a ministerstvy, rovněž možnosti zvýhodněných úvěrů a prostředků z nadačních fondů.

Nabízíme zpracování žádostí o dotaci a monitoring vhodných výzev v rámci dotačních programů v České republice a dále nadnárodních programů administrovaných přímo z Bruselu, přičemž také v programovém období 2014 – 2020 budou vyhlášeny další vhodné strategické programy. Společnost CYRRUS ADVISORY vás provede celým dotačním procesem, od posouzení prvotního záměru, monitoring vhodných programů, přes získání dotace, zvýhodněného úvěru, realizaci výběrového řízení, až k úspěšnému vyučtování a monitoringu projektu, více v sekci Služby. Navštívit nás můžete na pobočce v Brně, Praze nebo v Bruselu.

Zdroje:

 • OPŽP pro neziskové organizace. Operační program Životní prostředí [online]. 1.1.2012 [cit. 2012-02-09]. Dostupné z: http://www.opzp.cz/sekce/499/opzp-pro-neziskove-organizace/
 • Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova. Státní zemědělský intervenční fond [online]. 8.7.2011 [cit. 2012-02-09]. Dostupné z: http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa3/2/22
 • Regionální operační programy. Fondy Evropské unie [online]. 10.6.2011 [cit. 2012-02-09]. Dostupné z: http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Regionalni-operacni-programy
 • Integrovaný operační program. Fondy Evropské unie [online]. 12.3.2011 [cit. 2012-02-09]. Dostupné z: http://www.strukturalni-fondy.cz/iop