Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na ČOV

Dotační program vodohospodářské infrastruktury Plzeňského kraje

Zlepsovani kvality vody

Dotace na podporu výstavby zejména nové vodohospodářské infrastruktury sloužící veřejné potřebě formou investiční účelové dotace v rámci schváleného rozpočtu Plzeňského kraje na daný rok za účelem plnění schváleného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje a Programu rozvoje Plzeňského kraje – Specifického cíle 6.1 – Zajistit ekonomicky efektivní a bezpečnou vodohospodářskou infrastrukturu s cílem zvýšit úroveň vybavenosti sídel, zlepšovat kvalitu vod jako významné složky životního prostředí, dosáhnout standardů EU v oblasti čištění odpadních vod a zlepšovat kvalitu zásobování obyvatel pitnou vodou.

Karlovarský kraj – Dotační program na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

voda-2-1376827794-edb58481_660x371

Dotaci na výstavbu/rekonstrukci ČOV, veřejné kanalizace nebo na vybudování zdroje pitné vody, úpravny vody a vodojemů na území Karlovarského kraje.

Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství (zásobování pitnou vodou a odkanalizování) obcí Pardubického kraje

shutterstock_153095855

Dotaci na výstavbu a rekonstrukci (stavební úpravy) stavební a technologické části staveb čistíren odpadních vod,  kanalizací a souvisejících objektů a lze ji poskytnout pouze na akce, u kterých nebylo ukončeno financování.

OP ŽP – 80. výzva, PO 1, SC 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod

shutterstock_114116221.jpg

Podpora je zaměřena na dosažení dobrého stavu vod, který je popsán chemickým a ekologickým stavem či potenciálem.

OP ŽP – 71. výzva, PO 1, SC 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod

shutterstock_133102388.jpg

Podpora je zaměřena na dosažení dobrého stavu vod, který je popsán chemickým a ekologickým stavem či potenciálem.

Dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizace v Kraji Vysočina

shutterstock_157815041.jpg

Dotace na vybudování infrastruktury vodovodů a kanalizací, žadatelem mohou být obce a svazky obcí v Kraji Vysočina.

Podpora zpracování projektových dokumentací v Plzeňském kraji

shutterstock_132314486.jpg

Účelem dotačního programu je podpora zpracování dokumentace k územnímu řízení pro opatření na výstavbu a jinou realizaci opatření, která sníží negativní účinky povodní s ohledem na hospodárnost navrhovaného opatření.

LXI. výzva OPŽP (fázovací výzva pro PO 1)

shutterstock_153095855

Dotace na výstavbu, rekonstrukci a intenzifikaci centrálních ČOV, stokových systémů sloužících k veřejné potřebě, úpraven vody, zdrojů pitné vody, na výstavbu a dostavbu přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody a souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě mohou získat obce, města a jejich příspěvkové organizace a obchodní společnosti, které jsou vlastníkem vodohospodářské infrastruktury a které jsou vlastněné z více než 50% majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty. Celková alokace finančních prostředků v rámci této výzvy je 4 mld. Kč.

Dotace z OPŽP na snížení znečištění z komunálních zdrojů a zlepšení jakosti pitné vody

Dne 24. 3. 2014 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) v Prioritní ose 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní. V rámci této výzvy budou rozděleny 4 mld. Kč.

Pardubický kraj podporuje projekty výstavby vodovodů a kanalizací

Pardubický kraj umožňuje získat dotaci  na čištění odpadních vod a zásobování pitnou vodou. Dotaci mohou získat obce do 2000 obyvatel, svazky obcí mezi 500-3000 obyvateli, nebo i části (sídla) větších obcí, které mají méně než 2000 obyvatel. Podmínkou pro získání dotace je umístění obce na území Pardubického kraje.  O dotaci lze žádat v oblasti čištění odpadních vod a zásobování pitnou vodou. Podporována je výstavba čistíren odpadních vod a kanalizací či stavba úpraven vod a vodovodů. Maximální výše dotace činí 22 mil. Kč, lze získat 70 % z celkových způsobilých výdajů. Ukončení příjmu žádostí je 30. 6. 2014.