Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: dotace na cyklotrasy

MAS Přemyslovské střední Čechy o.p.s. – IROP – Bezpečná doprava

child-3336934__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

32. výzva-ITI-Plzeň- SC 1.2-Cyklodoprava 5

leisure-444038__340

Dotace na výstavbu komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací.

Liberecký kraj – Rozvoj cyklistické dopravy

leisure-444038__340

Dotace na podporu výstavby a rekonstrukce pozemních komunikací pro cyklodopravu, cyklostezek, cyklostezek se smíšeným provozem, zřizování jízdních pruhů pro cyklisty, cykloturistických tras a terénních cyklistických stezek Libereckého kraje.

Kraj Vysočina – Program na podporu rozvoje a obnovy základní infrastruktury pro cyklistiku, zvýšení její atraktivity a bezpečnosti

Kraj Vysočina vyhlašuje program na podporu zkvalitňování sítě cyklotras a zvýšení bezpečnostní funkce cyklistiky. Cílem podprogramu je podpora rozvoje doprovodné infrastruktury cestovního ruchu zaměřené na rozvoj cykloturistiky a terénní cyklistiky na území Kraje Vysočina.

Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji

bike-775799__340

Dotace na podporu projektů a zejména aktivit údržby a budování nových cyklistických komunikací a související doprovodné infrastruktury, které vytváří základní systém cyklistické infrastruktury kraje, přípravy studií, rozvojových materiálů a projektových dokumentací směřujících k realizaci nových projektů, údržby a realizace značení, marketingu a propagace.

Podpora výstavby cyklostezek, cyklotras a specializované doprovodné cyklistické infrastruktury v Plzeňském kraji

bike-2970293__340

Cílem Programu je podporovat vybudování infrastruktury cyklistické dopravy a rozvoj cykloturistiky na území Plzeňského kraje s dosahem za jeho hranice a podporovat systém bezpečných mezinárodních, nadregionálních a významných regionálních cyklotras.

Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji

bike-775799__340

Dotace na zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy jako jedné ze základních forem dojížďky do zaměstnání, škol, za službami a rozvoj cykloturistiky jako součásti budování systému bezpečných mezinárodních, národních a krajských cyklostezek a cyklotras a tras MTB na území Jihomoravského kraje.

Fond malých projektů – Operační program Interreg V-A SR – ČR – 7. výzva

podyji-national-park-1906546__340

Dotace na zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů.

Město Plzeň – Výzva č. 23 k předkládání žádostí o podporu z IROP – integrované projekty ITI (optimalizace a rozvoj cyklodopravy IV.)

cyclists-885609_960_720

Dotace na výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce, výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce a realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

6. výzva Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko o.p.s. – IROP – Zvýšení bezpečnosti a udržitelných forem dopravy

leisure-444038__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II., a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějící pěší dopravu od silnic I., II., a III. třídy a místních komunikací vč. přechodů pro chodce a míst pro přecházení, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.