Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na děti a mládež

Město Trutnov – Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež a mimoškolních aktivit

children-3826830__340

Dotace na y na podporu aktivit (projektů) pro děti a mládež, které se konají v době mimo školní vyučování a jsou realizovány na území města. Jedná se zejména o soutěže, turnaje, dětské dny, slavnosti pro děti apod.

Město Sázava – Dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže

istockphoto-1278978403-170667a

Účelem dotace je podpora subjektů zajišťujících dlouhodobě volnočasové aktivity dětí a mládeže v Sázavě. Dotace může být využita ke krytí neinvestičních výdajů příjemce.

MŠMT – Výzva Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022

Young teacher with children on nature field trip

Dotace na realizaci volnočasových adaptačních skupin pro děti cizince migrující z Ukrajiny, zaměřených na snižování negativních dopadů spojených s válečným konfliktem.

Město Pelhřimov – Sportovní aktivity

football-4544858__340

Cílem programu je podpora účelného trávení volného času s aktivním zapojením široké veřejnosti, rozvoj a zkvalitňování podmínek volnočasových aktivit.

Město Klášterec nad Ohří – „Podpora projektů v oblasti tělovýchovy, sportu a volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok 2022“ – 2. kolo

fun-3023031__340

Podpora aktivit v oblasti tělovýchovy, sportu a volnočasové činnosti dětí a mládeže. Prvořadým posláním podpory je odpoutat děti a mládež od negativních prvků společnosti.

Program města Kroměříže pro poskytování dotací v oblasti volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů

older-adult-1546130_960_720

Dotační program je zaměřen především na podporu provozu a činnosti, podporu nových i pravidelně se opakujících aktivit a akcí žadatele v oblasti volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů.

MAS Kraj živých vod – Grantový program Dr. ŽIVODA

fun-3023031__340

Cílem programu je obohatit nabídku kvalitních kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí s důrazem na děti a mládež a zároveň zvýšit zájem dětí a mládeže o dění v jejich obci i kraji a podpořit sounáležitost s územím.

MO Plzeň 7 – Radčice – Podpora sportovních činností, tělovýchovy a volnočasových aktivit

basketball-1474505_960_720

Dotace na podporu činnosti organizací zajišťujících pravidelné či jednorázové sportovní akce a přispívajících ke zlepšení sportovních podmínek a sportovního vyžití nejen dětí a mládeže ale i dospělých obyvatel MO Plzeň 7 – Radčice.

Město Ostrava – Program na podporu společensky odpovědných projektů v oblasti sportu realizovaných na území statutárního města Ostravy

istockphoto-942728804-170667a

Dotace na podporu společensky odpovědné činnosti sportovních klubů a subjektů zaměřených na děti a mládež, zdravotně postižené, sociálně znevýhodněné, seniory, žáky a studenty škol působících na území SMO.

Město Mladá Boleslav – Dotace na činnost organizací které se zabývají volnočasovými aktivitami mládeže

istockphoto-1161635092-170667a

Účelem poskytnutí dotace je podpora subjektů se sídlem nebo vykonávající činnost na území statutárního města Mladá Boleslav v oblasti pravidelného a dlouhodobého aktivního využívání volného času dětí a mládeže.