Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na digitalizaci

MPO ČR – I. výzva Digitální vysokokapacitní sítě z komponenty 1.3 Národního plánu obnovy

the-internet-4899254__340

Cílem výzvy je vybudování sítí s velmi vysokou kapacitou, jež umožní spolehlivý přístup k službám elektronických komunikací pro přístup k internetu koncovým uživatelům se zvláštním zaměřením na venkovské oblasti, kde tržní řešení nejsou rentabilní a kde existuje jen malá komerční motivace k zavádění takových sítí.

MŠMT – Dotace z Národního plánu obnovy na podporu vybavení škol digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí určená pro mateřské školy, základní školy a gymnázia, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí

monitor-2728120__340

Dotace na  pořízení digitálních učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí.

Kreativní Evropa – Výzva programu Digital Europe na podporu Nového evropského Bauhausu

monitor-1307227__340

Cílem výzvy je vytvářet digitální řešení, která by mohla přispět k realizaci iniciativy Nový evropský Bauhaus a obecněji k přijetí jejích hodnot (udržitelnost, inkluzivita a estetika) v souvislosti s bydlením. Výzva má vést k lepší koordinaci mezi subjekty zapojenými do Nového evropského Bauhausu a digitálními subjekty. Cílem je také urychlit zavádění projektů Nového evropského Bauhausu.

MŠMT – Dotace v rámci Národního plánu obnovy s názvem „Implementace Komponenty 3.1 Národního plánu obnovy“

monitor-2728120__340

Cílem výzvy je přispět k rozvoji digitálního vzdělávání v souladu s vizí Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ a Akčním plánem pro digitální vzdělávání (DEAP). Účelem dotace je implementace Komponenty 3.1. Národního plánu obnovy, která je obsahem přílohy Prováděcího rozhodnutí Rady o schválení posouzení plánu pro Oživení a odolnost Česka.

MK ČR – VISK 7 – Národní program digitalizace a dlouhodobé archivace dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru KRAMERIUS

library-1147815_960_720

Dotace na digitalizaci originálních tištěných novodobých dokumentů za účelem jejich ochrany a zpřístupnění širokému spektru uživatelů v rámci sítě českých knihoven. Do projektů digitalizace lze zahrnout primárně bohemikální dokumenty (periodika, monografie, mapy a hudebniny) a výjimečně také obsahová bohemika vydaná v zahraničí nebo nebohemikální dokumenty, které byly součástí významných sbírek, případně nesou důležité individuální znaky exempláře.

OP PIK – ICT a sdílené služby V. Výzva – Digitální podnik

monitor-2728120__340

Dotace na zvyšování digitální úrovně malých a středních podniků působících na českých trzích prostřednictvím podpory nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií, které pomohou zajistit zásadní změnu celkového výrobního postupu, založení nové provozovny, rozšíření kapacity stávající provozovny, rozšíření výrobního sortimentu stávající provozovny nebo kombinací výše uvedených aktivit prostřednictvím podpory automatizace, digitalizace dat a efektivnějšího propojení a řízení firemních procesů.

24. výzva ZS ITI Ostrava-IROP-Kulturní infrastruktura II

240_F_182627430_j6Kzdglm4p88zqEixatLqT7phCipUW84

Dotace na revitalizaci a zatraktivnění památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO a památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví.

Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj – Veřejná výzva – Operační program Spravedlivá transformace

factory-613319__340

Cílem OP ST je podpořit území Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje, která se z důvodu procesu transformace na klimaticky neutrální ekonomiku potýkají se závažnými socio-ekonomickými problémy. Podpora se bude zaměřovat zejména na vytváření nových pracovních míst, pomoc pracovníkům při přechodu do jiných odvětví, obnovu území po těžbě uhlí či návazném průmyslu.

TAČR – EnerDigit Call 2020

cyber-3400789__340

Mezinárodní výzva EnerDigit Call 2020 podporuje výzkum v oblasti digitalizace energetických systémů a sítí.

OP PIK – Vysokorychlostní internet III. výzva – Vznik a rozvoj digitálních technických map veřejnoprávních subjektů

monitor-2728120__340

Dotace na na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací sdílením existující fyzické infrastruktury a lepší koordinací stavebních prací při budování nové NGA infrastruktury.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 17. 10. 2020, 9:00:00 do 16. 4. 2021, 23:59:00.

Příjemci podpory:

 • Státní organizace, státní podnik, organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu, které vlastní či zpravují liniové stavby státu a které musí vést oddělené účetnictví u projektu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zajistit úplné a spolehlivé informace o existenci, prostorovém umístění a vlastnostech stavebních a technických objektů a zařízení, které jsou nezbytné pro přípravu a realizaci staveb, stavebních řízení, dále pro územní plánování, správu a rozvoj systémů dopravní a technické infrastruktury a pro další agendy veřejné správy a činnosti.
  • Usnadnit a snížit náklady na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací sdílením existující fyzické infrastruktury a lepší koordinací stavebních prací při budování nové NGA infrastruktury,
  • vytvoření digitálních technických map veřejnoprávních subjektů správců dopravní a technické infrastruktury ve smyslu § 4 b ZOZ DTM za použití již existujících polohopisných dat (v požadované kvalitě), doměření nových polohopisných dat Základní prostorové situace, dat dopravní a technické infrastruktury DTM včetně pořízení nových podkladů pro mapování a doměření. Zapracovávání dat do datového skladu DTM. Konsolidace a aktualizace existujících a nově pořízených dat DTM VPS. Vytvoření informačního systému pro správu a aktualizaci dat DTM,
  • vznik a rozvoj informačních systémů digitálních technických map veřejnoprávních subjektů pro ukládání, správu a aktualizaci dat DTM,
  • zabezpečit poskytování dat DTM na jednotné rozhraní informačního systému digitální mapy veřejné správy pro jednotné zobrazení katastrální mapy, ortofotomapy a DTM a zabezpečit využití jednotného rozhraní IS DMVS pro předávání údajů k aktualizaci DTM a pro zápis do DTM ve smyslu § 4 d ZOZ.

Forma a výše podpory:

 • Plánovaná alokace výzvy činí 1 000 000 000 Kč. V případě výraznějšího převisu kvalitních projektů může Řídící orgán OP PIK alokaci na tuto výzvu adekvátně navýšit.
 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 5 mil. Kč a maximálně do výše 500 mil. Kč.
 • Míra podpory je 85 % ze způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Cílové území: Území České republiky, mimo NUTS 2 Praha.
 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je 31. 3. 2023, 23:59:59, nerozhodne-li poskytovatel jinak.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj