Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na dopravu

Podpora rekreační dopravy na území Jihočeského kraje

bus-2460482_960_720

Hlavní záměrem dotačního programu „Podpora rekreační dopravy“ je rozšíření nabídky dosavadních služeb rekreační přepravy turistů, zkvalitnění stávajících služeb či jejich stabilizace a posílení udržitelnosti a dále také marketingová podpora nově vzniklých záměrů rekreační dopravy.

Podpora poskytovatelů lůžkové paliativní péče v Olomouckém kraji

nurse-2683782__340

Dotace na podporu poskytovatelů paliativní péče za účelem zlepšení dostupnosti, kvality a návaznosti zdravotní péče pro obyvatele Olomouckého kraje, podpora zdravotní péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí pacienta a podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků v paliativní péči.

MD ČR – COVID-BUS III

bus-2460482_960_720

Podpora podnikatelů v nepravidelné autobusové dopravě postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 a zasažených důsledky opatření2 souvisejících s pandemií onemocnění. Podpora je zaměřena na posílení likvidity, zachování provozu těchto podnikatelů a udržení nabídky stávajících služeb a pracovních míst.

BESIP Zlínského kraje

bike-775799__340

Cílem Programu je zvýšení bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích prostřednictvím realizace preventivních vzdělávacích, informačních a volnočasových aktivit a zajištěním provozu dětských dopravních hřišť ve Zlínském kraji.

Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací a zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích – Jihočeský kraj

road-220058__340

Dotace na zkvalitnění dopravní infrastruktury obcí při respektování ochrany životního prostředí jako předpokladu pro vytvoření bezpečnějších podmínek účastníků silničního provozu na pozemních komunikacích.

MAS Zlatá cesta, o.p.s., – IROP – Bezpečnost dopravy V.

bridge-320545__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

SFDI – Financování výstavby, modernizace nebo oprav místních komunikací nebo veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou pro rok 2022

shutterstock_154444874.jpg

Příspěvek lze poskytnout na stavební úpravy Objektů, kterými jsou zejména lávky, mosty, podchody nebo podjezdy nebo nadchody či nadjezdy.

MAS Opavsko – IROP- Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

canal-bridge-1481193__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

MAS Bojkovska, z.s. – IROP – Bezpečná doprava

cyclists-885609_960_720

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

MAS Podbrněnsko, spolek – IROP – Udržitelná a bezpečná doprava

cycle-route-397723__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientaci, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.