Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na ekologická školení

Liberecký kraj – Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

venkov

Dotace na podporu činnosti informačních středisek a škol v oblasti ekologické výchovy a osvěty.

Dotace na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina

shutterstock_156474863.jpg

Dotace na podporu uplatňování principů udržitelného rozvoje ve strategickém řízení na místní úrovni, správa věcí veřejných v souladu s principy místní Agendy 21 a popularizace a propagace konceptu udržitelného rozvoje, místní Agendy 21 a Zdraví 21 na úrovni obcí, měst, mikroregionů, MAS, škol v Kraji Vysočina a nestátních neziskových organizací v Kraji Vysočina.

Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji

shutterstock_156277586.jpg

Cílem dotačního programu je podpora aktivit právnických osob realizujících činnost v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty výchovy k udržitelnému rozvoji v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta – Královéhradecký kraj

speaker-1596210__340

Dotace na podporu zvyšování environmentální gramotnosti obyvatel Královéhradeckého kraje v souladu s krajskou koncepcí EVVO.

Dotace města Brna na projekty v oblasti ekologické výchovy

shutterstock_145390069.jpg

Dotace na neziskové projekty z rozpočtu města Brna na podporu projektů v oblasti ekologické výchovy ve městě Brně.

Výzva č. 5/2018: Národní síť EVVO

shutterstock_155208767.jpg

Předmětem podpory je zajištění realizace denních i pobytových ekologických výchovných programů pro žáky mateřských škol, základních škol a středních škol.

Dotace životní prostředí – harmonogram OPŽP 2013

V návaznosti na vyhlášený harmonogram OP Životní prostředí si vás dovolujeme ve stručnosti informovat o nejzajímavějších dotačních příležitostech, které daná oblast v letošním roce pro obce a města nabízí. Pro více informací stačí kliknout na podbarvené části.

Další zajímavé příležitosti by měly nabídnout výzvy zaměřené na:

Neváhejte a využijte možnost získat dotaci z obrovského 27 miliardového balíku právě nyní. Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. Vám nabízí pomocnou ruku při zpracování žádosti o dotaci. Jsme schopni váš projekt optimalizovat tak, abychom si byli jisti, že bude s vysokou pravděpodobností  podpořen. Proto můžeme k dnešnímu dni stále vykázat 100% úspěšnost v OP Životní prostředí. Náš tým konzultantů je připraven provést Vás spletitým procesem nastavení projektu a podání žádosti o dotaci. V případě úspěšného schválení grantu Vám rovněž nabízíme služby spojené s realizací projektu jako je zajištění výběrového řízení či komplexního poradenství v průběhu realizace, včetně podávání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu.

Redakce CYRRUS ADVISORY; dotazy@cyrrusadvisory.cz; kontakty: Praha +420 221 592 372; Brno +420 538 705 778

Evropská územní spolupráce

Programy Evropské územní spolupráce jsou nastaveny velice otevřeně a nabízí tak zdroj prostředků na rozličné činnosti. Nutným prvkem spojujícím tyto programy je vždy účast více partnerských zemí. Nabízí se prostředky v rámci:

PPROGRAMY VYŠŠÍ REGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

PROGRAMY PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

My se vzhledem k největším zkušenostem zaměříme na spolupráci AT – CZ, ale dá se říci, že podmínky jsou u všech programů velice podobné, takže návod má široké uplatnění i pro další oblasti. Co se týče samotné Přeshraniční spolupráce, smyslem programu je posilovat vazby u příhraničních regionů a pomocí vzájemné spolupráce rozvíjet tato území.

PODPOROVANÉ OBLASTI

  • Socioekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer knowhow
  • Regionální dostupnost a udržitelný rozvoj
  • Technická pomoc

První dvě osy poskytují velké možnosti čerpání na různorodé typy projektů, Technická pomoc je určena pro podporu fungování OP.

KDO MŮŽE ŽADAT O DOTACI

  • Veřejnoprávní instituce a neziskové organizace

KDY MŮŽETE ŽÁDAT O DOTACI

  • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.
  • Předběžný aktualizovaný harmonogram výzev je k dispozici zde a u FMP zde.

VÝŠE PODPORY

  • Dotace je poskytována až do výše 85 %, přičemž další prostředky lze získat z krajských rozpočtů, vlastních prostředků nebo nově i příjmů projektu!
  • Pokud máte projekt, u nějž by byla dotace nižší než 20 000 EUR, respektive 40 000 EUR v případě zrcadlových projektů (1 na české straně a 2. na rakouské), můžete v EÚS žádat pomocí zjednodušeného Fondu malých projektů (FMP).
  • Pokud máte projekt, u nějž připadá v úvahu vyšší dotace, řízení je trochu náročnější v rámci EÚS Rakousko – Česká republika

JAK POSTUPOVAT, POKUD MÁTE ZÁJEM O DOTACI

Podrobné informace pro zájemce o dotace naleznete na stránkách www.at-cz.eu, v případě Fondu malých projektů na www.rrajm.cz, pokud uvažujete o spolupráci v rámci dalších regionů, doporučujeme http://www.strukturalni-fondy.cz/.

Zdroj: stránky www.at-cz.eu, www.strukturalni-fondy.cz, www.rrajm.cz.

STRUČNÝ PŘEHLED, NA CO VŠE LZE ZÍSKAT FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK

Kulturní aktivity

dotace pro divadla, dotace na ochotnické divadlo, dotace na divadelní festival, dotace na film, dotace na vytvoření filmu, dotace na filmový festival, dotace na festival, dotace na kulinářský festival, dotace na folklorní festival, dotace na tradiční festival, dotace na výstavu, dotace na výstavu obrazů, dotace na sochařství, dotace na přehlídku fotek, dotace na umění, dotace na výstavu umění, dotace na symposium, dotace na umělecké symposium, dotace na hudební symposium, dotace pro muzea, dotace na muzejní exponáty, dotace na muzejní výstavy, dotace na literaturu, dotace na překlady, dotace na tvorbu literatury, dotace na kulturní dědictví, dotace na obnovení kulturního dědictví, dotace na vydávání knih, dotace na hudbu, dotace na koncert, dotace na hudební festival, dotace na workshopy, dotace na dětské festivaly, dotace na hudební přehlídky, dotace na divadelní vystoupení, dotace na letní festivaly a další.

Sportovní aktivity

dotace na turnaj, dotace na závody, dotace na fotbalový turnaj, dotace na basketbalový turnaj, dotace na volejbalový turnaj, dotace na běžecké závody, dotace na florbalový turnaj, dotace na lyžařské závody, dotace na snowboardové závody, dotace na pétanque, dotace na běh, dotace na cyklistické závody, dotace na kolo, dotace na bowling, dotace na lyže, dotace na snowboard, dotace na hry, dotace na hokej, dotace na motokáry, dotace na motokárové závody, dotace na šerm, dotace na rugby, dotace na americký fotbal, dotace na frisbee, dotace na ping pong, dotace na stolní tenis, dotace na plážový fotbal, dotace na plážový volejbal, dotace na plážový tenis, dotace na tenis, dotace na extrémní sporty, dotace na tradiční sporty, dotace na nové sporty, dotace na netradiční sporty, dotace na gymnastiku, dotace na balet, dotace na triatlon, dotace na koně, dotace na dětské sporty, dotace na házenou a mnoho dalších : )

Studie a hospodářský rozvoj

Dotace na plánovací studie, Dotace na rozvojové studie, Dotace na analýzy příhraničí, Dotace na přípravu směrnic, Dotace na propagaci, Dotace na plánování, Dotace na výzkumné programy, Dotace na rozvojové strategie,  Dotace na plánování průmyslových zón, Dotace na marketing, Dotace na rozvoj podnikání, Dotace na vytváření partnerství, Dotace na přenos know how, Dotace na manažerské dovednosti

Životní prostředí

Dotace na ekologická školení, Dotace na akce zaměřené na zvyšování veřejného ekologického povědomí, Dotace na čištění vodních toků, Dotace na čištění lesních a jiných ploch od lidských odpadků, Dotace na obnovu a údržba potoků a tůní,  Dotace na péči o přírodu a krajinu, Dotace na  obnovu ekosystémů, Dotace na obnovu krajinných prvků, Dotace na zachování biodiverzity, Dotace na monitoring ŽP, Dotace na budování naučných stezek, Dotace na  drobnou infrastrukturu v národních parcích, Dotace na  protipovodňová opatření menšího rozsahu, Dotace na ochranu chráněných rostlinných a živočišných druhů, Dotace na  náklady na výsadbu stromků ve školkách a do lesních porostů, Dotace na tvorbu společných systémů pro prevenci záplav a systémů včasného varování apod.

Cestovní ruch

Dotace na cykloturistiku, Dotace na agroturistiku, Dotace na návrh a zavedení nových turistických produktů vytvářejících trvalá pracovní místa, Dotace na podporu a propagaci tradičních a nových produktů cestovního ruchu, Dotace na regionální kuchyni, Dotace na regionální řemesla, Dotace na rozvoj značení turistických atraktivit a tras

Marketing a komunikace

Dotace na rozvoj nebo vytvoření prostředků a zdrojů na zlepšení toku informací, Dotace na propagaci a spojení mezi příhraničními regiony. Dotace na noviny, Dotace na nepravidelné tiskoviny, Dotace na CD, Dotace na DVD, Dotace na internetové stránky, Dotace na video

Spolupráce institucí

Dotace na spolupráci složek veřejné správy, Dotace na spolupráci neziskových organizací, Dotace na spolupráci záchranné služby, Dotace na spolupráci hasičů, Dotace na spolupráci policie, Dotace na spolupráci celní správy, Dotace na spolupráci bezpečnostních složek, Dotace na akce mládežnických organizací, Dotace na akce církevních organizací Dotace na pořádání školení, Dotace na pořádání exkurzí, Dotace na pořádání seminářů, Dotace na pořádání výměnných pobytů

Značení a vybavení turistických stezek a dopravní značení

Dotace na značení pěších stezek, Dotace na značení cyklistických stezek, Dotace na značení lyžařských stezek, Dotace na značení koňských stezek, Dotace na naučné stezky, Dotace na vodní aj. stezky, Dotace na mostky, Dotace na značení turistickými značkami a vybavení drobným mobiliářem, Dotace na mapy, Dotace na informační tabule, Dotace na odpočinková místa, Dotace na přístřešky, Nejedná se o výstavbu a rekonstrukci turistických stezek. Dotace na nové informační systémy měst a obcí, Dotace na obnovené informační systémy měst a obcí, Dotace na dopravní značky, Dotace na ukazatele směru do sousedního příhraničního regionu, Dotace na informační panely, Dotace na označení kulturních a historických objektů, Dotace na obnovu památníků, Dotace na výstavbu památníkůDotace na zlepšování životního prostředí

MÁTE PROJEKT, JEHOŽ CÍLEM JE ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ?

Pokud ano, nabízí se možnost získání dotace z širokého spektra dotačních titulů (například Program rozvoje venkova, Integrovaný operační program, Intelligent Energy a další). Zdaleka nejvíce využívaným a pro tyto účely zřízeným programem je ale Operační program Životní prostředí. Níže uvádíme přehled jednotlivých os ->zjistěte, co všechno můžete z programu financovat:

PO 1, Dotace pro vodohospodářskou infrastrukturu a snižování rizika povodní

PO 2, Dotace na zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

PO 3, Dotace na udržitelné využívání zdrojů energie

PO 4, Dotace pro odpadové hospodářství a odstraňování starých ekologických zátěží

PO 5, Dotace na omezování průmyslového znečištění a snižování enviromentálních rizik

PO 6, Dotace pro zlepšování stavu krajiny a přírody

PO 7, Dotace na rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání

chranena-uzemi

AKTUÁLNÍ SITUACE

STRUČNÝ PŘEHLED, NA CO VŠE LZE ZÍSKAT FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK

PO 1, Dotace pro vodohospodářskou infrastrukturu a snižování rizika povodní

Dotace na stokové systémy, Dotace na intenzifikaci čistírny odpadních vod, Dotace na čistírnu odpadních vod, Dotace na ČOV, Dotace na monitorovací systémy, Dotace na snížení znečištění, Dotace na snížení znečištění způsobující eutrofizaci, Dotace na zneškodňování průmyslových odpadních vod, Dotace na kanalizaci, Dotace na vodohospodářskou infrastrukturu, Dotace na snižování rizika povodní, Dotace na protipovodňové bariéry, Dotace na protipovodňová opatření

PO 2, Dotace na zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

Dotace na biofiltry, Dotace na katalytické jednotky, Dotace na termooxidační jednotky, Dotace na fotooxidační jednotky, Dotace na SNCR, Dotace na laboratorní vybavení, Dotace na rozvody tepla, Dotace na centrální zdroj, Dotace na kotel, Dotace na kropící stroje, Dotace na spalovací zdroj, Dotace na kropící vozy, Dotace na samosběrné stroje, Dotace na snižování VOC, Dotace na izolační zeleň, Dotace na nespalovací zdroj, Dotace na spalovací komory, Dotace na vodou ředitelné barvy, Dotace na monitoring, Dotace na monitorovací sítě, Dotace na sběr vzorků, Dotace na středotlaké sítě

PO 3, Dotace na udržitelné využívání zdrojů energie

Dotace na úspory energie, Dotace na obnovitelné zdroje energie, Dotace na realizaci úspor energie, Dotace na kombinovanou výrobu energie, Dotace na geotermální energii, Dotace na MVE, Dotace na malou vodní elektrárnu, Dotace na otvorové výplně, Dotace na rekuperaci, Dotace na výměníky, Dotace na bioplynové stanice, Dotace na biofermentační stanice, Dotace na centrální blokovou kotelnu, Dotace na biomasu, Dotace na geotermální elektrárnu, Dotace na kotel, Dotace na lokální zdroj tepla, Dotace na větrné elektrárny, Dotace na obvodový plášť, Dotace na zateplení, Dotace na střechy

PO 4, Dotace pro odpadové hospodářství a odstraňování starých ekologických zátěží

Dotace na zkvalitnění nakládání s odpady, Dotace na odstraňování starých ekologických zátěží, Dotace na integrované systémy, Dotace na inventarizaci, Dotace na kategorizaci priorit, Dotace na kogenerační zařízení, Dotace na kompostárny, Dotace na atenuaci, Dotace na nakládání s autoklávami, Dotace na nakládání s biodegredačními zařízeními, Dotace na nakládání s homogeniziéry, Dotace na nakládání s reaktory, Dotace na nakládání s termickou desorpcí,Dotace pro nakládání se separátory,Dotace na odstranění nepovolených skládek,Dotace na odstraňování kontaminace,Dotace na překladiště a sklady komunálního odpadu,Dotace na realizaci analýz rizik k odstraňování starých ekologických zátěží,Dotace na realizaci průzkumných prací k odstraňování starých ekologických zátěží,Dotace na regionální systém pro MBÚ komunálních odpadů,Dotace na rekultivaci starých skládek,Dotace na sanaci vážně kontaminovaných lokalit,Dotace na sběrné dvory,Dotace na systémy odděleného sběru, skladování a manipulaci s odpady,Dotace na systémy pro separaci a svoz bioodpadů, Dotace na systémy pro separaci nebezpečných komunálních odpadů,Dotace na systémy pro separaci a svoz odpadů,Dotace na systémy pro separaci nebezpečných zdravotnických odpadů,Dotace na třídičky odpadů i s navazujícími technologiemi,Dotace na úpravu elektroodpadů, Dotace na využívání nebo úpravu „ostatních odpadů“,Dotace na využívání upotřebených olejů,Dotace na zařízení na úpravu autovraků,Dotace na zařízení na úpravu nebo využívání odpadů,Dotace na zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady

PO 5, Dotace na omezování průmyslového znečištění a snižování enviromentálních rizik

Dotace na nákup technologií pro omezení průmyslového znečištění, Dotace na rekonstrukci zařízení s cílem snížení míry rizika a omezování následků závažných havárií,Dotace na rekonstrukci technologií pro monitoring průmyslového znečištění jednotlivých složek ŽP,Dotace na rekonstrukci technologií pro omezení průmyslového znečištění,Dotace na výstavbu nových zařízení s cílem snížení míry rizika a omezování následků závažných havárií,Dotace na vytvoření celostátního informačního systému sběru a hodnocení znečištění ŽP,Dotace na vytvoření informačních systémů prevence závažných havárií,Dotace na vytvoření výukových a expertních center REACH,Dotace na BAT centrum

PO 6, Dotace pro zlepšování stavu krajiny a přírody

Dotace na akumulační nádrže, Dotace na retenční prostory, Dotace na obnovu parků, Dotace na zakládání parků, Dotace na výstavbu návštěvnické infrastruktury, Dotace a obnovu návštěvnické infrastruktury, Dotace na monitoring, Dotace na remízy, Dotace na odstranění staveb, Dotace na zajištění staveb, Dotace na ochranu živočichů, Dotace na ochranu rostlin, Dotace na ochranu proti erozi, Dotace na migrační bariéry, Dotace pro lesy, Dotace na památné stromy, Dotace na podporu rozlivu, Dotace na inženýrské práce, Dotace na geologické práce, Dotace na hydrogeologické práce, Dotace na regulaci, Dotace na ochranu, Dotace na ochranu před invazními druhy živočichů a rostlin, Dotace na podzemní vody, Dotace na systémy územní stability, Dotace na ochranu půdy, Dotace na výsadbu zeleně, Dotace na technické práce, Dotace na lesopěstební opatření, Dotace na ekologickou stabilitu, Dotace na jeskyně, Dotace na krasové jevy, Dotace na revitalizaci mokřadů, Dotace na revitalizaci vodních toků, Dotace na stabilizaci sesuvů, Dotace na studie, Dotace na aleje, Dotace na solitérní stromy, Dotace na větrolamy, Dotace na remízy, Dotace na poldry, Dotace na regeneraci brownfields, Dotace na chráněná území, Dotace na lesoparky, Dotace na krajinné prvky, Dotace na stromořadí, Dotace na sídelní zeleň, Dotace na meze, Dotace na zjištění negativních důsledků

PO 7, Dotace na rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání

Dotace na environmentální centra, Dotace na poradenství, Dotace na poradny, Dotace na venkovní učebny, Dotace na učební pomůcky

Zdroj: www.opzp.cz