Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na festivaly

Město Mikulov – Podpora rozvoje v oblasti kultury

Conductor directing symphony orchestra with performers on background.

Cílem dotačního programu je podpora subjektů realizujících kulturní aktivity a akce, profesionální nebo neprofesionální uměleckou činnost v různých oblastech kulturních žánrů (hudby, tance, divadla, výtvarného umění, folklóru a uměleckých řemesel) s cílem uchování kulturního dědictví a prezentace města doma i v zahraničí.

Město Plzeň – Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů

shutterstock_109622666.jpg

Dotační program je určen na podporu kulturních a uměleckých projektů realizovaných na území statutárního města Plzně a v blízkém okolí, které během roku oživí kulturní dění, a to zejména prostřednictvím aktivit v následujících oblastech: hudba, tanec, divadlo, výtvarné umění, design, literatura, podpora kulturních a lidových tradic, site specific art aj. 

Program podpory kultury a zachování kulturního dědictví na území statutárního města Ostrava v letech 2021 – 2024

shutterstock_139584668.jpg

Cílem programu je podpora kultury a zachování kulturního dědictví a s tím související rozvoj veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava.

Dotační program na podporu ostatní kulturní činnosti v Litomyšli

folklore-996388__340

Dotační program je zaměřen na podporu pořádání kulturních a společenských akcí a projektů v Litomyšli a integrovaných obcích. Mezi podporované aktivity patří např.: festivaly a přehlídky, malířská a sochařská sympozia a plenéry, folklorní, divadelní, taneční, hudební, filmové a výtvarné projekty, akce tradiční lidové kultury, podpora filmových klubů, kulturně vzdělávací akce a akce na oslavu státních i městských výročí.

Kreativní Evropa – Networks of European Festivals

broadcasting-5177135__340

Podpora je určena pro společné/koordinované aktivity sítí evropských festivalů, které mají za cíl zvýšit zájem diváků o zahraniční evropská audiovizuální díla a zlepšit jejich oběh a viditelnost.

Výzva Ústeckého kraje – Program podpory regionální kulturní činnosti

shutterstock_45014305.jpg

Dotace jsou poskytovány na podporu pořádání kulturních a společenských akcí na území Ústeckého kraje, jako jsou kulturní a vzdělávací programy, výstavy, koncerty a soutěže v uměleckých oborech (např. divadlo, tanec, hudba, výtvarná výchova, fotografie, film, workshopy apod.) mající regionální, nadregionální a mezinárodní charakter. Vhodným zaměřením jsou hudební, taneční, filmové, literární festivaly a přehlídky, mezinárodní festivaly, postupové přehlídky a soutěže, výstavy výtvarných prací, divadelní projekty, sochařská sympozia a plenéry, publikační činnost (památky, kulturní akce, výročí obcí, spolků) apod.

Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v Jihomoravském kraji

shutterstock_152064281.jpg

Cílem dotačního programu je podpora subjektů realizujících kulturní aktivity a akce, profesionální nebo neprofesionální uměleckou činnost v různých oblastech kulturních žánrů (hudby, tance, divadla, výtvarného umění, folklóru a uměleckých řemesel) s cílem uchování kulturního dědictví a prezentace kraje doma i v zahraničí, dále pak podpora subjektů činných v oblasti nemateriálních statků zapsaných na seznamu UNESCO a podpora zachování a obnovy movitých i nemovitých kulturních památek.

Město Olomouc – Zahraniční aktivity s důrazem na partnerská města

shutterstock_113712319.jpg

Podpora projektů propagujících město Olomouc v zahraničí a přispívajících k všestranným zahraničním kontaktům a spolupráci.

Město Plzeň – Dotační program pro rozvoj cestovního ruchu a prezentaci města

shutterstock_147059792.jpg

Cílem tohoto dotačního titulu je podpora realizace originálních projektů rozvíjejících příjezdový turismus a projektů s akcentem na posílení image města Plzně.

Město Žamberk – Dotační program 2022 – Podpora kultury

folklore-996388__340

Dotace na podporu festivalů, sochařských a malířských sympozií, folklorní, divadelní, taneční, hudební, filmové projekty, podpora filmových klubů, udržování a rozvoj místních kulturních tradic,   kulturně vzdělávací akce.