Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na genderovou rovnost

OP Zaměstnanost Implementace doporučení genderového auditu u zaměstnavatelů v hl. m. Praze

shutterstock_101192473.jpg

Podporované aktivity směřují k zavádění opatření vedoucích ke zlepšení podmínek pro uplatňování rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života u zaměstnavatelů. Zaváděná opatření vychází z výstupů provedeného genderového auditu (v rámci výzev 50 a 51, nebo vlastního auditu odpovídajícího standardu provedeného v posledních 3 letech).

OP Zaměstnanost Implementace doporučení genderového auditu u zaměstnavatelů mimo Prahu

shutterstock_113712319.jpg

Podporované aktivity směřují k zavádění opatření vedoucích ke zlepšení podmínek pro uplatňování rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života u zaměstnavatelů. Zaváděná opatření vychází z výstupů provedeného genderového auditu (v rámci výzev 50 a 51, nebo vlastního auditu odpovídajícího standardu provedeného v posledních 3 letech).

HORIZONT 2020: Prosazování genderové rovnosti v oblasti výzkumu a inovací

shutterstock_151292180.jpg

V rámci HORIZONTU 2020 byla vydána výzva Prosazování genderové rovnosti v oblasti výzkumu a inovací, prostřednictvím které by mělo v EU dojít k eliminaci nerovností v postavení mužů a žen ve všech činnostech, včetně oblasti výzkumu a inovací. Výsledkem předložených projektů by mělo být větší zapojení žen do výzkumu, zlepšení jejich postavení a kariér a dosažení genderové rovnosti v rozhodovacím procesu.

Granty a podpora Nadace Žena

shutterstock_138495644.jpg

Nadace Žena, zřízená Českým svazem žen, za účelem ochrany lidských práv a podpory ženských práv poskytuje nadační příspěvky, o které mohou žádat občanská sdružení zabývající se otázkami žen. Pro rok 2015 jsou připravena grantová témata „domácí náslilí, naplňování rovných příležitostí žen a mužů, záchrana pro život a jak správně užívat léčivé přípravky“. Příspěvek lze získat v maximální výši 20 000 Kč.

Druhá výzva programu Fondu pro nestátní neziskové organizace

shutterstock_134721110.jpg

Dotace k posílení kapacity nestátních neziskových organizací, rozvíjení jejich profesionalizace a také k posilování bilaterární spolupráce mezi Českou republikou, Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem (donorské státy) mohou získat nestátní neziskové organizace.

Výzva v rámci Evropského programu pro zaměstnanost a sociální inovace

shutterstock_154220933.jpg

Dotaci pokrývající až 80 % nákladů je možné získat pro projekty zaměřené na řešení společenských výzev. V rámci Evropského programu pro zaměstnanost a sociální inovace „Easi“ 2014-2020 se vyčlenilo € 2,500,000 na podporu zaměstnanosti, sociální ochrany, zlepšování pracovních podmínek a boje proti sociálnímu vyloučení a chudobě.