Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: dotace na hasiče

MV – HZS ČR – Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v roce 2022 spolkům působícím na úseku požární ochrany, jejichž členové vyvíjejí činnost i v jednotkách SDH obcí

fire-1006924__340

Dotace na udržení a rozvoj činnosti spolků na úseku požární ochrany v souladu s § 75 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, kdy je část jejich členů obcemi zařazena v jednotkách SDH obcí.

MV – HZS ČR Investiční dotace pro JSDH obcí – Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky

stažený soubor

Dotace je určena pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí na pořízení cisternové automobilové stříkačky.

Podpora činnosti v oblasti protipožární ochrany v Královéhradeckém kraji

fire-1006924__340

Dotace na podporu krizového řízení a integrovaného záchranného systému Královéhradeckého kraje.

Podpora JPO zřízených obcí v Královéhradeckém kraji

images

Dotace na udržení akceschopnosti jednotek požární ochrany zřizovaných obcemi v Královéhradeckém kraji.

Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Královéhradeckém kraji

runner-888016__340

Dotace na podporu činnosti v oblastech práce s dětmi a mládeží ve věku 3 – 18 let a vzdělávání dobrovolných pracovníků pracujících s kolektivy mladých hasičů.

Město Příbram – Program pro poskytování dotací – Dobrovolní hasiči

runner-888016__340

Program je zaměřen na podporu činnosti spolků – sborů dobrovolných hasičů a organizací je sdružujících.

Město Chotěboř – Dotační program v oblastech tělovýchovy a sportu, sociálních služeb a zdravotnictví, kultury, ostatní zájmové činnosti, památkové péče a požární ochrany

concert-971027__340

Dotace poskytované  městem Chotěboř v oblastech tělovýchovy a sportu, sociálních služeb a zdravotnictví, kultury, ostatní zájmové činnosti, památkové péče a požární ochrany.

MAS Podhostýnska, z.s. – IROP – Hasičské vybavení

fire-2682905__340

Dotace na posílení vybavení základních složek integrovaného záchranného systému technikou a věcnými prostředky k zajištění jejich připravenosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.

MV-GŘ HZS ČR Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí

images

Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR.

MAS Hornolidečska – Programový rámec PRV

soybean-field-1610754__340

Cílem Programu rozvoje venkova je konkurenceschopné zemědělství, udržitelné řízení přírodních zdrojů, pozitivní opatření v oblasti klimatu a vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí.