Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na infrastrukturu

IROP Výzva č. 40 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – integrované projekty IPRÚ

shutterstock_154889651.jpg

Podpora v této výzvě je poskytována projektům zaměřeným na rekonstrukce, modernizace či výstavbu vybraných úseků silnic II. třídy a vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy, na území aglomerací České Budějovice, Karlovy Vary, Zlín, Liberec a Jablonec nad Nisou.

IROP Výzva č. 50 Udržitelná doprava – integrované projekty ITI

tram-1481395_960_720

Dotace na podporu udržitelné dopravy budou poskytovány na území největších metropolitních oblastech celostátního významu včetně jejich funkčního zázemí. Jedná se o oblasti – Pražská, Brněnská a Plzeňská metropolitní oblast a Hradecko-pardubická, Olomoucká, Ostravská a Ústecko-chomutovská aglomerace. Přesné vymezení území pro realizaci projektů je uvedeno v integrované strategii ITI.

IROP Výzva č. 42 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – integrované projekty ITI

shutterstock_111368387.jpg

Dotace na rekonstrukce, modernizace a výstavbu vybraných úseků silnic II. a III. třídy, které navazují na Transevropskou dopravní síť. Realizace projektu možná na území Pražské metropolitní oblasti mimo území hl. m. Prahy, Plzeňské a Brněnské metropolitní oblasti, Olomoucké a Ostravské aglomerace.

MMR – Tornádo – pomoc obcím – Program Obnova obecního a krajského majetku po živelných pohromách

tornado-1193184__340

Cílem programu Obnova obecního a krajského majetku obcí po živelních pohromách je přispět prostřednictvím dotace k obnově základních funkcí území v působnosti územních samosprávných celků a tím odstranit nebo omezit možné důsledky pohrom, které narušují plynulost, dostupnost a kvalitu výkonu veřejné správy. Dotace je poskytována na rekonstrukci nebo opravu obecního a krajského majetku.

MAS Holicko – IROP – Bezpečnost silničního provozu

shutterstock_137074034.jpg

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

MAS Přemyslovské střední Čechy o.p.s. – IROP – Bezpečná doprava

child-3336934__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

IROP – Výzva č. 97 Integrovaný záchranný systém – Zdravotnické záchranné služby krajů

monitor-2728120__340

Dotace na posílení odolnosti, vybavenosti a připravenosti základních složek integrovaného záchranného systému (IZS) tak, aby mohly lépe reagovat na dopady krize související s pandemií COVID-19.

Program 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu cyklistické infrastruktury

cycle-route-397723__340

Účelem dotace je rozvoj cyklistické infrastruktury na území Středočeského kraje v souladu se Strategií rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na období 2019-2024, s výhledem do 2030 a v souladu s Koncepcí rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji na období 2017-2023.

MAS Kyjovské Slovácko v pohybu-IROP-Vzdělávání

school-class-401519__340

Dotace na  stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

Město Jablonec nad Nisou – Program podpory výstavby technické infrastruktury

architecture-1836070__340

Dotace mohou být, v souladu se zákonem o obcích, poskytnuty fyzickým a právnickým osobám k podpoře úhrady nákladů spojených s realizací investic v oblasti výstavby technické infrastruktury přesně specifikovaných ve vyhlášeném programu umístěných v katastrálních územích připadajících pro obec Jablonec nad Nisou.