Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na infrastrukturu

OPPPR – 56.výzva SC 1.1 – Inovační poptávka veřejného sektoru III

agreement-3489902__340

Cílem výzvy je stimulace inovační poptávky veřejného sektoru (resp. městské samosprávy) vůči výzkumným organizacím a podnikům (a jejich konsorciím) s pomocí realizace veřejných zakázek v režimu řízení o inovačním partnerství.

OPPPR – 55. výzva SC 1.2 – Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury IV

book-4126483__340

Cílem výzvy je vznik a rozvoj kapacit (a zprostředkovaně služeb) podpůrné inovační infrastruktury, která povede k zvýšení intenzity inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem se zaměřením zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb. Tyto aktivity povedou ke zvýšení efektivity a konkurenceschopnosti inovačního systému na území hlavního města Prahy.

NPŽP – výzva č. 8/2019: Podpora obcí v národních parcích

nature-3289812__340

Dotace na zlepšení životního prostředí na území národních parků a kvality života občanů v obcích, které leží na území národních parků, a podpora udržitelného rozvoje těchto obcí.

1.výzva MAS Kyjovské Slovácko v pohybu – IROP – Vzdělávání

school-class-401519__340

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

MAS Šternbersko – IROP- Infrastruktura základních škol II

school-2934976__340

Dotace na podporu infrastruktury pro základní vzdělávání v ZŠ (podpora výuky cizích jazyků, řemeslných a technických oborů, přírodovědných oborů, vybavení digitálními technologiemi).

12. výzva OP Doprava – Zavedení systému dopravně závislého řízení dopravy – České Budějovice

highway-1209547__340

Dotace na podporu rozvoje infrastruktur prostorových dat a zavádění nových technologií a aplikací pro ochranu dopravní infrastruktury i optimalizaci dopravy, vč. aplikací založených na datech a službách družicových systémů (např. Galileo, EGNOS, Copernicus aj.).

OP Doprava Výzva č. 64 – Interoperabilita v železniční dopravě

regional-train-3809847__340

Dotace na přestavbu elektrických hnacích vozidel vybavených pouze pro provoz na stejnosměrném systému 3 kV pro provoz i na střídavém systému 25 kV/50 Hz.

MAS Vodňanská ryba, z. s. – IROP – Rozvoj infrastruktury základních škol

boys-286245__340

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce.

MAS Otevřené zahrady Jičínska – IROP – Integrovaný záchranný systém – technika IZS

fire-165575__340

Dotace na pořízení techniky pro integrovaný záchranný systém – posílení vybavení základních složek integrovaného záchranného systému technikou a věcnými prostředky k zajištění jejich připravenosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.

MMR – Podprogram Výstavba technické infrastruktury v oblastech se strategickou průmyslovou zónou

shutterstock_143557168.jpg

Cílem programu je podpořit nabídku zainvestovaných pozemků pro následnou bytovou výstavbu v území dotčeném působením velkého investora. Jedná se o území, kde dochází k disproporci mezi rychle rostoucí nabídkou pracovních příležitostí a nízkou nabídkou trvalého bydlení. Zvýšení počtu bytů v bytových či rodinných domech přispěje ke zvýšení počtu trvale hlášených obyvatel, snížení dojížďky za prací a omezení přechodného ubytování.