Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na infrastrukturu

Město Jablonec nad Nisou – Program podpory výstavby technické infrastruktury

architecture-1836070__340

Dotace mohou být, v souladu se zákonem o obcích, poskytnuty fyzickým a právnickým osobám k podpoře úhrady nákladů spojených s realizací investic v oblasti výstavby technické infrastruktury přesně specifikovaných ve vyhlášeném programu umístěných v katastrálních územích připadajících pro obec Jablonec nad Nisou.

Program obnovy venkova v Libereckém kraji

stažený soubor

Dotace na obnovu a údržbu technické infrastruktury, venkovské zástavby a občanské vybavenosti, na úpravu veřejných prostranství, podporu vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice a zvýšení kvality života na venkově mohou získat venkovské obce, svazky obcí, spolky a obecně prospěšné společnosti. 

SFDI Křížení místních a veřejně přístupných účelových komunikací

shutterstock_154444874.jpg

Příspěvek lze poskytnout na stavební úpravy Objektů, kterými jsou zejména lávky, mosty, podchody nebo podjezdy nebo nadchody či nadjezdy.

Program 2021-2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel ze Středočeského Fondu obnovy venkova

stažený soubor

Účelem dotace je rozvoj obcí a měst do 2000 obyvatel a rozvoj jejich činností v souladu se Strategií rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na období 2019-2024, s výhledem do 2030.

OPPPR – 60.výzva SC 1.1 – Inovační poptávka veřejného sektoru VI

agreement-3489902__340

Cílem výzvy je stimulace inovační poptávky veřejného sektoru (resp. městské samosprávy) vůči výzkumným organizacím a podnikům (a jejich konsorciím) s pomocí realizace veřejných zakázek v režimu řízení o inovačním partnerství.

Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje

shutterstock_121401160.jpg

Dotace na zpracování územně plánovací dokumentace obcí v Jihočeském kraji tam, kde závazná územně plánovací dokumentace doposud chybí, nebo nevyhovuje požadavkům současně platných právních předpisů, a zpracování jejich změn tam, kde změna vyplývá z řešení Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje nebo z výhradní potřeby kraje.

Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji

shutterstock_154646885.jpg

Dotace je poskytována na realizaci projektů, které souvisejí s výstavbou nebo rozšířením metropolitní sítě nebo s realizací připojení metropolitní sítě na vybudovanou komunikační infrastrukturu CamelNET.

Podpora budování a obnovy infrastruktury obce v Olomouckém kraji

shutterstock_155822744.jpg

Dotace na zlepšení kvality života venkovských oblastí, zvýšení atraktivity a dostupnosti území obcí v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje. Podpora je zaměřena na aktivity z oblasti budování, rekonstrukce a opravy infrastruktury obecního majetku s cílem zlepšit kvalitu života ve venkovských oblastech, zlepšit jejich dostupnost a zvýšit jejich atraktivitu.

MZe – Program 129 420 – Podpora odkupu a scelování infrastruktury vodovodů a kanalizací

shutterstock_133102388.jpg

Program slouží k podpoře odkupu vlastnických práv k vodohospodářské infrastruktuře za účelem jejího scelování a snížení vysoké atomizace vlastnické struktury oboru vodovodů a kanalizací.

SFDI – Financování výstavby a modernizace vnitrozemských přístavů jako multimodálních center pro nákladní dopravu v ČR – přístavní infrastruktura pro rok 2021

shutterstock_143022310.jpg

Investiční příspěvek na výstavbu a modernizaci vnitrozemských přístavů jako multimodálních center pro nákladní dopravu v České republice, přičemž žadatel musí zajistit provozování přístavní infrastruktury, pro kterou žádá příspěvek po dobu 5 let od finančního ukončení akce ze strany SFDI (viz doba udržitelnosti) a nesmí ji po tuto pronajmout jiné osobě.