Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na inovace

Operační program přeshraniční spolupráce Slovensko-ČR

Cílem programu přeshraniční spolupráce Slovensko – ČR je podpora tvorby funkční sítě spolupracujících orgánů s cílem podporovat udržitelný, integrovaný ekonomický, environmentální, sociální a kulturní rozvoj přeshraničního regionu prostřednictvím zlepšení dostupnosti, rozvoje informované společnosti, turismu, zachováním a rozvojem kulturních tradic.

Horizont 2020: Výzva pro udržitelný zpracovatelský průmysl

shutterstock_100299176.jpg

Zavádění nových průmyslových technologií je jedním z cílů Horizontu 2020, který se zaměřuje na nové příležitosti pro průmyslové podniky právě v klíčových technologiích. Tyto oblasti klíčových kompetencí určují evropskou globální konkurenci. Tato část programu přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti, vytvoření nových pracovních míst a podpoře růstu. To pomůže dosáhnout cílů Průmyslové politiky EU a představit důležitou část Strategie EU pro klíčové technologie.

Program Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013

podnikani a inovace

Dotace na kulturní rozvoj a zachování tradic, spolupráci a síťování, vzdělávání, trh práce a zaměstnanost, rozvoj podnikatelského a inovativního prostředí, rozvoj přeshraničního turismu, rozvoj dopravní infrastruktury, zachování životního prostředí a rozvoj krajiny, zlepšení informační a komunikační dostupnosti přeshraničí může získat veřejná správa, neziskové organizace, hospodářské a agrární komory apod. Celková alokace finančních prostředků programu je 92,74 mil. EUR.

Klastry EUREKA: Podpora rozvoje a komerčního využití nových technologií

Cílem programu EUREKA (Evropská spolupráce v oblasti aplikovaného a průmyslového výzkumu a vývoje) je podporovat nadnárodní spolupráci mezi průmyslovými podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami.  Program se zaměřuje na výzkum a vývoj v průmyslu, který bude následně tržně využitelný. Existují 2 typy projektů: EUREKA projekty (Individuální, Umbrella, Eurostars)* a EUREKA klastry.

Evropská noc vědců 2014

V rámci programu Horizont 2020 lze získat grant na Evropskou noc vědců, která má za cíl přivést výzkumníky blíže k veřejnosti. Výzva spadá do kategorie vynikající vědy a jedná se o koordinační a podpůrnou akci. Jedna noc, desítky míst v České republice, stovky lokalit po celé EU, tisíce příležitostí seznámit se se zajímavými lidmi a s jejich profesemi, skvělá možnost nechat se fascinovat a bavit, soutěžit, hrát si, poznávat…

Výzva EURATOM – Jaderné štěpení v rámci program HORIZONT 2020

Rámcový program Horizont 2020 vyhlásil novou výzvu EURATOM – jaderné štěpení. Činnosti financované podle této výzvy byly vyvinuty v souladu s nařízením Rady o Programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu (2014-2018), který doplňuje Horizont 2020.

Mezinárodní spolupráce v letectví a nadnárodní spolupráce v dopravním výzkumu, inovacích a NCP sítích

V programu Horizont 2020 byla vypsána výzva, která je zaměřena na budování a prohlubování mezinárodní spolupráce v letectví či dopravním výzkumu s ohledem na již zavedené spolupráce. Účelem tohoto projektu je identifikace témat společného zájmu a vzájemného prospěchu. Cílem je rovněž pracovat na  společné výzkumné a inovační činnosti v otázkách společného zájmu, což  zahrnuje odpovídající finanční zdroje z obou stran.

Program Inovace znovu umožní firmám získat dotace na nové stroje

Jednou z posledních výzev letošního roku, nejen v OP podnikání a inovace, je prodloužená Výzva IV. – Inovační projekty v programu Inovace, která byla vyhlášena 29. října 2013.  Příjemci dotace tak budou moci získat dotaci na technologie potřebné k výrobě inovativních produktů, případně i na inovaci procesu výroby.  Vypracované registrační i plné žádosti jsou přijímány od 11. listopadu 2013. Konec příjmu registračních žádostí je stanoven na 22. listopadu 2013, plné žádosti je pak možné doručit až do 31. 1. 2014. Pro tuto výzvu je určena alokace vy výši 2,5 mld. Kč.

Podporované aktivity

 • Inovace produktu – zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb.
 • Inovace procesu – zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb.

Nepodporované aktivity

 • Projekty z oblasti výzkumu a vývoje ve smyslu zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů.
 • Projekty spojené pouze se zvyšováním efektivnosti využívání energie či snižováním energetické spotřeby žadatele o poskytnutí dotace.
 • Projekty, které řeší pouze prostou obměnu výrobku, obměnu technologií, strojů a zařízení nebo racionalizaci výroby.

Způsobilí žadatelé

 • Podnikatelský subjekt zapsaný v obchodním rejstříku působící především ve zpracovatelském průmyslu
 • Podnik musí mít alespoň 2 uzavřená po sobě jdoucí daňová období
 • Projekt musí být realizován v České republice mimo hl. m. Praha

Způsobilé výdaje

 • Hmotný majetek – projektová dokumentace, inženýrská činnost ve výstavbě, technické zhodnocení staveb, hardware a sítě, stroje a   zařízení.
 • Nehmotný majetek – nákup práv k užívání duševního vlastnictví, software a data.
 • Služby – služby poradců a expertů, studie, zvláštní školení, povinná publicita, mzdy a pojistné.

Změny oproti předchozí výzvě

 • Nová povinná příloha plné žádosti – dokumentace prokazující výsledky VaV, ukončení vývoje a existenci funkčního prototypu, např. ve formě protokolů ze zkoušek prototypů a jeho testování (fotodokumentace, popř. konstrukční výkresy jsou nedostatečné!)
 • Rozšíření regionů se soustředěnou podporou státu o okresy Frýdek-Místek, Opava a Litoměřice

Forma a výše podpory

Podpora je poskytovaná formou dotace. Na projekt je možné získat dotaci ve výši 1 až 50 mil. Kč a v případě, že je projekt realizovaný v regionu se soustředěnou podporou státu, zvětšuje se tento rozsah na 1 až 75 mil. Kč.

Procentní limity dotace na způsobilé výdaje jsou stanoveny u regionu soudržnosti Jihozápad na 50 % (malý podnik), 40 % (střední podnik)a 30 % (velký podnik), všechny ostatní regiony mají limit 50 % (malý podnik a stření podnik) a 40 % (velký podnik).

Máte-li zájem přiblížit proces, který je nezbytný pro úspěšné předložení žádosti, zjistit, zda spadá Vaše společnost do podporovaného sektoru, či znát možnosti získání dotace z programu Inovace, neváhejte nás kontaktovat.

Redakce CYRRUS ADVISORY, a.s., @ jakub.heidlberk@cyrrusadvisory.cz, T: +420 538 705 736.

Zdroj: www.czechinvest.cz

V. výzva programu GESHER/MOST

Inovativní firmy se zájmem o spolupráci se zahraničním partnerem mohou znovu využít programu GESHER/MOST. Mluvíme o partneru z Izraele a jedná se o součinnost na poli experimentálního vývoje a aplikovaného výzkumu. Program GESHER/MOST, jehož V. výzva bude pravděpodobně otevřena již 16. září a stejně jako v minulosti počítá s alokací 60 mil. Kč.

Boj o dlouhodobé financování vědy pokračuje

Převzatá TZ: Zatím největší ocenění pro špičkovou vědu získávají projekty „Graphene“ a „Human Brain Project“, ale boj o dlouhodobé financování vědy pokračuje

„Evropská Komise dnes oznámila vítěze soutěže své stěžejní iniciativy budoucích a vznikajících technologií (FET)<http://cordis.europa.eu/fp7/ict/programme/fet/flagship/home_en.html>, která je dotována několika miliardami eur. Vítězné projekty „Graphene“ a „Human Brain Project“ získají každý po jedné miliardě eur, aby mohly po dobu 10 let zajišťovat špičkové vědecké výsledky na pomezí vědy a technologie. Na každém z těchto projektů se podílejí vědci z minimálně 15 členských států EU a téměř 200 výzkumných institucí.

Projekt „Graphene“ bude zkoumat a využívat specifické vlastnosti revolučního materiálu na bázi uhlíku, tzv. grafenu. Ten se vyznačuje mimořádnou kombinací fyzikálních a chemických vlastností: představuje nejtenčí materiál na světě, má lepší elektrickou vodivost než měď, je 100–300krát pevnější než ocel a má jedinečné optické vlastnosti. Grafen objevili evropští vědci v roce 2004 a předpokládá se, že se podobně jako plast ve 20. století stane zázračným materiálem 21. století a že v produktech IKT nahradí křemík.

V rámci projektu „Human Brain Project“ vznikne největší světové experimentální zařízení pro vývoj dosud nejpodrobnějšího modelu lidského mozku, pomocí něhož bude možné zkoumat fungování lidského mozku a následně i vyvíjet individuální léčbu neurologických a jiných souvisejících onemocnění. Tento výzkumný projekt položí vědecké a technologické základy pro další pokrok v medicíně, který má potenciál dramaticky zlepšit kvalitu života milionů Evropanů. Evropská komise bude tyto dva projekty financovat ze svých programů na financování výzkumu a inovací po dobu 10 let jakožto stěžejní iniciativy v rámci FET. Financování po celou dobu trvání projektu bude zajištěno z rámcových výzkumných programů EU, zejména pak z programu Horizont 2020 (2014–2020), o němž v současné době jednají Evropský parlament a Rada.

„Postavení Evropy jakožto vědecké velmoci se odvíjí od toho, jak dokážeme vymyslet nemyslitelné a rozvíjet nejlepší nápady,“ uvedla místopředsedkyně Evropské komise Neelie Kroesová. „Tato soutěž o miliardy eur má podpořit průlomové vědecké objevy v EU a ukázat, že když budeme ambiciózní, můžeme být evropskou vědeckou špičkou. Má-li být Evropa konkurenceschopná a zůstat centrem špičkového vědeckého výzkumu, pak musí členské státy v nadcházejících týdnech schválit ambiciózní rozpočet pro projekt Horizont 2020.“ V čele projektu Graphene stojí prof. Jari Kinaret ze švédské technické univerzity Chalmers tekniska högskola. Účastní se jej přes 100 výzkumných týmů, složených ze 136 vedoucích vědeckých pracovníků, mezi nimiž jsou čtyři nositelé Nobelovy ceny. Na projektu Human Brain Project pracují vědci z 87 institucí a vede jej prof. Henry Markram ze švýcarské polytechnické univerzity École Polytechnique Fédérale de Lausanne.

Budoucnost výpočetní techniky a vědy spočívá ve spolupráci. Program stěžejní iniciativy FET představuje v celosvětovém měřítku významnou snahu o využití této příležitosti. Soutěž budoucích a vznikajících technologií podpořila spolupráci ve zcela novém rozměru a časovém horizontu. Díky silné finanční pobídce a desetiletému financování namísto obvyklých dvou- až čtyřletých finančních cyklů mohou navrhované projekty vědecky pokročit mnohem dál, z čehož bude mít Evropa dlouhodobě větší prospěch, mimo jiné prostřednictvím nových technologií a urychlení inovací.

Zdroj: www.ec.europa.eu

Redakce CYRRUS ADVISORYBarbora Kostrůnková