Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na knihovny

MK ČR – VISK 9 – Rozvoj Souborného katalogu CASLIN a souboru národních autorit

library-1147815_960_720

Dotace na zajištění pohotového a efektivního vyhledávání informací o dostupnosti knihovních fondů v knihovnách a informačních institucích na území ČR.

MK ČR – VISK 8 – Informační zdroje B. Zpřístupnění informačních zdrojů prostřednictvím Centrálního portálu knihoven

girl-3038974__340

Dotace na zpřístupnění informačních zdrojů prostřednictvím Centrálního portálu knihoven. Zajistit jednoduché a komplexní zpřístupnění a propagaci informačních zdrojů prostřednictvím Centrálního portálu českých knihoven.

MK ČR – VISK 7 – Národní program digitalizace a dlouhodobé archivace dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru KRAMERIUS

library-1147815_960_720

Dotace na digitalizaci originálních tištěných novodobých dokumentů za účelem jejich ochrany a zpřístupnění širokému spektru uživatelů v rámci sítě českých knihoven. Do projektů digitalizace lze zahrnout primárně bohemikální dokumenty (periodika, monografie, mapy a hudebniny) a výjimečně také obsahová bohemika vydaná v zahraničí nebo nebohemikální dokumenty, které byly součástí významných sbírek, případně nesou důležité individuální znaky exempláře.

MK ČR – VISK 4 – Národní program ochrany knihovních fondů

retail-3205035__340

Národní program ochrany knihovních fondů zaměřen na ochranu, dlouhodobé uchování a zpřístupnění vzácných dokumentů knihoven a dalších sbírek, tvořících součást národního kulturního dědictví.

MK ČR – Knihovna 21. století

086153900139202124839

Dotace na podporu práce s národnostními menšinami a integrace cizinců a všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením.

MK ČR – VISK 1 – Koordinační centrum programu a implementace Koncepce rozvoje knihoven v České republice

shutterstock_153506372.jpg

Podpora je zaměřena na koordinaci aktivit v rámci jednotlivých podprogramů VISK, včetně aktualizace jejich obsahového zaměření a cílů, realizaci projektů s celostátním dopadem, vedoucích k naplnění Koncepce rozvoje knihoven.

MK ČR – VISK 5 – RETROKON – Národní program retrospektivní konverze katalogů v ČR

086153900139202124839

Podpora je zaměřena na zpřístupnění katalogů a tím i všech typů fondů významných českých knihoven prostřednictvím internetu.

Nadace OSF – Grantová výzva Mediální vzdělávání v knihovnách

library-1147815_960_720

Cílem tohoto programu je rozvíjet knihovny tak, aby byly aktivním a úběžníkem čtenářské, informační, digitální a zejména mediální gramotnosti.

MAS Hornolidečska – Programový rámec PRV

soybean-field-1610754__340

Cílem Programu rozvoje venkova je konkurenceschopné zemědělství, udržitelné řízení přírodních zdrojů, pozitivní opatření v oblasti klimatu a vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí.

MAS Valašsko – Horní Vsacko – Programový rámec PRV

girl-3763238__340

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.