Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: dotace na komunikace

MAS Podještědí–IROP–Bezpečnost dopravy III

level-crossing-3256166_960_720

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

SFDI – Zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy

shutterstock_154889651.jpg

Dotace na Akce zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy na silnicích II. a III. třídy. Prostředky mohou být využity pouze na Akce, které mají za cíl odstranit nehodovou lokalitu nebo místo častých dopravních nehod.

MAS-Partnerství Moštěnka – IROP- Podpora udržitelné a bezpečné dopravy

shutterstock_155351414.jpg

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

MAS Horní Pomoraví – IROP – Doprava II.

shutterstock_155926808.jpg

Dotace na výstavbu a modernizaci cyklostezek v podobě stavebně upravených a dopravních značení vymezených komunikací, na kterých je vyloučená automobilová doprava a na výstavbu a modernizaci cyklotras se zaměřením na podporu integrovaných řešení, např. cyklistické pruhy na komunikacích nebo víceúčelové pruhy.

IROP Výzva č. 53 Udržitelná doprava – integrované projekty CLLD

Dotace na posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Podporované aktivity budou z oblasti telematiky pro veřejnou dopravu, nízkoemisní a bezemisní vozidla, terminály a parkovací systémy, bezpečnost dopravy a cyklodoprava.

IROP Výzva č. 51 Udržitelná doprava – integrované projekty IPRÚ

shutterstock_153412091.jpg

Dotace na podporu udržitelné dopravy budou poskytovány v Českých Budějovicích, Jihlavě, Karlových Varech, Liberci – Jablonci nad Nisou, Mladé Boleslavi a Zlíně a ve funkčním zázemí těchto měst. Integrované projekty IPRÚ musí být v souladu se schválenou integrovanou strategií IPRÚ a slouží k naplnění cílů v ní stanovených.

IROP Výzva č. 50 Udržitelná doprava – integrované projekty ITI

tram-1481395_960_720

Dotace na podporu udržitelné dopravy budou poskytovány na území největších metropolitních oblastech celostátního významu včetně jejich funkčního zázemí. Jedná se o oblasti – Pražská, Brněnská a Plzeňská metropolitní oblast a Hradecko-pardubická, Olomoucká, Ostravská a Ústecko-chomutovská aglomerace. Přesné vymezení území pro realizaci projektů je uvedeno v integrované strategii ITI.

Program obnovy venkova Karlovarského kraje

shutterstock_156897440.jpg

Dotace podporují  výstavby, rekonstrukce a opravy infrastruktury a podpory možností zlepšování života na venkově.

 

Podpora obnovy a rozvoje venkova

shutterstock_154144862.jpg

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR spravuje podprogram pro poskytování dotací obcím v roce 2016, který je zaměřen na naplňování cílů Programu obnovy venkova. Podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově obcí v souladu s místními tradicemi.

ROP SČ 2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu

shutterstock_155351414.jpg

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy vyhlásila výzvu s cílem podpořit budování a zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj vybraných forem CR na území Středních Čech, zlepšit informovanost turistů a návštěvníků a zvýšit atraktivitu turistických destinací, na území Středních Čech. Celková alokace finančních prostředků pro tuto výzvu je 30 000 000 Kč.