Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na kulturní aktivity

Město Chomutov – Dotační program Kultura, kreativita, regionální historie a komunitní rozvoj 2022

shutterstock_139584668.jpg

Dotace na aktivity, které rozvíjejí kreativitu zapojených osob, lokální patriotismus občanů města a rozšíří obecnou vzdělanost v oboru historie, přispívají k oživení veřejného prostoru a vedou ke zkvalitnění sousedských vztahů a rozšíření možností trávení volného času ve městě.

Město Tábor – Programu podpory významných kulturních projektů s přínosem pro cestovní ruch – rok 2022

folklore-996388__340

Dotace na podporu významných kulturních projektů s přínosem pro cestovní ruch v letech 2021 – 2025 je finanční podpora neinvestičních projektů, které důstojným a umělecky zajímavým způsobem dlouhodobě přispívají k popularitě města a regionu.

MAS Světovina – Grant Drobotina 2021

bike-775799__340

Cílem programu je podporovat projekty zaměřené na děti z mateřských a základních škol nebo organizací zaměřených na činnost s dětmi, a to na území obcí v územní působnosti MAS Světovina. Všechny projekty by měly mít pozitivní vliv na okolí, zapojovat děti, prezentovat jejich práce (výtvarné, hudební apod.), rozvíjet kulturní, sportovní či volnočasové aktivity, mít kladný vliv na životní prostředí atd.

Město Karlovy Vary – Dotace na volnočasové aktivity

shutterstock_155695982.jpg

Dotace na volnočasové aktivity pro děti i dospělé, které pořádají fyzické a právnické osoby v městě Karlovy Vary.

Město Břeclav – Podpora rozvoje v oblasti kultury v roce 2022

folklore-996388__340

Dotace na podporu subjektů realizujících kulturní aktivity a akce, profesionální nebo neprofesionální uměleckou činnost v různých oblastech kulturních žánrů (hudby, tance, divadla, biografu, výtvarného umění, folklóru, uměleckých řemesel a zájmových aktivit) s cílem uchování kulturního dědictví a prezentace města doma i v zahraničí.

Poskytování dotací na kulturní činnost ve městě Beroun

obr (2)

Cílem dotačního programu je podpora neziskových aktivit v  oblasti kultury realizovaných na území města, nebo i mimo něj, pokud přispívají k propagaci města.

Interreg V-A Česká republika-Polsko – Prioritní osa 2

Dotace podporu obnovy cestovního ruchu a opětovného zvýšení návštěvnosti atraktivit v příhraničním regionu (v období po skončení pandemie COVID-19).

Město Plzeň – Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v oblasti výchovy a vzdělávání

shutterstock_155208767.jpg

Dotace na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže je neinvestiční dotace poskytovaná žadatelům, jejichž sídlo, případně sídlo své pobočky, musí mít ve městě Plzni a předložený projekt má prokazatelný vztah k městu Plzni – nabízené aktivity se musí týkat plzeňských dětí a mládeže.

MAS Mezi Hrady – Výzva na podporu pořádání a propagaci regionálních kulturních a společenských akcí a jarmarků

kids-1448233__340

Dotace na podporu pro pořádání a propagaci regionálních kulturních a společenských akcí a jarmarků na území MAS Mezi Hrady.

Podpora v oblasti kultury a památkové péče v Jihomoravském kraji

folklore-996388__340

Cílem dotačního programu je podpora subjektů realizujících kulturní aktivity a akce, profesionální nebo neprofesionální uměleckou činnost v různých oblastech kulturních žánrů (hudby, tance, divadla, výtvarného umění, folklóru a uměleckých řemesel) s cílem uchování kulturního dědictví a prezentace kraje doma i v zahraničí.