Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: dotace na kulturní dědictví

Město Uherské Hradiště – Podpora obnovy historické architektury města Uherské Hradiště v 1. pololetí 2022

church-organ-650869_640

Dotační program na obnovu objektů, které nejsou prohlášeny za kulturní památku, ale disponují prokazatelně památkovými nebo architektonickými hodnotami a nacházejí se na území Uherského Hradiště. Dotace se dále vztahují na obnovu objektů, které jsou kulturními památkami, ale nacházejí se mimo území Městské památkové zóny Uherské Hradiště.

MK ČR – Program podpory pro památky světového dědictví

praha pol rustu

Dotace Ministerstva kultury na podporu zabezpečení označení, ochrany, zachování, prezentování a předávání budoucím generacím světového kulturního a přírodního dědictví. Dotace na rozvoj památek zapsaných na Seznamu nebo těch památek, u kterých byl podán návrh na zápis či u kterých se tento návrh zpracovává.

MK ČR – Podpora tradiční lidové kultury

shutterstock_115264639.jpg

Ministerstvo kultury vypsalo výběrové řízení na podporu tradiční lidové kultury. Žádosti se mohou podávat ve dvou kategoriích (A a B). Kategorie A: výběrové řízení pro různé subjekty, jejichž projekty se zaměří na ochranu jevů v různých oblastech tradiční lidové kultury. Kategorie B: výběrové řízení pro regionální odborná pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu, pověřená krajskými úřady, a pro předkladatele projektů přímo naplňujících konkrétní úkoly Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu, zejména Nositele tradice lidových řemesel.

MZV – Projekty zaměřené na spolupráci s českou krajanskou komunitou v Rumunsku pro rok 2022

girls-1563093__340

Předmětem této výzvy je výběr projektů předložených nestátními neziskovými organizacemi a dalšími oprávněnými subjekty v oblasti zaměřené na spolupráci s krajanskými komunitami v zahraničí.

MF – Inovativní využití movitého a nemovitého kulturního dědictví – projekty z Fondů EHP 2014-2021

klatovy-3235062__340

Hlavním cílem této výzvy je posílit správu kulturního dědictví v souvislosti s jeho využitím a přispět tak k regionálnímu rozvoji. Podpora bude zaměřena na regionálně a místně významné nemovité a movité kulturní dědictví se silným potenciálem ovlivnit sociální a ekonomický rozvoj komunit.

Dotace hl. m. Prahy v oblasti památkové péče – Program pro vlastníky památkově významných objektů

shutterstock_152064281.jpg

Dotace na stavební a restaurátorské práce neinvestiční povahy, související přímo se zachováním či obnovou památkové hodnoty a podstaty hmotných objektů mohou získat vlastníci památkově významných objektů.

Dotační program v oblasti kultury na rok 2022-2023 – víceleté granty – České Budějovice

shutterstock_90430603.jpg

Dotace na rozvoj kulturních tradic prostřednictvím aktivit subjektů místní zájmové kultury, zkvalitnění kulturního vyžití občanů a návštěvníků města České Budějovice a posílení kulturní pozice města v Jihočeském kraji prostřednictvím pořádání významných regionálních a celostátních nebo mezinárodních akcí.

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika -CZ/2021/13

laboratory-385349__340

Dotace je určena na projekty přeshraniční spolupráce v oblasti kvalitního životního prostředí. Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu.

MK – Program restaurování movitých kulturních památek

integrovany regionalni operacni program

Dotace na náklady spojené s obnovou (restaurováním) movitých kulturních památek, zejména takových, které jsou významnými díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi a jsou umístěny v budovách zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, výchovně-vzdělávací nebo náboženské účely. Jedná se zejména o movité kulturní památky, jako jsou např. oltáře včetně oltářních obrazů, závěsné obrazy, sochařská díla, kostelní lavice, varhany nebo kazatelny, které jsou umístěny v církevních objektech a dále o soubory uměleckých děl sochařských a malířských a předmětů výtvarného a užitého umění.

Výzva č. 48 – ITI – Ostrava – SC 3.1 – Kulturní infrastruktura II

pelhrimov-1815909__340

Dotace na revitalizaci a regeneraci zanedbaných ploch a areálů a objektů kulturního dědictví za účelem využití pro zvýšení atraktivity měst a jejich zázemí a podporu nových investic.