Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: dotace na kulturní dědictví

Program na zachování a obnovu kulturních památek a významných městských staveb z rozpočtu statutárního města Ostravy

church-organ-650869_640

Dotace na podporu projektů obnovy domů funkce bydlení a občanské vybavenosti, objektů sportovního a kulturního využití, objektů industriálního dědictví.

MAS Třeboňsko o.p.s. – IROP – Kulturní dědictví II.

aying-884351__340

Dotace na revitalizaci a zatraktivnění památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO památek zapsaných na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví.

MK ČR – Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II – podprogramu C

shutterstock_127969568.jpg

Cílem programu je podpora výkupů kulturních památek a předmětů, které jsou zásadním přínosem pro zhodnocení sbírky muzejní povahy z hlediska dlouhodobé koncepce sbírkotvorné činnosti muzea nebo galerie, která se sbírkou hospodaří, dále historických mobiliářů hradů a zámků a specializovaných archivů.

Dotace na opravu podloubí Městské památkové zóny Trutnov

city-468339__340

Dotace na zlepšení vzhledu podloubí domů v Městské památkové zóně města Trutnov.

Dotační program na podporu památkově nechráněných nemovitostí v Městské památkové rezervaci Cheb

pelhrimov-1815909__340

Dotace bude poskytována na obnovu střech, včetně komínů, klempířských prvků a říms u nemovitostí v městské památkové rezervaci Cheb, které nejsou kulturními památkami ve smyslu zákona o státní památkové péči.

Podpora v oblasti kultury a památkové péče v Jihomoravském kraji

folklore-996388__340

Cílem dotačního programu je podpora subjektů realizujících kulturní aktivity a akce, profesionální nebo neprofesionální uměleckou činnost v různých oblastech kulturních žánrů (hudby, tance, divadla, výtvarného umění, folklóru a uměleckých řemesel) s cílem uchování kulturního dědictví a prezentace kraje doma i v zahraničí.

Program na podporu měst s památkami světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v Kraji Vysočina

ostrava-3

Dotace na zabezpečení označení, ochranu, zachování a prezentování památek UNESCO, které se nachází na území kraje Vysočina mohou získat města, na jejichž území se nachází památka zapsaná na Seznam světového dědictví UNESCO.

Program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji

shutterstock_45014305.jpg

Dotace na podporu kultury a zachování kulturního dědictví v Pardubickém kraji, zejména s ohledem na vytváření příznivých podmínek pro kulturní rozvoj a péči o uspokojování kulturních potřeb občanů kraje.

Obnova nemovitostí, které nejsou kulturní památkou, nacházejících se na území památkových rezervací a památkových zón v Olomouckém kraji

previewsamson-0494

Dotace na podporu obnovy nemovitostí v památkových zónách a rezervacích v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje a to zejména záchrana a oprava objektů památkové a historické hodnoty nacházejících se ve špatném technickém stavu, zachování kulturně historického charakteru a výpovědní hodnoty nemovitostí v památkových zónách a rezervacích, zvýšení prezentace památkového fondu v krajském i celostátním měřítku, soulad způsobu využití nemovitostí v památkových zónách a rezervacích s charakterem jejích kulturně historických hodnot.

Plzeňský kraj – Podpora tvorby plánů ochrany památkových rezervací a památkových zón

pelhrimov-1815909__340

Dotace na tvorbu plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón, případně na tvorbu dílčí etapy plánu ochrany.