Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na kulturní památky

Praha 6 – Památkové dotace vlastníkům památkově významných objektů či souborů

images
Cílem dotace  je motivovat vlastníky významných památkových objektů na území MČ P6 k účinnější ochraně těchto objektů či usnadnit vhodný způsob volby obnovy objektu, a tím přispět k udržení historické hodnoty čtvrti a její atraktivity z hlediska zájmu cestovního ruchu.

České Budějovice – Dotační program na podporu památkové péče

shutterstock_154144862.jpg

Účelem dotačního programu je podílení se města České Budějovice na finančních nákladech spojených se zachováním a obnovou kulturních památek vycházející ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn a vyhlášky č.66/88, kterou se provádí zákon č.20/87 Sb., o státní památkové péči.

MK ČR – Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II – podprogramu C

shutterstock_127969568.jpg

Cílem programu je podpora výkupů kulturních památek a předmětů, které jsou zásadním přínosem pro zhodnocení sbírky muzejní povahy z hlediska dlouhodobé koncepce sbírkotvorné činnosti muzea nebo galerie, která se sbírkou hospodaří, dále historických mobiliářů hradů a zámků a specializovaných archivů.

Dotační program na podporu památkově nechráněných nemovitostí v Městské památkové rezervaci Cheb

pelhrimov-1815909__340

Dotace bude poskytována na obnovu střech, včetně komínů, klempířských prvků a říms u nemovitostí v městské památkové rezervaci Cheb, které nejsou kulturními památkami ve smyslu zákona o státní památkové péči.

Program na podporu měst s památkami světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v Kraji Vysočina

ostrava-3

Dotace na zabezpečení označení, ochranu, zachování a prezentování památek UNESCO, které se nachází na území kraje Vysočina mohou získat města, na jejichž území se nachází památka zapsaná na Seznam světového dědictví UNESCO.

MAS České středohoří – Programový rámec PRV

library-1147815_960_720

Dotace na rozvoj venkova zaměřený na podporu zemědělského podnikání, zemědělských produktů, drobného podnikání.

Státní fond kultury ČR

shutterstock_115264639.jpg

Dotace na umělecká hodnotná díla, periodické a neperiodické publikace, na udržování kulturních památek a sbírkových předmětů, výstavní a přednáškovou činnost, na festivaly a přehlídky, na propagaci české kultury v zahraničí, na podporu vysoce hodnotných neprofesionálních uměleckých aktivit a ochranu, údržbu a doplňování knihovního fondu mohou získat právnické a fyzické osoby v oblasti kulturního dění.

MAS Rožnovsko pro operaci 19.2.1. v PRV

czech-4250760__340

Cílem Programu rozvoje venkova je konkurenceschopné zemědělství, udržitelné řízení přírodních zdrojů, pozitivní opatření v oblasti klimatu a vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí.

MAS Kelečsko – Lešensko – Starojicko – programový rámec PRV

combine-harvester-1497358__340

Dotace na posílení ekonomického potenciálu v místním území a vytváření nových pracovních míst. Podpora bude zaměřena na založení a rozvoj venkovské ekonomické činnosti nezemědělského charakteru, tak i činnosti zemědělských podniků pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Podpora památkové péče v Pardubickém kraji

nepomucky


Dotace na podporu veřejných kulturních služeb, které spočívají ve zpřístupňování umělecké tvorby a kulturního dědictví regionu veřejnosti a v získávání, zpracování, ochraně, uchovávání a zpřístupňování informací, které slouží k uspokojování kulturních, kulturně výchovných nebo kulturně vzdělávacích potřeb veřejnosti.