Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na kulturní památky

MAS Dolní Poolšaví – Programový rámec PRV

chanaz-334496_960_720

Dotace na podporu základních služeb a obnovy vesnic ve venkovských oblastech.

Město Humpolec – Fasády historických objektů

aying-884351__340

Dotace na spolufinancování obnovy a opravy historicky cenných fasád objektů či rehabilitaci fasád cenných objektů, v minulosti poškozených, repasi historicky cenných dveřních a okenních výplní a obnovu výplní dveří a oken reflektujících význam a vzhled objektu.

Město Pelhřimov – Obnova památek

pelhrimov-1815909__340

Dotace na  obnovu věcí movitých i nemovitých zabezpečující uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky.

Středočeský fond kultury a obnovy památek

retail-3205035__340

Obnova kulturních památek je v roce 2020 prioritou téma Náhle vzniklé havárie. Podpora zahrnuje projekty, které splňují alespoň některé z následujících kritérií: tradice, reference o subjektu, kvalita projektu, vícezdrojové financování, objekt je vedený v seznamu ohrožených památek, naléhavost opravy, připravenost projektu, rozpracovanost opravy památky, finanční zajištění, využití památky po opravě, význam památky v regionu, krajinná dominanta památky nebo památka dotvářející urbanistické prostředí a uchování památkové hodnoty.

MF ČR – Revitalizace movitého a nemovitého kulturního dědictví

lock-1472229__340

Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem kultury, Norwegian Directorate for Cultural Heritage a Icelandic Centre for Research vyhlásilo výzvu, která propojuje ochranu a obnovu památky s moderním a inovativním způsobem využití, které bude trvale udržitelné a bude mít pozitivní dopad na rozvoj regionu a život místních obyvatel.

Město Příbram – Program pro poskytování dotací – Památky místního významu

church-3037050__340

Cílem je podpora projektů regionálního významu v oblasti restaurování, oprav, technického zhodnocení a obnovy investičního nebo neinvestičního charakteru, které vedou k obnově památkově významných objektů. Podpořeny mohou být pouze projekty, které svým obsahem a rozsahem neovlivňují obchod mezi členskými státy Evropské unie.

9.výzva MAS Kyjovské Slovácko v pohybu – IROP – Zachování kulturního dědictví

lock-1472229__340

Dotace na revitalizace a zatraktivnění kulturních památek  zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO a památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví.

Fond malých projektů – Operační program Interreg V-A SR – ČR – 4. výzva

podyji-national-park-1906546__340

Dotace na zlepšení technického stavu přírodních a kulturních památek přeshraničního významu s cílem dalšího využití přírodního a kulturního dědictví.

6. výzva MAS Rožnovsko, z.s. – IROP – Kulturní dědictví

jurkovic-watchtower-2275959__340

Dotace na obnovu památek, modernizaci, popř. výstavbu nezbytných objektů technického a technmologického zázemí a objektů sociálního zázemí, resp. návštěvnické infrastruktury.

MAS Pošumaví – IROP – Kulturní památky- 2

klatovy-3235062_960_720

Dotace na zpřístupňování přilehlých areálů a parkových staveb kulturních památek, zejména obnovy drobných staveb jako bývalé konírny, zřízení oranžerie, kočárovny, obnovu a výsadbu dřevin v prostorách podporovaných památek.