Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na kulturu a vzdělání

Město Česká Třebová – Program na podporu kultury a vzdělávání

Close up shot of a woman performing on a violin during a concert.

Cílem poskytování finanční podpory formou dotace je podpora a rozvoj kulturních, popř. vzdělávacích aktivit na území města Česká Třebová.

MAS Zlatá cesta – programový rámec PRV

00475

Hlavním cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura.

Město Unhošť – Program dotací poskytovaných městem Unhošť

football-4544858__340

Základním cílem dotační politiky města Unhošť je poskytování finančních prostředků z rozpočtu města Unhošť pro podporu rozvoje činnosti nekomerčního a obecně prospěšného charakteru.

MČ Praha – Troja – Program pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Praha – Troja

audience-1850665__340

Dotace na podporu stávající nebo nové aktivity, které mají potenciál zvýšení kvality života obyvatel Městské části Praha-Troja, přispět ke komfortu návštěvníků této městské části a k její propagaci. Mezi podpořenými projekty se předpokládají aktivity v oblasti životního prostředí, občanské společnosti, kultury a umění, sportu, vzdělávání a prevence kriminality.

Dotační program „AKCE A REPREZENTACE“ vyhlášený městem Vamberk na rok 2022

runner-888016__340

Účelem dotačního programu je podpora nekomerčního a obecně prospěšného charakteru v oblasti sportu, kultury, volného času dětí, mládeže a seniorů, oblasti životního prostředí, sociální oblast pořádaných v roce 2022.

Město Slavičín – Dotační program – Podpora rozvoje kultury v roce 2022

folklore-996388__340

Cílem dotačního programu je podpora subjektů vyvíjející aktivity v oblasti rozvoje kultury na území města Slavičín, a to v souladu s kulturní politikou města Slavičín.

Mezinárodní Visegrádský fond – Granty Visegrádu +

sustainability-3300869__340

Granty Visegrad + podporují projekty, které přispívají k demokratizačním a transformačním procesům ve vybraných zemích a regionech, zejména ve třetích zemích na západním Balkáně a v zemích Východního partnerství.

Praha 7 – Programové dotace

shutterstock_67857976.jpg

Dotace na kulturní, sportovní, vzdělávací, bezpečnostní, zdravotně sociální a jinou obecně prospěšnou činnost mohou čerpat fyzické i právnické osoby.

MK ČR – Podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v ČR

shutterstock_154681289.jpg

Ministerstvo kultury se rozhodlo podpořit integraci i aktivity příslušníků národnostních menšin v ”Podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v České Republice“. Pokud se vaše organizace věnuje následující jakékoli vyjmenované činnosti, neváhejte zažádat o dotaci!

MK – Mimořádná výzva k podávání žádostí o dotaci – podpora projektů v oblasti profesionálního umění

classical-music-1838390__340

Hlavním cílem dotačního řízení je dofinancování celoroční činnosti nezřizovaných institucí, které se z důvodů vládních opatření určených pro zabránění šíření nemoci COVID-19 aktuálně potýkají s výpadkem plánovaných příjmů. Dotace jsou určeny na dofinancování základních provozních nákladů z důvodů výpadků příjmů z vlastní činnosti a vzniku provozních ztrát.