Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na lesy

MAS Podhostýnska – Programový rámec PRV

soybean-field-1610754__340

Cílem Programu rozvoje venkova  je konkurenceschopné zemědělství, udržitelné řízení přírodních zdrojů, pozitivní opatření v oblasti klimatu a vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí.

MAS Region Kunětické hory – Programový rámec PRV

PRV_Oldriska-300x180

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

Pardubický kraj – Podpora hospodaření v lesích – těžba kůrovcových stromů

desktop-3222086__340

Podpora činnosti drobných vlastníků lesů v ochraně lesa, které mohou zabránit dalšímu rozmnožování hmyzích škůdců a šíření kůrovcové kalamity v lesích.

MZe – Výzva k podávání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích

clouds-1852955__340

Dotace na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019.

Dotační program Jihočeského kraje – Zřizování nových oplocenek

conifer-938692__340

Dotace na zřizování nových oplocenek při obnově lesních porostů s vymezeným minimálním podílem stanovištně vhodných melioračních a zpevňujících dřevin, které umožní ochranu proti škodám zvěří a snadnější odrůstání takto ochráněných kultur.

MAS Mezilesí – Programový rámec PRV

timber-harvester-3790865__340

Dotace na rozvoj venkova zaměřený na podporu zemědělského podnikání, zemědělských produktů, drobného podnikání a cestovního ruchu, spolupráce podnikatelů a návštěvnickou infrastrukturu v lesích.

SZIF – Investiční úvěry Lesnictví

timber-harvester-3790865__340

Lesníci mohou ještě letos získat až 210 milionů korun na nákup techniky, kterou můžou využít k péči o lesy a lesní školky. Je to další krok Ministerstva zemědělství, jak jim usnadnit boj s kůrovcovou kalamitou.

MAS Království – Jestřebí hory – Programový rámec PRV

desktop-3222086__340

Podpora je určena osobám pracujícím v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, uživatelům půdy a jiným hospodářským subjektům, jež jsou malými nebo středními podniky působícími ve venkovských oblastech.

Podpora hospodaření v lesích – asanace kůrovcového dříví – Královéhradecký kraj

plant-2717148_960_720

Dotace na těžbu a přiblížení stromů napadených kalamitním hmyzím škůdcem z lesního porostu  a na zřizování oplocenek pro ochranu dřevin při obnově porostů vytěžených z důvodu napadení kalamitním hmyzím škůdcem.

MAS Blaník – Programový rámec PRV

greylag-goose-63088__340

Dotace na rozvoj venkova zaměřený na podporu zemědělského podnikání, zemědělských produktů, drobného podnikání a cestovního ruchu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 22. 06. 2020 do 07. 08. 2020.

Příjemci podpory:

 • 1 Zemědělský podnikatel.
 • 2 Zemědělský podnikatel, výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, výrobce krmiv, nebo jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů.
 • 3 Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
 • 4 Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL. Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL.
 • 5 Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1 ZEMĚDĚLSTVÍ živí venkov.
 • 2 Ať nám roste PRODUKCE.
 • 3 Na venkově se PODNIKÁ.
 • 4 POZNEJTE to u nás v LESE.
 • 5 Na venkově to ŽIJE:
  • a) Veřejná prostranství v obcích.
  • b) Mateřské a základní školy.
  • c) Hasičské zbrojnice.
  • f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven.

Forma a výše podpory:

 • 1 Celková alokace činí 2 700 584 Kč.
 • 2 Celková alokace činí 1 046 503 Kč.
 • 3 Celková alokace činí 4 842 351 Kč.
 • 4 Celková alokace činí 1 337 500 Kč.
 • 5 Celková alokace činí 6 500 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • 5 f) Nezpůsobilými výdaji jsou hřiště a prostory sloužící pro sportovní aktivity, tj. sportoviště a zařízení pro sport včetně jejich zázemí.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj