Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na literární překlady

MK, oddělení literatury a knihoven – výzva na vydávání neperiodických publikací (tištěných knih)

retail-3205035__340

Dotace na vydávání české literatury  a literatur národnostních menšin v tištěné podobě.

Podpora překladu české literatury

shutterstock_127820870.jpg

Dotace na podporu vydávání překladů původní české literatury (poezie, próza, drama, eseje, komiksy a dětská literatura) v zahraničí mohou získat zahraniční nakladatelství.

PROGRAM CULTURE – oblasti podpory

V návaznosti na minulý článek o komunitárním programu Evropské unie Culture, se zde zaměříme detailněji na linii 2 tohoto programu, určenou k podpoře činnosti subjektů aktivních na evropské úrovni v oblasti kultury.

lavicka

Přehled oblastí podpory

 • 1.1 Dlouhodobé mezinárodní projekty
 • 1.2.1 Krátkodobé mezinárodní projekty
 • 1.2.2 Literární překlady
 • 1.3.5 Projekty ve třetích zemích (rok 2011 - Mexiko, rok 2012 - JAR)
 • 1.3.6 Evropské kulturní festivaly
 • 2 Podpora subjektů aktivních na evropské úrovni (sítě, vyslanci, platformy)
 • 3.2 Projekty subjektů činných v oblasti analýzy kulturní politiky

Podpora činnosti, Linie 2 (Operating grants )

Subjekty aktivní na evropské úrovni v oblasti kultury

Co je to Linie 2 (Strand 2) ?

 • Podpora subjektů aktivních na evropské úrovni v oblasti kultury
 • Doba trvání: finanční rok (=12 měsíců)
 • Výše podpory až 80% nákladů (strop financování – max 10% nárůst rozpočtu oproti předchozímu finančnímu období n-2
 • Předfinancování projektů až do výše 80%, v návaznosti na finanční zdraví žadatele

Roční podpora / Dohoda o partnerství (Annual grant/Partnership Agreement)

 • Každé 3 roky možnost žádat o víceletou podporu (naposledy v roce 2010 pro období 2011-2013)
 • Každoročně možnost žádat o roční podporu

3 kategorie oblastí podpory

Ambasador

Jde o organizace, které svým vlivem v oblasti kultury na evropské úrovni mají zřetelně schopnost být evropskými „reprezentanty“ evropské kultury a jako takoví mohou plnit svou úlohu evropských kulturních vyslanců. Toto základní kritérium je posuzováno experty z kulturní oblasti.

Příklady

 • The Chamber Orchestra of Europe  www.coeurope.org
 • Fundacio Centre International de Musica Antiga
 • Europe Jazz Network

Platformy

V rámci Evropského programu pro kulturu může být poskytnuta podpora organizacím, které se aktivně účastní strukturovaného dialogu s Evropskou komisí v rámci specifického postupu, i uskupením, která vytvářejí analýzu politiky podporující cíle Evropského programu pro kulturu.

Příklady

 • Platform for intercultural Europe
 • European House for Culture

Sítě

Jde o sítě prosazující kulturní zájmy, jež byly pověřeny svými členy a které zajišťují významné zastoupení určitých kategorií kulturních subjektů nebo kulturních oblastí na evropské úrovni. Sítě musejí existovat již nejméně jeden rok.

 • Reseau Europeen de Musique Ancienne

Předkládání žádostí

 • Termín: 15/09/2011
 • Délka trvání podpory: 12 měsíců
 • Online dostupný elektronický formulář – eForm + přílohy k eForm
 • Podání žádosti v jednom z 23 úředních jazyků EU

Kritéria výběru: 3 typy

 • Hodnotící kritéria
 • Výběrová kritéria
 • Kritéria způsobilosti

Kdo může žádat o podporu?

 • Společná výběrová kritéria pro všechny linie Programu Culture

 • Specifická kritéria pro linii 2

1. Způsobilí žadatelé

 • Veřejné nebo soukromé nezávislé organizace
 • S právní subjektivitou
 • Neziskové organizace
 • Sídlo v jedné z 31 zemí účastnících se programu
 • Legal mandate in the field of culture

Pozn. Fyzické osoby a orgány státní správy a samosprávy nejsou způsobilí žadatelé

Specifická výběrová kritéria pro linii 2 – Strand 2

Specifické podůínky pro každou z kategorií:

tabulka-culture-1

Jaká je výše podpory

 • Sítě a platformy až 120.000 €
 • Ambasadoři až 600.000 €
 • Výše podpory až 80% způsobilých výdajů

2. Výběrová kritéria

Operační kapacita žadatele, hodnocená na základě předložených životopisů a zpráv o činnosti.

Finanční kapacita žadatele, hodnocená na základě vlastního kapitálu žadatele a výkazu zisků a ztrát.

3. Hodnotící kritéria

 • 20% Evropská přidaná hodnota a evropský rozměr
 • 20% Relevance k cílům programu
 • 20% Profesionalita a kvalita předkládaného pracovního plánu
 • 15% Výstupy předkládaných aktivit
 • 15% Propagace výsledků
 • 10% Udržitelnost

Jak připravit rozpočet?

Žadatelé o podporu si mohou vybrat mezi dvěma typy rozpočtů:

Detailní rozpočet

 • Jedná se o klasický položkový rozpočet, formulář je dostupný společně s eForm na stránkách EACEA
 • Žadatel uvádí způsobilé i nezpůsobilé výdaje
 • Součástí rozpočtu je i výčet aktivit řešených subdodavatelsky

Paušální sazba

 • Zjednodušený výpočet podpory
 • Výše podpory podle počtu zaměstnanců subjektu a státu, v němž působí
 • Výhodné spíše pro větší organiizace s větším počtem vlastních zaměstnanců

Rozpočet dále musí být vyrovnaný na straně příjmů i výdajů. Musí být reálný, cena jednotlivých položek musí odpovídat cenám běžným v dané zemi. Výdaje realizované subdodavatelsky jsou omezeny na 50% žádané podpory. Výdaje realizované ve třetích zemích na 15% způsobilých výdajů projektu.

Proces hodnocení projektů

 • Kontrola způsobilosti žadatele a projektu
 • Hodnocení projektu odborníky z kulturní oblasti
 • Proposal by Evaluation Committee

Formuláře jsou dostupné online na: http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.php

Máte další dotazy nebo hledáte pomoc pro úspěšné schválení projektu?

Napište nám na: culture@dotacni.info

Komunitární programy – Program CULTURE

Představení programu Culture

Vedle programů administrovaných na národní úrovni, mezi něž patří zejména sektorové a regionální operační programy, existují ještě takzvané programy komunitární. Hlavní rozdíl zde spočívá v tom, že projekty předkládané v těchto programech žadatel o podporu posílá přímo do Bruselu, kde probíhá celý administrativní proces jejich selekce. Předkladatel zde tedy nesoutěží o podporu pouze s projekty předkládanými subjekty z ČR, ale také ze všech dalších participujících států. Těmi jsou v případě programu Culture, kterému je zejména věnován tento článek, ještě kandidátské a potenciální kandidátské země EU a země Evropského hospodářského prostoru (EHP). Konkrétně se tedy vedle EU 27 jedná ještě o Lichtenštejnsko, Norsko a Island (EHP), Chorvatsko, Makedonii a Turecko (kandidátské země) a Srbsko a Černou horu (potenciální kandidátské země).

toto-neni-fotbalovy-mic

I přes tento široký geografický záběr však určitě není na místě se programu Culture, potažmo dalších komunitárních programů jakkoliv obávat a přenechávat prostředky, které jsou na ně vyčleněny, pouze starým členským státům. Úspěšnost se zde obvykle pohybuje kolem 30-40% podaných žádostí, což je s mnohými programy, administrovanými na národní úrovni, zcela nesrovnatelné. Také výše prostředků alokovaných na komunitární programy bývá velice zajímavá a v neposlední řadě žadatelé ocení například v programu Culture také možnost předfinancování až do výše 80% žádané podpory, což je určitě nesporná výhoda oproti národním programům u kterých bývá v naprosté většině dotace proplácena až zpětně.

Cíle programu Culture

Program Culture má tři základní cíle, kterým jsou podřízeny jednotlivé linie programu. Těmito cíli jsou:

 • Přeshraniční mobilita osob činných v oblasti kultury
 • Přeshraniční mobilita kulturních děl a produktů
 • Podpora mezikulturního dialogu

Oblasti na které lze získat dotaci z programu Culture

Jednotlivé linie, z nichž lze žádat podporu pro vlastní projekty jsou:

 • Podpora spolupráce subjektů činných v oblasti kultury (Cooperation projects)
 • Podpora literárních překladů (Literary translations)
 • Podpora činnosti subjektů činných v oblasti kultury (Support to cultural organisations)

Prostředky alokované EU na program Culture v programovém období 2007-2013 dosahují částky 400 mil. €. V roce 2010 pak celková částka na program Culture dosáhla výše 50 mil. €, což je cca 1,2 mld. Kč.

Žadatelé o dotaci z programu Culture

O podporu z programu Culture mohou žádat:

 • Veřejné nebo soukromé subjekty
 • Registrované v jednom z participujících států programu
 • Činné v kulturní oblasti
 • Neziskové subjekty, případně subjekty zabývající se neziskovou činností v kulturní oblasti

Příklady: galerie, orchestry, taneční a divadelní soubory, nadace, kulturní spolky, univerzity, municipality

Na co konkrétně je podpora určena

Podpora činnosti vs. podpora projektu

 • Podpora implementace projektu realizovaného více organizacemi v určitém časovém horizontu
 • Spolufinancování stálých aktivit organizace činné v oblasti kultury v průběhu jednoho nebo více finančních roků

Podpora činnosti (Operating grants)

Podpora činnosti subjektů činných v oblasti kultury v průběhu jednoho nebo více finančních roků. Příklady: evropský taneční soubor, evropská umělecká síť, evropský orchestr činný ve více participujích státech.

 • Ambasadoři (Ambassadors)
 • Sítě (Networks)
 • Platformy (Platforms)

Podpora projektů (Action grants)

 • Víceleté projekty spolupráce
 • Projekty spolupráce

Jedná se o podporu kulturních projektů zahrnujících spolupráci mezi organizacemi z různých států, sdílejících společné hodnoty napříč hranicemi.

 • Podpora literárních překladů

Podpora překladů beletrie z jednoho evropského jazyka do dalšího, určená pro vydavatele, s délkou trvání maximálně 24 měsíců.

 • Festivaly

Podpora evropských kulturních festivalů. Podpora jednoho, nebo až tří ročníků festivalu.

 • Policy support groupings

Podpora projektů spolupráce. Analýzy, vyhodnocení, nebo hodnocení dopadu kulturních politik vztahující se k jednomu nebo více cílům Evropské kulturní agendy

Kde a jak žádat o podporu

Pro každou oblast podpory je vypsán jediný termín předkládání žádostí pro každý rok. Žádosti o podporu lze předkládat v kterémkoliv z 23 oficiálních jazyků EU, je nicméně vhodné použít jeden ze 3 komunikačních jazyků, tedy Angličtinu, Francouzštinu případně Němčinu. Žádosti jsou předkládány Exekutivní agentuře Evropské komise pro vzdělání, kulturu a audiovizi (EACEA) prostřednictvím online formuláře dostupného na stránkách agentury.

Pro bližší informace o tomto programu podpory nás neváhejte kdykoliv kontaktovat ideálně prostřednictvím emailu na culture@dotacni.info, který je přesměrován přímo na odborníky a zpracovatele žádostí o dotace  v programu Culture.

V dalších článcích věnovaných programu Culture se budeme blíže zabývat jednotlivými oblastmi podpory, zejména s ohledem na způsobilé žadatele, pravidla, výši podpory, výběrová a hodnotící kritéria a termíny předkládání a hodnocení žádostí.