Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na nákup budov

OPS pro Český ráj – IROP – Vzdělávání 4

students-99506_960_720

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

28. výzva-ITI-ÚCHA-SC 2.1-IROP- Podpora vzniku infrastruktury sociálních služeb zaměřených na zajištění podmínek pro přípravu na práci a pracovní uplatnění znevýhodněných osob IV.

building-414408__340

Dotace na nákup pozemků, staveb, zařízení a na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

29. výzva ITI ÚCHA-SC 2.1 – IROP-Podpora vzniku infrastruktury pro zajištění dostupného nízkokapacitní pobytové formy sociálních služeb VI.

building-414408__340

Dotace na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

MAS Via rustica – IROP – Podpora sociálního bydlení

key-2323278__340

Dotace na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

MAS Královédvorsko – IROP- Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb VI

stair-lift-1796216__340

Dotace na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

IROP – Výzva č. 101 Sociální infrastruktura se sníženou energetickou náročností

stair-lift-1796216__340

Dotace na nákup budov, zařízení a vybavení, výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních, terénních a komunitních pobytových sociálních služeb, obnova a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb. Budou podporovány registrované sociální služby definované zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

OPPIK – POTENCIÁL – VIII. Výzva

scientific-2040795__340

Dotace na podporu zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovační aktivity. Program si dále klade za cíl prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi, tvorbu kvalifikovaných pracovních míst, a tím rozvoj znalostní ekonomiky, zlepšení podmínek pro zapojení společností do národních i evropských programů výzkumu a vývoje a trvalé zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 14. června 2021, 8:00:00 do 26. srpna 2021, 15:59:59.

Příjemci podpory:

 • Malé a střední podniky a velké podniky.
  • Podporu pro podniky nesplňující definici malých a středních podniků dle přílohy č. 1 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 lze poskytnout pouze:
  • 1) na projekty velkých podniků s významným pozitivním dopadem na životní prostředí, tedy se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu (kód intervence 065);
  • 2) na projekty, jejichž hlavním účelem v programu Potenciál je přímá spolupráce mezi velkým podnikem a MSP na konkrétním projektu výzkumu a vývoje (kód intervence 063).

Typy podporovaných aktivit:

 • Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra.
  • Způsobilými výdaji jsou:
   • a) náklady na investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku;
   • b) náklady na investice do budov (novostavby a stavební úpravy).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 2 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 100 000 000 Kč.
 • Míra podpory: max. výše 50 % celkových způsobilých výdajů bez ohledu na velikost podniku a místo realizace.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS II Praha.
 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je 30. červen 2023, nerozhodne-li poskytovatel podpory jinak.
 • Každý žadatel/příjemce (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně jeden projekt (tzn. jednu aktivní žádost o podporu, ve které vystupuje jako příjemce).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

MAS Sdružení Růže-IROP-Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání II.

kindergarten-2204239__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Brdy – IROP – Vzdělanost

startup-593344__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Brdy – IROP – Komunita

team-3373638__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.