Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na nemocné občany

Nadační fond AVAST – Spolu až do konce

shutterstock_140404582.jpg

Nadační příspěvek od Nadačního fondu AVAST mohou získat všechny organizace a instituce v ČR, které se jakýmkoliv způsobem podílejí nebo mohou podílet na systému péče o umírající a nevyléčitelně nemocné pacienty a jejich rodiny. Příspěvek je určen na podporu péče o umírající a jejich rodiny.

Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

shutterstock_151950830.jpg

Moravskoslezský kraj vyhlásil dotační program v jehož rámci mohou získat způsobilí žadatelé dotace na zvýšení informovanosti o problematice zdravotního postižení s důrazem na začleňování osob se zdravotním postižením do běžného společenského prostředí, podporu aktivit vedoucích k podpoře a destigmatizaci osob s duševním onemocněním, podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, podporu aktivit na podporu začleňování osob s autismem a s poruchami autistického spektra, podporu vzniku nebo udržitelnosti výrobního programu nebo služby, které umožní pracovní uplatnění lidem se zdravotním postižením a podporu specializované dopravy.

Podpora preventivních a léčebných projektů v Libereckém kraji

shutterstock_101192473.jpg

Dotace na podporu aktivit směřujících ke zlepšení zdravotního stavu a zvyšování kvality života obyvatelstva Libereckého kraje prostřednictvím projektů zaměřených na prevenci, rehabilitaci, edukaci a léčbu.

Nadace pro děti postižené mozkovou obrnou Společnosti Duha

shutterstock_112832212.jpg

Nadace společnosti Duha má za cíl pomoci dětem postiženým mozkovou obrnou zejména formou nákupu pomůcek, přístrojů, zařízení, využití darů, patronace nad dětskými skupinovými centry v ČR (léčebny, stacionáře, dětské domovy, ústavy), zkvalitnění a rozšíření rehabilitační a léčebné základny postižených ve spolupráci se světovými zdravotnickými centry, pomoci dětem postiženým DMO a diabetes,(zřízení a vedení půjčovny invalidních vozíků, pomůcek, v zájmu postižených spoluobčanů v rámci celé ČR), poskytování individuální pomoci podle žádostí k nákupu pomůcek, pomoc postiženým přírodními katastrofami, organizování pomoci, realizace výzev, sbírek, nebo organizování sportovních, kulturních, společenských akcí se zaměřením na integraci postižených mezi zdravé, integrací postižených do běžného života. Žadateli o nadační příspěvek mohou být nestátní neziskové organizace a fyzické osoby.

Rekondiční a edukační pobyty se zdravotním programem

shutterstock_157339835.jpg

Program grantové podpory Ministerstva zdravotnictví ČR (dále jen “MZ ČR“) podporuje žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu zaměřené na zvýšení účasti zdravotně postižených a chronicky nemocných občanů na vlastním zdravotním stavu. Tito občané jsou z hlediska zdravotnického systému trvalými konzumenty zdravotních služeb. Při poskytování zdravotních služeb je důležitá nejen jejich kvalita a dostupnost, ale i podmínky pro jejich účinnost. Proto jsou vytvářeny podmínky pro edukaci a vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním.