Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: dotace na obnovení kulturního dědictví

Podpora obnovy kulturních památek v Olomouckém kraji

images5UWVKIBE

Dotace na podporu obnovy kulturních památek, staveb drobné architektury místního významu a nemovitostí v památkových zónách a rezervacích v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Česko-německý fond budoucnosti – Obnova památek

cemetery-2456167__340

Finanční podporu z Česko-německého fondu budoucnosti mohou obdržet žadatelé na obnovu památek, především však na renovaci sakrálních stavebních památek (kostelů, kaplí, synagog).

Kraj Vysočina – Program na podporu obnovy kulturních památek a zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek

telc-2427249__340

Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování památkové obnovy kulturních památek včetně jejich součástí prováděnou v souladu se závazným stanoviskem příslušného orgánu státní památkové péče a zajistit spolufinancování zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek.

7.výzva MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA – IROP – KULTURNÍ PAMÁTKY 2

park-2594142__340

Dotace na obnovu památek a jejich částí, digitalizaci památek a mobiliářů, modernizaci, popř. výstavbu nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.

Program města Nový Jičín na zachování a obnovu kulturních památek

architecture-3150852_960_720

Dotace na obnovu kulturních památek, na podporu údržby, opravy, restaurování, rekonstrukce či jiné úpravy kulturní památky nebo památkově chráněné nemovitosti.

7.výzva MAS Telčsko-IROP-Investujeme do oprav a oživení památek na území MAS Telčsko II

bohemia-273811__340

Dotace bude využita na projekty zaměřené na opravu a restaurování památek na seznamu UNESCO, které se nacházejí na území města Telče a dále památek v kategorii kulturní dědictví, národních kulturních památek.

1. Výzva na individuální projekty z Fondů EHP 2009 – 2014

shutterstock_136249811.jpg

Dotace na individuální projekty v programové oblasti č. 16 Zachování a revitalizace kulturního a přírodního dědictví budou moci čerpat právní subjekty, které jsou vlastníkem či správcem kulturního dědictví, které je evidováno v Ústředním seznamu kulturních památek ČR (Národního památkového ústavu) nebo Centrální evidenci sbírek nebo Fondech knihoven evidovaných v evidenci Ministerstva kultury ČR. Podporované budou projekty zaměřené na obnovu nemovitého kulturního dědictví, dále projekty zabývající se movitým kulturním dědictvím, a také obnova Židovského kulturního dědictví. Alokovaná částka pro otevřenou 1. výzvu má být 393 mil. Kč.

Výzva č. 52 ROP SZ – prioritní osa 4 – oblast podpory 4.1

shutterstock_147059792.jpg

Dotace na infrastruktruru pro turistiku a cestovní ruch, dotace na turisticky významné objekty, modernizaci a úpravu lázeňské infrastruktury a výstavbu a rekonstrukci dopravní infrastruktury. Hlavním cílem oblasti podpory  je využití přírodního a kulturního potenciálu pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu v regionu severozápad.

EHP a Norské fondy podporují obnovu kulturního dědictví v České Republice

V rámci programu Kulturní dědictví a současné umění v programové oblasti č. 16  Zachování a revitalizace kulturního a přírodního dědictví je vyhlášena nová výzva, která podporuje individuální projekty z Fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP). Prioritou EHP a Norských fondů 2009-2014 je posilování partnerství mezi českými subjekty a subjekty z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Dotace jsou zaměřené na nemovité a movité kulturní dědictví a obnovu Židovského kulturního dědictví v České republice. Alokovaná částka pro otevřenou 1. výzvu je 393 mil. Kč.

Dotace na cestovní ruch a kulturní dědictví – ROP SZ

V rámci operačního programu ROP Severozápad byla je od 18.11. 2013 vyhlášena výzvy na téma Cestovní ruch a kulturní dědictví. Výzva je zaměřena na oblast podpory 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury ČR.