Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na obnovu kulturních památek

Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji

nepomucky

Cílem dotačního programu je podpora obnovy kulturních památek, staveb drobné architektury místního významu a nemovitostí v památkových zónách a rezervacích v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Město Karlovy Vary – Dotace na obnovu památek a památkově hodnotných objektů

nepomucky

Dotace jsou určeny na obnovu, zachování a využití kulturních památek a památkově hodnotných objektů nacházejících se na území města Karlovy Vary. Poskytnutí příspěvku je vázáno finanční spoluúčastí vlastníka dané památky či objektu.

Program 2022 pro poskytování dotací vlastníkům památkově významných staveb z rozpočtu města Brna

aying-884351__340

Dotace na úhradu nákladů souvisejících přímo se zachováním architektonických hodnot stavby na území města Brna, která není kulturní památkou, ale v minulosti byla evidována v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.

Město Brno – Dotace na zachování a obnovu kulturních památek

capuchin-crypt

Dotace na zachování kulturně historických hodnot a na stavební obnově památek, které se nacházejí na území města Brna.

MK – Program restaurování movitých kulturních památek

integrovany regionalni operacni program

Dotace na náklady spojené s obnovou (restaurováním) movitých kulturních památek, zejména takových, které jsou významnými díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi a jsou umístěny v budovách zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, výchovně-vzdělávací nebo náboženské účely. Jedná se zejména o movité kulturní památky, jako jsou např. oltáře včetně oltářních obrazů, závěsné obrazy, sochařská díla, kostelní lavice, varhany nebo kazatelny, které jsou umístěny v církevních objektech a dále o soubory uměleckých děl sochařských a malířských a předmětů výtvarného a užitého umění.

Dotace města Hradec Králové na zachování a obnovu památkového fondu

church-organ-650869_640

Cílem programu je podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti restaurování, oprav, obnov a rekonstrukcí investičního i neinvestičního charakteru, které vedou k obnově a zachování památkového fondu na území města, a podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti poznávání, dokumentace a prezentace památkového fondu na území města Hradec Králové a historie města Hradec Králové.

Podpora památkové péče v Pardubickém kraji

nepomucky


Dotace na podporu veřejných kulturních služeb, které spočívají ve zpřístupňování umělecké tvorby a kulturního dědictví regionu veřejnosti a v získávání, zpracování, ochraně, uchovávání a zpřístupňování informací, které slouží k uspokojování kulturních, kulturně výchovných nebo kulturně vzdělávacích potřeb veřejnosti.

MAS Pošumaví – IROP – Kulturní památky

klatovy-3235062_960_720

Dotace na ochranu kulturního dědictví a využití potenciálu kulturního dědictví pro turismus  v území MAS Pošumaví.

Středočeský kraj Podpora obnovy památek určených ke společenskému využití

stažený soubor

Dotace na využití objektu pro spolkový a společenský život regionu (reference o stávajícím využití), dopravní dostupnost objektu pro nejširší veřejnost, dokončená etapa, vícezdrojové financování, naléhavost opravy, připravenost akce obnovy, popis možnosti spolkového využití po ukončení akce obnovy.

Výzva kraje Vysočina – Památkově chráněná území

shutterstock_152064281.jpg

Dotace na podporu obnovy nepamátkových objektů na území památkových rezervací a zón.