Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na obnovu památek

42.výzva-IPRÚ-Zlín-SC 3.1-Obnova kulturních památek baťovského období III

projektova_dokumentace

Dotace na revitalizace, zatraktivnění a zpřístupnění baťovských památek mohou získat žadatelé, kteří jsou jejich vlastníky nebo mají právo s tímto majetkem hospodařit.

Výzva č. 48 – ITI – Ostrava – SC 3.1 – Kulturní infrastruktura II

pelhrimov-1815909__340

Dotace na revitalizaci a regeneraci zanedbaných ploch a areálů a objektů kulturního dědictví za účelem využití pro zvýšení atraktivity měst a jejich zázemí a podporu nových investic.

Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji

images5UWVKIBE

Cílem programu je zachování a obnova movitých a nemovitých kulturních památek v Libereckém kraji. 

Praha 6 – Památkové dotace vlastníkům památkově významných objektů či souborů

images
Cílem dotace  je motivovat vlastníky významných památkových objektů na území MČ P6 k účinnější ochraně těchto objektů či usnadnit vhodný způsob volby obnovy objektu, a tím přispět k udržení historické hodnoty čtvrti a její atraktivity z hlediska zájmu cestovního ruchu.

České Budějovice – Dotační program na podporu památkové péče

shutterstock_154144862.jpg

Účelem dotačního programu je podílení se města České Budějovice na finančních nákladech spojených se zachováním a obnovou kulturních památek vycházející ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn a vyhlášky č.66/88, kterou se provádí zákon č.20/87 Sb., o státní památkové péči.

MK – Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

integrovany regionalni operacni program

Dotace na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, a dále na obnovu movitých kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování (např. obnova kolejových vozidel, strojů apod.).

Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje

vh14

Plzeňský kraj vyhlašuje dotační program s názvem: „Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje“. Cílem programu v rámci plnění uvedených úkolů je systematická pomoc při obnově poznatelného stavu válečných hrobů a pietních míst na území Plzeňského kraje.

MK ČR – Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

ostrava-3

Program je nástrojem k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech našich historických měst, prohlášených za památkové rezervace a památkové zóny. Finanční příspěvky mohou být z něho poskytovány pouze tehdy, pokud má příslušné město zpracovaný vlastní program regenerace a pokud se zároveň finančně podílí společně s vlastníkem na obnově kulturní památky.

Program obnovy venkova v Královéhradeckém kraji

church-3037050__340

Dotace na zajištění realizace a obnovu prostor pro akumulaci povrchových vod ke zlepšení malého vodního cyklu, pro zlepšení prostředí obce, prostřednictvím zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení, dokumentace skutečného provedení stavby, zjednodušené dokumentace nebo na realizaci obnovy stávajících vodních nádrží v katastru žadatele o dotaci.

8.výzva MAS Vladař–IROP–Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví I.

klatovy-3235062__340

Dotace na revitalizaci a zatraktivnění památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO.