Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na ochranu přírody

Nadace Ivana Dejmala – Grantový program Pro zdravou krajinu

spring-2920217__340

Nadace podporuje projekty na ochranu a obnovu hodnot přírodního a krajinného prostředí. Svou pozornost v současné době zaměřuje na nápravu vodního režimu v krajině, obnovu stabilních lesních ekosystémů a ochranu cenných přírodních lokalit.

Podpora hospodaření v lesích – asanace kůrovcového dříví – Královéhradecký kraj

plant-2717148_960_720

Dotace na těžbu a přiblížení stromů napadených kalamitním hmyzím škůdcem z lesního porostu  a na zřizování oplocenek pro ochranu dřevin při obnově porostů vytěžených z důvodu napadení kalamitním hmyzím škůdcem.

Liberecký kraj – Podpora ochrany přírody a krajiny

environmental-protection-326923__340

Dotace na podporu péče o krajinu, šetrné využívání krajinného a přírodního potenciálu, zvyšování druhové rozmanitosti a ekologické stability s důrazem na ohrožené druhy, ochrana krajinného rázu s dochovanými přírodními a estetickými hodnotami, podpora činnosti zařízení poskytujících péči o zvířata v nouzi.

Jihočeský kraj – Zelená infrastruktura

environmental-protection-326923__340

Cílem tohoto dotačního programu je podpora projektů a aktivit, které jsou zaměřeny na rozvoj venkova a krajiny, konkrétně v oblasti ochrany a péče o krajinu, podpory činnosti záchranných stanic pro handicapované živočichy, podpory činnosti okresních mysliveckých spolků, chovu ryb.

Výzva č. 3/2018: Ekoinovace

chemist-3014142__340

Dotace na podporu inovativních a demonstračních projektů s pozitivním dopadem na životní prostředí v České republice, které budou moci být použity v praxi. Projekty se mohou týkat jak kvality vody a ovzduší, tak mohou být zaměřeny na odpady, energetické úspory a chytrá řešení v energetice nebo na ochranu přírody a krajiny.

II. výzva MAS Český sever, z.s.– OPŽP- likvidace invazních druhů rostlin

fallopia-japonica-855349__340

Tato dotace poskytuje pomoc při vymýcení, popř. regulaci invazních druhů křídlatky a bolševníku velkolepého (sečení, výřez, aplikace biocidů apod., bezpečná likvidace biomasy aj.).

MZe Výběrového řízení na podporu projektů nestátních neziskových organizací

shutterstock_156474863.jpg

Dotace je určena pro nestátní neziskové organizace na podporu projektů zaměřených na oblasti ochrany přírody a krajiny, udržitelný rozvoj, ochranu spotřebitele, bezpečnost a kvalitu potravin.

OP ŽP – 63. výzva, PO 1, SC 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření

shutterstock_155872433.jpg

Dotace je určena na budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na celostátní úrovni a na digitální povodňové plány. Celková alokace činí 100 mi. Kč.

OP ŽP Výzva č. 31 Specifický cíl: 4.1 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

Zlepsovani-stavu-prirody-a-krajiny-15-150x150

Dotace je určena pro kraje, a to na zajištění potřebné péče o předměty ochrany na národně významných chráněných územích, jež jsou stanoveny schválenými plány péče, v územích Natura 2000 se jedná o souhrny doporučených opatření. Celková alokace činí 250 mil. Kč.

Grantový program na podporu komunit Plzeňského Prazdroje, a.s. – Radegast lidem

Cestovniruch_cestovniruch_procyklisty_cyklostezky(1)

Dotace pro neziskové organizace na podporu projektů realizovaných v okolí pivovaru v Nošovicích. Cílem podpory je péče o přírodní bohatství a udržitelný turismus v Beskydech.