Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na ochranu rostlin

OP ŽP – 139. výzva – Ochrana a péče o přírodu a krajinu, SC 4.2 – Posílit biodiverzitu

environmental-protection-326923__340

Cílem tohoto programu je zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosystémových služeb.

Dotační program – Rozvoj venkova a krajiny – Ochrana druhů – Jihočeský kraj

rabbit-1882699__340

Cílem tohoto dotačního programu je podpora projektů a aktivit, které jsou zaměřeny na rozvoj venkova a krajiny, konkrétně v oblasti podpory činnosti záchranných stanic pro handicapované živočichy, podpory činnosti okresních mysliveckých spolků, chovu ryb ve vodních tocích a včelařství.

MŽP – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

rabbit-1882699__340

Cílem Výzvy je podpora realizace opatření k regulaci šíření invazních druhů, adaptačních opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní, nelesní a lesní ekosystémy.

Kraj Vysočina – Program na podporu trvale udržitelného hospodaření v lesích

environmental-protection-326923__340

Dotace na podporu snižování ohrožení lesů a důsledků kalamit způsobenými hmyzími škůdci, větrem, sněhem či klimatickými změnami (suchem) např. použitím vhodného reprodukčního materiálu, ochranou a potřebnou péčí o založené lesní porosty, výchovou porostů, nebo použitím vhodných technologií, a to z důvodu zajištění stabilizace lesnictví a navazujícího zpracovatelského průmyslu.

Liberecký kraj – Podpora ochrany přírody a krajiny

environmental-protection-326923__340

Dotace na podporu péče o krajinu, šetrné využívání krajinného a přírodního potenciálu, zvyšování druhové rozmanitosti a ekologické stability s důrazem na ohrožené druhy, ochrana krajinného rázu s dochovanými přírodními a estetickými hodnotami, podpora činnosti zařízení poskytujících péči o zvířata v nouzi.

Dotační programy na podporu životního prostředí městské části Praha 4

shutterstock_153986684.jpg

Podpora projektů, které povedou ke zlepšení životního prostředí na území městské části Prahy 4.

MZe – Dotace na zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách, produkci v okrasných a ovocných školkách a sadebním materiálu lesních dřevin v lesních školkách v roce 2018.

shutterstock_155292674.jpg

Dotační program je určen na zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách, produkci v okrasných a ovocných školkách a sadebním materiálu lesních dřevin v lesních školkách v roce 2018.

Program na podporu ochrany životního prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Karlovarském kraji

shutterstock_153986684.jpg

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu ochrany životního prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty.

MŽP- Výzva Podprogramu A na podporu projektů nestátních neziskových organizací působících v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje pro rok 2020

shutterstock_154541222.jpg

Program je určen na podporu projektů NNO působících v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. Podporovaná témata vycházejí z Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči NNO pro rok 2020 (Ochrana přírody a biologické rozmanitosti; Životní prostředí a vlivy na lidské zdraví; Adaptace na klimatickou změnu a Inovativní prvky environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty).

Poskytování dotací v rámci dotačního programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin na období 2014 – 2018

les

Ministerstvo zemědělství, vydalo na základě zákona o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin, lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace na ochranu a reprodukci genofondu lesních dřevin na období 2014–2018. Z programu lze získat prostředky na podporu genových základen, podporu uznaných zdrojů selektovaného reprodukčního materiálu, podporu rodičů rodiny, ortetů a klonů jako zdrojů kvalifikovaného reprodukčního materiálu podporu semenných sadů a směsí klonů, podporu činnosti Národní banky osiva a explantátů lesních dřevin, podporu činnosti Národní banky osiva a explantátů lesních dřevin. V rámci jednotlivých oblastí mohou být žadateli fyzické a právnické osoby či Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.