Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na ochranu živočichů

Dotační program – Rozvoj venkova a krajiny – Ochrana druhů – Jihočeský kraj

rabbit-1882699__340

Cílem tohoto dotačního programu je podpora projektů a aktivit, které jsou zaměřeny na rozvoj venkova a krajiny, konkrétně v oblasti podpory činnosti záchranných stanic pro handicapované živočichy, podpory činnosti okresních mysliveckých spolků, chovu ryb ve vodních tocích a včelařství.

MŽP – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

rabbit-1882699__340

Cílem Výzvy je podpora realizace opatření k regulaci šíření invazních druhů, adaptačních opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní, nelesní a lesní ekosystémy.

OP ŽP Výzva č. 131 Specifický cíl: 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny

frog-3312038__340

Dotace na podporu opatření na zprůchodnění migračních bariér pro vybrané druhy živočichů (obojživelníci, chráněné druhy plazů, vydra, bobr, sysel, netopýři), a to zejména na významných tahových cestách obojživelníků a na místech, kde dochází k úhynu kriticky a silně ohrožených druhů apod..

Jihočeský kraj – Zelená infrastruktura

environmental-protection-326923__340

Cílem tohoto dotačního programu je podpora projektů a aktivit, které jsou zaměřeny na rozvoj venkova a krajiny, konkrétně v oblasti ochrany a péče o krajinu, podpory činnosti záchranných stanic pro handicapované živočichy, podpory činnosti okresních mysliveckých spolků, chovu ryb.

OP ŽP Výzva č. 51 Specifický cíl: 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny

shutterstock_153986684.jpg

Dotace na revitalizaci a podporu samovolné renaturace vodních toků a niv, obnovu ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů – opatření vyplývající z plánů dílčích povodí. Dále na zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a na vytváření, regeneraci či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur.

OP ŽP Výzva č. 50 Specifický cíl: 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny

stažený soubor

Cílem je zvýšit ekologickou stabilitu krajiny a obnovit vodní režim krajiny. Dotace se poskytují na zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury – vyplývající z Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR.

Dotační programy na podporu životního prostředí městské části Praha 4

shutterstock_153986684.jpg

Podpora projektů, které povedou ke zlepšení životního prostředí na území městské části Prahy 4.

Grantový program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy

shutterstock_153986684.jpg

Hlavním cílem a účelem grantového programu je podpořit projekty, které povedou ke zlepšení životního prostředí hlavního města Prahy.

Program na podporu ochrany životního prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Karlovarském kraji

shutterstock_153986684.jpg

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu ochrany životního prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty.

MŽP- Výzva Podprogramu A na podporu projektů nestátních neziskových organizací působících v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje pro rok 2020

shutterstock_154541222.jpg

Program je určen na podporu projektů NNO působících v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. Podporovaná témata vycházejí z Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči NNO pro rok 2020 (Ochrana přírody a biologické rozmanitosti; Životní prostředí a vlivy na lidské zdraví; Adaptace na klimatickou změnu a Inovativní prvky environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty).