Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: dotace na odpadové hospodářství

Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji

LII-120x100

Dotace na oddělený sběr a využití materiálově využitelných složek komunálního odpadu, oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů a snižování produkce a podílu odstraňování směsného komunálního odpadu.

Liberecký kraj – Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadů

compost-419261__340

Dotace na podporu opatření vedoucích k předcházení vzniku odpadů a k jejich opětovnému použití se zaměřením především na bioodpady v souladu s Plánem odpadového hospodářství Libereckého kraje.

Kraj Vysočina – Program na podporu předcházení vzniku, třídění odpadů a využívání recyklovaných materiálů

disposal-1846033__340

Dotace na podporu aktivit z důvodu naplňování Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025 v oblastech předcházení vzniku odpadů, správného a efektivního třídění odpadu, využívání výrobků obsahující nebo vyrobené z recyklovaných materiálů a zachování čistého životního prostředí kraje.

OP ŽP – 150. výzva PO 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika SC: 3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

shutterstock_100299176.jpg

Mezi hlavní cíle patří podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, podporovat příprav k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, podporovat oddělený sběr odpadů, systémy odděleně sbíraných specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door“ systém.

OP ŽP – 153. výzva PO 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika SC: 3.1 – Prevence vzniku odpadů

music-2806852__340

Dotace na vybudování/rozšíření infrastruktury potravinových bank. Jedná se především o budování či rekonstrukci skladů potravin, o nákup svozové a manipulační techniky a o pořízení vybavení skladů potravin.

Podpora odpadového hospodářství – Moravskoslezský kraj

disposal-1846033__340

Cílem dotačního programu je podpořit prostřednictvím poskytnutí dotace navržení opatření vedoucích k efektivnějšímu předcházení vzniku komunálních odpadů a k efektivnějšímu nakládání s nimi v rámci obecních systémů a podpořit prostřednictvím poskytnutí dotace efektivnější nakládání s komunálními odpady.

Program obnovy venkova v Královéhradeckém kraji

church-3037050__340

Dotace na zajištění realizace a obnovu prostor pro akumulaci povrchových vod ke zlepšení malého vodního cyklu, pro zlepšení prostředí obce, prostřednictvím zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení, dokumentace skutečného provedení stavby, zjednodušené dokumentace nebo na realizaci obnovy stávajících vodních nádrží v katastru žadatele o dotaci.

OPŽP – 137. výzva – Dotace na odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

disposal-1846033__340

Dotace na vybudováním třídicích linek a zařízení na recyklaci odpadů, odděleným sběrem odpadů a efektivnějším využitím odpadů. Cílem podpory je zkvalitnění nakládání s odpady, snížení produkce odpadů, prevence environmentálních rizik a odstraňování starých ekologických zátěží.

56. výzva-ITI-Brno-SC 3.2 – Materiální a energetické využití odpadů II

disposal-1846033__340

Dotace na výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, úpravu a třídění odpadů s cílem jejich dalšího materiálového nebo energetického využití.

OP ŽP – 134. výzva PO 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika SC: 3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

pollution-3075857__340

Dotace na výstavbu a modernizaci zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování).