Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: dotace na odpady

Liberecký kraj – Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadů

compost-419261__340

Dotace na podporu opatření vedoucích k předcházení vzniku odpadů a k jejich opětovnému použití se zaměřením především na bioodpady v souladu s Plánem odpadového hospodářství Libereckého kraje.

Výzva č. 3/2018: Ekoinovace

chemist-3014142__340

Dotace na podporu inovativních a demonstračních projektů s pozitivním dopadem na životní prostředí v České republice, které budou moci být použity v praxi. Projekty se mohou týkat jak kvality vody a ovzduší, tak mohou být zaměřeny na odpady, energetické úspory a chytrá řešení v energetice nebo na ochranu přírody a krajiny.

Národní program Životní prostředí – Výzva č. 3/2017: Nelegální sklady odpadů

shutterstock_156283334.jpg

Cílem výzvy je minimalizace nepříznivých účinků uložených odpadů a závadných látek na lidské zdraví a životní prostředí. Minimalizace environmentálních rizik – staré skládky, nelegální sklady odpadů, staré ekologické zátěže, management chemických látek, prevence průmyslových havárií.

OP ŽP – 84. výzva, PO 3, SC 3.1 – Prevence vzniku odpadů

Recycle Symbol

Mezi hlavní cíle patří snížit množství odpadů z výroby, příprava výrobků na konci životnosti pro opětovné použití a podpora zavádění tzv. systému door-to-door. Výzva se vztahuje na individuální integrované projekty v rámci Integrovaných územních investic (ITI) - ITI Olomoucké aglomerace.

OP ŽP – 85. výzva, PO 3, SC 3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

LII-120x100

Mezi hlavní cíle patří podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, podporovat příprav k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, podporovat oddělený sběr odpadů, systémy odděleně sbíraných specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door“ systém. Výzva se vztahuje na individuální integrované projekty v rámci Integrovaných územních investic (ITI).

OP ŽP Výzva č. 41 Specifický cíl: 3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

Recycle Symbol

Mezi hlavní cíle patří podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, podporovat příprav k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, podporovat oddělený sběr odpadů, systémy odděleně sbíraných specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door“ systém.

OP ŽP Výzva č. 103 Specifický cíl: 3.1 – Prevence vzniku odpadů

shutterstock_156277586.jpg

Mezi hlavní cíle patří snížit množství odpadů z výroby, příprava výrobků na konci životnosti pro opětovné použití a podpora zavádění tzv. systému door-to-door.

MŽP Národní program Životního prostředí – Výzva č. 6

shutterstock_130311344.jpg

Dotace je určena pro kraje a obce, a to na odstranění a rekultivace nelegálních skladů odpadů a sanace havarijních stavů, které představují akutní riziko pro životní prostředí. Cílem výzvy je minimalizovat nepříznivé účinky uložených odpadů a závadných látek, a zároveň předcházet vzniku environmentálních rizik. Celková alokace činí 100. mil Kč.

Národní program Životní prostředí Výzva č. 5

shutterstock_153438167.jpg

Dotace je určena na systémy nakládání s vybranými autovraky prostřednictvím sítě schválených zpracovatelských zařízení. Konkrétně se jedná o podporu dalšího využití odpadů vzniklých při zpracování autovraků, a také o podporu motivace zpracovatelů vykupujících autovraky, které neplní emisní normy.

Ekofond města Zlína „Projekty na realizaci ke zlepšení stavu životního prostředí“

LII-120x100

Dotace je určena k podpoře ekologických aktivit, které jsou realizovány na území statutárního města Zlín. Na aktivity je vyčleněno 260 000 Kč.