Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na odstranění nepovolených skládek

Národní program Životní prostředí – Výzva č. 3/2017: Nelegální sklady odpadů

shutterstock_156283334.jpg

Cílem výzvy je minimalizace nepříznivých účinků uložených odpadů a závadných látek na lidské zdraví a životní prostředí. Minimalizace environmentálních rizik – staré skládky, nelegální sklady odpadů, staré ekologické zátěže, management chemických látek, prevence průmyslových havárií.

Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na nelesní ekosystémy

dc09a68dfe7e245087660b2a89e065d7

Program  slouží k financování opatření týkající se tvorby a obnovy ekostabilizačních prvků v krajině. Žadatelem mohou být obce, kraje, fyzické osoby, příspěvkové organizace apod.  Maximální výše podpory činí 250 tis. Kč.

Dotace na odstraňování starých ekologických zátěží – OPŽP 2013

Státním fondem životního prostředí aktualizovaný harmonogram příjmu žádostí o dotace předpokládá pro letošní rok vyhlášení kontinuální výzvy také na odstraňování starých ekologických zátěží. Ze zkušeností můžeme doufat, že tomu tak doopravdy bude, každopádně je žádoucí se na možnou podporu začít připravovat.

Předpokládaný příjem žádostí:

 • První skupina projektů srpen- říjen;
 • Druhá skupina projektů listopad-prosinec.

Pozn. U dříve podaných projektů by mělo dojít k rychlejšímu schválení.

Příklad oprávněných žadatelů:

 • Podnikatelské subjekty;
 • Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty;
 • Organizace a subjekty vlastněné obcemi;
 • Neziskové organizace.

Podporované aktivity:

Rekultivace a odstranění skládek

 • Rekultivace starých skládek;
 • Odstranění nepovolených skládek ve zvláště chráněných územích.

Odstraňování starých ekologických zátěží

 • Inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace priorit pro výběr nejzávažněji kontaminovaných míst k sanaci;
 • Realizace průzkumných prací, analýz rizik;
 • Sanace vážně kontaminovaných lokalit.

Výše dotace:

Příklady způsobilých výdajů:

 • Zpracování analýzy rizik, žádosti o dotaci, finanční analýzy, studie proveditelnosti (pokud je vyžadována), zpracování komplexní analýzy nákladů a přínosů (Cost benefit analysis – CBA) u velkých projektů;
 • Vícepráce do výše rozpočtové rezervy, která činí max. 10 % z celkových způsobilých přímých realizačních výdajů projektu;
 • Stavební práce a související služby, výdaje na přípravu staveniště;
 • Nákup hmotného majetku (zařízení) a nehmotného majetku;
 • Programy na inventarizaci a kategorizaci priorit starých ekologických zátěží na kontaminovaných místech;
 • Zařízení k odstraňování kontaminace z vody čerpané při sanaci – sanační stanice;
 • Ověření účinnosti vhodných sanačních metod u projektů do průzkumu v oblasti podpory;
 • Osobní náklady u projektů inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst a kategorizace priorit pro výběr nejzávažněji kontaminovaných míst k sanaci – pouze u projektů, které není možné nebo účelné provádět dodavatelsky;
 • Zkoušky: způsobilé jsou zkoušky a testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů a to před i po zahájení zkušebního provozu; jedná se zejména o následující zkoušky:
  • individuální, komplexní a garanční zkoušky,
  • zkoušky parametrů jakosti odpadů, vod, půdy a vzduchu souvisejících s prověřením průběžného nebo konečného dosažení projektovaných parametrů zařízení nebo výsledků sanace a to včetně odběru vzorků a vyhodnocení výsledků zkoušek.

Neváhejte a využijte možnost získat dotaci z obrovského 27 miliardového balíku právě nyní. Nabízíme Vám pomocnou ruku při zpracování žádosti o dotaci. Jsme schopni váš projekt optimalizovat tak, abychom si byli jisti, že bude s vysokou pravděpodobností  podpořen. Proto můžeme k dnešnímu dni stále vykázat 100% úspěšnost v OP Životní prostředí. Náš tým konzultantů je připraven provést Vás spletitým procesem nastavení projektu a podání žádosti o dotaci. V případě úspěšného schválení grantu Vám rovněž nabízíme služby spojené s realizací projektu jako je zajištění výběrového řízení či komplexního poradenství v průběhu realizace, včetně podávání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu.

Redakce CYRRUS ADVISORY; dotazy@cyrrusadvisory.cz; kontakty: Praha +420 221 592 372; Brno +420 538 705 778

Jedná se o autorem očekávané znění výzvy, jako oficiální zdroj lze brát pouze stránky Operačního programu životního prostředí.

Dotace pro odpadové hospodářství a odstraňování starých ekologických zátěží

Rostoucí množství odpadů a problémy s tím spojené můžete řešit vybudováním sběrného dvora, třídírny odpadů nebo výstavbou kompostárny.

V Operačním programu Životní prostředí (OPŽP) jsou pro tyto účely připraveny prostředky ve výši více než 776 milionů eur. Aktuální stav čerpání naleznete na oficiálních stránkách programu www.opzp.cz

Cílem podpory je zkvalitnění nakládání s odpady, snížení produkce odpadů a odstraňování starých ekologických zátěží.