Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na opravu silnic

Dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu homogenizace krajské dopravní infrastruktury

shutterstock_154889651.jpg

Cílem dotace je rozvoj dopravní infrastruktury na území Středočeského kraje v souladu se Strategií rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na období 2019-2024, s výhledem do 2030.

Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací a zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích – Jihočeský kraj

road-220058__340

Dotace na zkvalitnění dopravní infrastruktury obcí při respektování ochrany životního prostředí jako předpokladu pro vytvoření bezpečnějších podmínek účastníků silničního provozu na pozemních komunikacích.

MMR – Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2021

shutterstock_151043639.jpg-150x150

Cílem podprogramu je přispět k obnově základních funkcí území zabezpečovaných v působnosti územních samosprávných celků a tím odstranit nebo omezit možné důsledky pohrom spočívající v narušení plynulosti, dostupnosti a kvality výkonu veřejné správy.

ROP SV 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

shutterstock_154233614.jpg

Cílem podpory je modernizace regionální silniční sítě silnic II. a III. třídy a zvýšení kvality dopravního spojení uvnitř regionu a jeho připojení na nadregionální dopravní síť. Podpora je určena pouze pro kraje regionu Severovýchod, tj. Pardubický, Královehradecký a Liberecký kraj.Žádosti je možné podávat do 11. 5. 2015.

Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích v Jihočeském kraji

prechod

Cílem programu je zvýšení bezpečnosti silničního provozu a chodců na pozemních komunikacích (výhradně silnicích a místních komunikacích) osazením nových bezpečnostních prvků, jako například zřízení a úprava přechodů pro chodce včetně zabezpečení bezbariérového užívání přechodů osobami se zdravotním postižením, světelná signalizace, vodorovné a svislé dopravní značení, osazení zpomalovacích prahů, osazení svodidel nebo zábradlí v nebezpečných místech.

Program obnovy venkova pro Karlovarský kraj

stažený soubor

Dotační program byl zřízen za účelem podpory v oblasti výstavby, rekonstrukce a oprav infrastruktury a podpory možností zlepšování života na venkově.

Dotace na infrastrukturu ve Středních Čechách

Regionální operační program NUTS 2 Střední Čechy, Prioritní osa 1. Doprava, Oblast podpory: 1.1 Regionální dopravní infrastruktura – místní komunikace vypisuje novou výzvu. Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy schválil výzvu č. 74 v režimu tzv. závěrečné výzvy. S největší pravděpodobností se jedná o poslední příležitost žádat dotaci v regionu Střední Čechy pro aktuální programové období strukturálních fondů EU. Celková alokace výzvy činí 190 000 000 Kč.