Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na osvětu

MV ČR – Zvýšení mediální gramotnosti široké veřejnosti – Grant z Norských fondů 2014-2021

confident-3003944_960_720

Obecným cílem otevřené výzvy je bezprostřední zvýšení mediální gramotnosti široké veřejnosti. Projekty se zaměří na realizaci mediálně-vzdělávacích a jiných forem vzdělávacích aktivit a na tvorbu vzdělávacích a publikačních materiálů pro šíření mediálního vzdělání a osvěty mezi dětmi a mládeží (ve věku do 17 let včetně) a/nebo seniory (ve věku od 65 let), kteří představují z hlediska hybridních hrozeb nejohroženější skupiny.

Podpora zdravotně-preventivních aktivit pro všechny skupiny obyvatel v Olomouckém kraji

fitness-332278__340

Dotace na podporu zdraví a zdravého způsobu života všech skupin obyvatel Olomouckého kraje za účelem zlepšování zdravotního stavu, což je ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Liberecký kraj – Podpora ekologické výchovy a osvěty

venkov

Dotace na podporu činnosti informačních středisek a škol v oblasti ekologické výchovy a osvěty.

Dotace města Hradec Králové na zachování a obnovu památkového fondu

church-organ-650869_640

Cílem programu je podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti restaurování, oprav, obnov a rekonstrukcí investičního i neinvestičního charakteru, které vedou k obnově a zachování památkového fondu na území města, a podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti poznávání, dokumentace a prezentace památkového fondu na území města Hradec Králové a historie města Hradec Králové.

Město Jihlava – Projekt Zdravé město a MA 21

sp-5

Dotaci na podporu veřejně prospěšných aktivit, naplňování zásad a strategických cílů udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života. Město si váží aktivit, které se zaměřují na prevenci výše uvedených problémů, přispívají k jejich řešení nebo se zaměřují na odstraňování s nimi souvisejících následků.

Nadace Landek Ostrava – 2. kolo výběrového řízení Nadačního programu 2021

mining-349966_640

Nadace poskytuje příspěvky uchazečům na konkrétní projekty na základě výběrových řízení. Mezi podporované aktivity patří např. údržba hornických památek a dokumentů, údržba lokalit souvisejících s hornictvím atd. 

Jihomoravský kraj – Program pro poskytování dotací v oblasti EVVO

drop-3698073__340

Cílem dotačního programu je finanční podpora neinvestičních činností nevládních neziskových organizací, obcí Jihomoravského kraje, dobrovolných svazků obcí (pokud je projekt v souladu s předmětem činnosti DSO) a škol. Dotační program je zaměřen na vzdělávací a osvětové činnosti v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty se zaměřením na podporu aktivního zapojení dětí, mládeže i dospělých do péče o životní prostředí.

MČ Praha 11 – Dotační program v oblasti životního prostředí

girl-3763238__340

Dotace na podpora aktivit v oblasti ekologické výchovy a vzdělávání pro vytvoření občanského povědomí v oblasti ochrany přírody a recyklace odpadů.

SFŽP Výzva č. SGS-4 „Reine“ – Norské fondy 2014–2021

nature-3289812__340

Dotace na realizaci informačních a vzdělávacích aktivit v ochraně životního prostředí zaměřené na oblast ochrany ekosystémů, ovzduší, vod či změnu klimatu.

MAS Frýdlantsko – Beskydy – u „V Beskydech to žije“

folklore-996388__340

Cílem programu je zlepšit společenský život v obcích, posílit vzájemnou spolupráci obyvatel v regionu, zlepšit ochranu přírodního a kulturního dědictví, zachovat a obnovit tradice a podpořit regionální produkci.