Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na památky

MK ČR – Program podpory pro památky světového dědictví

praha pol rustu

Dotace Ministerstva kultury na podporu zabezpečení označení, ochrany, zachování, prezentování a předávání budoucím generacím světového kulturního a přírodního dědictví. Dotace na rozvoj památek zapsaných na Seznamu nebo těch památek, u kterých byl podán návrh na zápis či u kterých se tento návrh zpracovává.

Město Ostrava – 24. výzva ZS ITI Ostrava-IROP-Kulturní infrastruktura II

ostrava-2230959__340

Dotace na obnovu kulturních památek,  z důvodu zachování památkových hodnot a jejich vyššího společenského uplatnění. Revitalizace a regenerace zanedbaných ploch a areálů a objektů kulturního dědictví za účelem využití pro zvýšení atraktivity města a jeho zázemí a podporu nových investic.

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v Jablonci nad Nisou

holasovice_

V rámci programu Ministerstva kultury lze získat finanční prostředky na obnovu kulturních památek v městské památkové zóně Jablonec nad Nisou. Na obnově kulturní památky se společně s vlastníkem finančně podílí město a Ministerstvo kultury.

Nadace Občanského fóra – Výzva Památky a zdraví

shutterstock_152064281.jpg

Program podporuje projekty, jejichž náplní je obnova a oprava kulturních nemovitých památek, díky níž dojde ke zlepšení kvality zdravotní či sociální péče, která je v těchto objektech poskytována.

Nadace Občanského fóra – Výzva Opomíjené památky

stažený soubor

Program podporuje záchranu opomíjených památek v České republice především prostřednictvím občanských iniciativ.

42.výzva-IPRÚ-Zlín-SC 3.1-Obnova kulturních památek baťovského období III

projektova_dokumentace

Dotace na revitalizace, zatraktivnění a zpřístupnění baťovských památek mohou získat žadatelé, kteří jsou jejich vlastníky nebo mají právo s tímto majetkem hospodařit.

Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje

obsah377_6_big

Dotace na podporu stavebních a uměleckořemeslných prací souvisejících přímo se záchranou a obnovou bezprostředně ohrožených drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje, tj. hmotného kulturního dědictví, které není prohlášeno za kulturní památku ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Výzva Ústeckého kraje – Program na záchranu a obnovu kulturních památek

Dotace jsou poskytovány na zachování a obnovu kulturně-historického charakteru a výpovědní hodnoty nemovitého a movitého kulturního dědictví nacházejícího se na území Ústeckého kraje.

Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel

shutterstock_155067413.jpg

Dotace na opravu nebo údržbu historického železničního kolejového vozidla. Za historické se považuje drážní vozidlo, které je zachované pro muzejní či dokumentační účely, případně je využíváno pro příležitostný provoz. 

Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji

images5UWVKIBE

Cílem programu je zachování a obnova movitých a nemovitých kulturních památek v Libereckém kraji.