Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na památky

MD ČR – Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel

shutterstock_155067413.jpg

Dotace na opravu nebo údržbu historického železničního kolejového vozidla. Za historické se považuje drážní vozidlo, které je zachované pro muzejní či dokumentační účely, případně je využíváno pro příležitostný provoz. 

Město Chotěboř – Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Chotěboř

Young teacher with children on nature field trip

Dotace na kulturní, památkovou a zájmovou činnost z rozpočtu města Chotěboř.

Stavebně historický průzkum v Libereckém kraji

stažený soubor

Cílem programu je průzkum a dokumentace nemovitých kulturních památek. Předmětem podpory jsou kulturní památky prohlášené dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči na území Libereckého kraje.

Výzva kraje Vysočina – Památkově chráněná území

shutterstock_152064281.jpg

Dotace na podporu obnovy nepamátkových objektů na území památkových rezervací a zón.

Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou

holasovice_

Dotace mohou být, v souladu se zákonem o obcích, poskytnuty fyzickým a právnickým osobám k podpoře úhrady nákladů spojených s realizací obnovy vnějšího pláště objektů nacházejících se v městské památkové zóně v Jablonci nad Nisou.

MAS Znojemské vinařství – Programový rámec PRV

shutterstock_127446179.jpg

Dotace na rozvoj venkova zaměřený na podporu zemědělského podnikání, zemědělských produktů, drobného podnikání a cestovního ruchu, spolupráce podnikatelů a návštěvnickou infrastrukturu v lesích.

Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje

obsah377_6_big

Dotace na podporu stavebních a uměleckořemeslných prací souvisejících přímo se záchranou a obnovou bezprostředně ohrožených drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje, tj. hmotného kulturního dědictví, které není prohlášeno za kulturní památku ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

MAS Sedlčansko, o.p.s. – Programový rámec PRV

lesní cesta

Dotace na posílení ekonomického potenciálu v místním území a vytváření nových pracovních míst. Podpora bude zaměřena na založení a rozvoj venkovské ekonomické činnosti nezemědělského charakteru, tak i činnosti zemědělských podniků pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji

images (1)

Dotace na podporu obnovy veřejně přístupných drobných památek místního významu, tj. drobných staveb a objektů nebo jejich částí s nepopiratelnou kulturněhistorickou hodnotou, které nejsou prohlášeny kulturními

Výzva Ústeckého kraje – Program na záchranu a obnovu kulturních památek

Dotace jsou poskytovány na zachování a obnovu kulturně-historického charakteru a výpovědní hodnoty nemovitého a movitého kulturního dědictví nacházejícího se na území Ústeckého kraje.