Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na památky

Podpora obnovy a rozvoje venkova – Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci

obsah377_6_big

Dotační titul podporuje obnovu sakrálních staveb v obcích. Budou podporovány akce zaměřené na opravy sakrálních staveb nalézajících se v katastrálním území obce, které nejsou prohlášeny za kulturní památku a jsou v majetku obce. Jedná se zejména o obnovu staveb jako: kaple, kapličky, sochy, boží muka, kříž, úprava prostranství. Výzva je určena pouze pro obce do 3 000 obyvatel anebo pro svazek obcí. Žádosti je možné předkládat do 25. 6. 2015.

Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel

shutterstock_155067413.jpg

Dotace na obnovu historického železničního kolejového vozidla mohou získat vlastníci historického železničního kolejového vozidla nebo subjekt, který prokáže právo k užívání historického železničního kolejového vozidla a souhlas vlastníka s jeho obnovou. Celková alokace finančních prostředků na projekty realizované v rámci této výzvy je 4 mil. Kč.

Dotační program města České Budějovice na podporu památkové péče

energeticke uspory

Dotace na zachování a obnovu kulturních památek a zvýšení atraktivity města České Budějovice mohou žádat vlastníci kulturních památek do 1. 8. 2017.

Výzva kraje Vysočina – Památkově chráněná území

shutterstock_152064281.jpg

Dotace na podporu obnovy nepamátkových objektů na území památkových rezervací a zón.

Objekty kulturního dědictví v Jihočeském kraji

images

Cílem programu je podpora zachování a obnovy objektů kulturního dědictví movitého i nemovitého charakteru za použití tradičních materiálů, technologií a řemeslných postupů. Budou podporovány následující oblasti: movité kulturní dědictví, obnova drobné sakrální architektury, obnova staveb v památkově chráněných území. 

Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji

images5UWVKIBE

Cílem programu je zachování a obnova movitých a nemovitých kulturních památek v Libereckém kraji. 

Stavebně historický průzkum v Libereckém kraji

stažený soubor

Cílem programu je průzkum a dokumentace nemovitých kulturních památek. Předmětem podpory jsou kulturní památky prohlášené dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči na území Libereckého kraje.

Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje

obsah377_6_big

Dotace na podporu stavebních a uměleckořemeslných prací souvisejících přímo se záchranou a obnovou bezprostředně ohrožených drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje, tj. hmotného kulturního dědictví, které není prohlášeno za kulturní památku ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Výzva Ústeckého kraje – Program na záchranu a obnovu kulturních památek

Dotace jsou poskytovány na záchranu a obnovu kulturních památek v Ústeckém kraji, záchrana a obnova movitých i nemovitých kulturních památek, zachování kulturně-historického charakteru.

Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny

images

Dotace na stavební obnovu a restaurování kulturních památek (zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR), pro zachování kulturního dědictví pro další generace.