Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na památky

Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

shutterstock_152064281.jpg

Dotace na podporu využití potenciálu kulturního dědictví mohou získat obce, svazky obcí, organizační složky státu, nestátní neziskové organizace a zájmová sdružení právnických osob. Celková výše dotace z ERDF pro tuto výzvu je 443 mil. Kč a ze státního rozpočtu 78 mil. Kč.

Výzva Památky a zdraví – Nadace Občanského fóra

shutterstock_152064281.jpg

Program podporuje projekty, jejichž náplní je obnova a oprava kulturních nemovitých památek, díky níž dojde ke zlepšení kvality zdravotní či sociální péče, která je v těchto objektech poskytována.

Přehled aktuálních dotačních možností pro obnovu památek

Momentálně lze čerpat v oblasti památek hned z několika titulů. Liší se velikostí dotace, lokalizací a výběrem památek, na které jde žádost o dotaci předkládat.

Dotace na obnovu památek v kraji Vysočina

Kraj Vysočina vyhlásil výzvu v rámci Programu rozvoje kraje Vysočina, prioritní osa Cestovní ruch a péče o kulturní dědictví, opatření Ochrana a zachování kulturního dědictví, obnova kulturních památek v regionu. Výzva trvá až do 14. 3. 2014 do 14:00 hod.

Nové výzvy V Regionálním programu Jihozápad

Dne 27. 1. 2014 byla vyhlášena výzva v rámci integrovaného plánu rozvoje města Plzně „Plzeň – evropské hlavní město kultury 2015“. Specifickým cílem oblasti podpory je nové využití stávajících zanedbaných areálů, objektů a ploch.

Dotační příležitosti pro obce do 500 obyvatel od roku 2014

Pokud vycházíme z Programového období 2007- 2013, obce do 500 obyvatel budou moci získat finanční podporu v Programu rozvoje venkova v rámci prioritní osy, určené jednak na obnovu a rozvoj vesnic, občanského vybavení a služeb a za další na ochranu a rozvoj kulturního dědictví venkova. Tento článek vychází z programového znění Programu rozvoje venkova 2007-2013, přičemž konečné nastavení v programovém období 2014-2020 zatím není známo a čeká na schválení vlády ČR.

Dotace na kulturu z EHP a Norských fondů

Během letošního léta bude vyhlášena výzva pro předkládání žádostí o grant z Programu CZ 06 Kulturní dědictví a současné umění. Pro období 2009 – 2014 bude uvolněno 21,4 mil. Euro, což je o polovinu méně než v minulém období. Proto není radno otálet a připravit se již nyní!

Chystají se 2 programové výzvy, které mají podpořit jak živé umění, tak kulturní dědictví. Ministerstvo kultury vydalo předběžné návrhy výzev a kritérií, podle nichž lze plánovat projekty. Pro obě programové oblasti platí, že jedním z výsledků projektu je navázání spolupráce a výměna zkušeností se zahraničními partnery z donorských zemí či států EU.

Programová oblast 16

Programová oblast 16 „Zachování a revitalizace kulturního dědictví“ je zaměřena na ochranu kulturního dědictví, které bude zpřístupněné široké veřejnosti a bude sloužit jako prostředek ke vzdělání. Konkrétně se jedná o objekty movitého i nemovitého charakteru, které mají unikátní a výjimečnou hodnotu minimálně na úrovni regionu. Ministerstvo kultury upřednostňuje objekty, které spadají pod Památkový fond, do sbírky muzejní povahy a písemného kulturního dědictví.

Programová oblast č. 17

Programová oblast č. 17 „Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví“se zaměřuje na podporu aktivního umění. Do projektu se mohou zapojit všechny profesionální uskupení v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a filmu. Cílem programové výzvy č. 17 je prostřednictvím porozumění kulturních rozmanitostí posílit evropskou kulturní identitu a kulturní dialog. Klíčovým aspektem je posílit bilaterální vztahy s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem.

Pro bližší informace nás kontaktujte na e-mailu: dotazy@cyrrusadvisory.cz; na telefonech: Praha +420 221 592 372; Brno +420 538 705 778.

Redakce CYRRUS ADVISORY, a.s.

Zdroj: http://www.mkcr.cz/cz/ehp-norsko/program-kulturni-dedictvi-a-soucasne-umeni-do-06-2012-131852/