Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na péči o přírodu a krajinu

Národní program Životního prostředí – Výzva č. 20/2017 – Likvidace nepotřebných vrtů

shutterstock_154728707.jpg

Dotace na likvidaci nepotřebných hydrogeologických vrtů, které představují riziko ohrožení životního prostředí, především jakosti či množství podzemních vod nebo ohrožení zdraví či života obyvatel.

Olomoucký kraj – Podpora aktivit přispívajících k zachování nebo zlepšení různorodosti přírody a krajiny

shutterstock_88756531.jpg

Účelem je podpora aktivit, které vedou k ochraně a obnově biologické rozmanitosti krajiny, dále udržují a zlepšují fyzikální, chemické a biologické vlastnosti půdy v krajině a vedou ke zlepšení kvality životního prostředí na území Olomouckého kraje.

Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na nelesní ekosystémy

dc09a68dfe7e245087660b2a89e065d7

Program  slouží k financování opatření týkající se tvorby a obnovy ekostabilizačních prvků v krajině. Žadatelem mohou být obce, kraje, fyzické osoby, příspěvkové organizace apod.  Maximální výše podpory činí 250 tis. Kč.

OP ŽP Výzva č. 106 – Specifický cíl: 4.1 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

stažený soubor

Cílem tohoto programu je zajištění potřebné péče o předměty ochrany na národně významných chráněných územích, jež jsou stanoveny schválenými plány péče, v územích Natura 2000 jsou to souhrny doporučených opatření.

OP ŽP – 87. výzva, PO 4, SC 4.2 Posílit biodiverzitu

shutterstock_69516427.jpg

Dotaci mohou získat způsobilí žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na posílení biodiverzity. Celková alokace programu je 189 mil. Kč.

OP ŽP – 93. výzva, PO 4, SC 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny

shutterstock_156571409.jpg

Dotaci mohou získat způsobilí žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na posílení přirozené funkce krajiny. Celková alokace je 300 000 000 Kč.

OP ŽP – 48. výzva, PO 4, SC 4.1 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

shutterstock_155292674.jpg

Dotaci mohou získat žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na ochranu chráněných území národního významu (NP, NPR, NPP, CHKO) a lokality soustavy Natura 2000. Celková alokace programu je 36 000 000 Kč.

Interreg Europe

paris berlin amsterdam helsinki copenhague dublin stockholm madrid vienne lisbonne londres athenes luxembourg bruxelles reykjavik

Dotace na podporu spolupráce a výměnu vzájemných zkušeností mezi veřejnými orgány s cílem zlepšit fungování politik a programů regionálního rozvoje.

Řízení a inventarizace lesa v Gruzii – chráněná území v Tušsku

00475

Dotace na podporu projektů, cílících na navržení a vytvoření udržitelného diferencovaného systému hospodaření v lesních porostech Tušska, včetně posouzení možností a limitů jejich ochrany proti podkornímu hmyzu a dalším potenciálně rizikovým faktorům (např. požáry), mohou získat nestátní neziskové organizace, veřejné vysoké školy a další oprávněné subjekty. Celková alokace finančních prostředků na projekty realizované v rámci této výzvy činí 4 600 000 Kč na období let 2015 – 2017.

Praktická péče o přírodní prostředí, zdroje a produkty v Královéhradeckém kraji

shutterstock_60280690.jpg

Dotace na podporu environmentálně aktivních subjektů v oblasti praktické péče o přírodní prostředí a na udržitelné využívání přírodních zdrojů a produktů.