Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na pedagogické pracovníky

Identifikace nadání a práce s nadanými a mimořádně nadanými dětmi a žáky v základních školách Pardubického kraje v rámci projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje

school-2934976__340

Dotace na vytvoření metodiky organizace a způsobu práce ve škole (identifikace základních podmínek pro vyhledávání a rozvoj nadání dětí a žáků, organizace a formy vzdělávání a výuky, organizační uspořádání, úpravy v rozvrhu hodin, časové dotace, metody výběru žáků, způsob vedení, motivace pedagogů, zapojení rodičů).

MŠMT – Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích

startup-593344__340

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje rozvojový program „Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích“ na rok 2020.

MŠMT – Podpora odborného vzdělávání

woman-613309__340

Dotace na dofinancování nárůstu počtu hodin úvazků pedagogických pracovníků, které nově vznikají při tvorbě víceoborových tříd podle § 2a, § 2b a § 2c vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, nad rámec financování podle příslušných předpisů.

Program primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2020 v hl. m. Praze

white-board-593309__340

Dotace na podporu předcházení výskytu a minimalizace jevů spojených s rizikovým chováním a jeho důsledky. V některých případech oddálení výskytu rizikového chování do co nejpozdějšího věku žáků.

MŠMT – Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol

kindergarten-2204239__340

Dotace na finanční pokrytí nákladů spojených s personálním zajištěním překryvu přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním změny doby provozu v mateřských školách.

OP VVV – Výzva č. 02-19-076 Inovace v pedagogice

teacher-3765909__340

Cílem výzvy je podpořit systematické, monitorované a reflektované zavádění inovací ve výuce zacílených na podporu kvalitní výuky, učitele jako jejího klíčového předpokladu a efektivní systém vedení a řízení. Inovaci lze definovat jako implementaci nejen nových myšlenek, znalostí a praxe, ale také významně zlepšených myšlenek, znalostí a praxe.

MŠMT – Výzva na poskytnutí dotace z rozvojového programu Excelence středních škol

school-class-401519__340

Účelem výzvy je podpora, zvyšování kvality a rozšiřování péče o talentované žáky na středních školách, kteří jsou schopni dosahovat vynikajících výsledků v soutěžích.

MŠMT – Výzva na poskytnutí dotace z rozvojového programu Excelence základních škol

school-2934976__340

Základním cílem programu je podpora, zvyšování kvality a rozšiřování péče o talentované žáky na úrovni základních škol, kteří jsou schopni dosahovat vynikajících výsledků v soutěžích.

MŠMT – Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol

child-2205449__340

Cílem programu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání zajištěním překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů mateřských škol, které vychází z kapitoly „7. Podmínky předškolního vzdělávání“, jenž je dána Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním

shutterstock_153270923.jpg

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje rozvojový program ve vzdělávání. Cílem tohoto programu je zajistit rovný přístup ke vzdělávání poskytnutím neinvestičních finančních prostředků účelově určených na financování platů a mezd asistentů pedagoga k dětem, žákům a studentům se zdravotním postižením.