Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na pedagogické pracovníky

Program primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2020 v hl. m. Praze

white-board-593309__340

Dotace na podporu předcházení výskytu a minimalizace jevů spojených s rizikovým chováním a jeho důsledky. V některých případech oddálení výskytu rizikového chování do co nejpozdějšího věku žáků.

MŠMT – Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol

kindergarten-2204239__340

Dotace na finanční pokrytí nákladů spojených s personálním zajištěním překryvu přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním změny doby provozu v mateřských školách.

OP VVV – Výzva č. 02-19-076 Inovace v pedagogice

teacher-3765909__340

Cílem výzvy je podpořit systematické, monitorované a reflektované zavádění inovací ve výuce zacílených na podporu kvalitní výuky, učitele jako jejího klíčového předpokladu a efektivní systém vedení a řízení. Inovaci lze definovat jako implementaci nejen nových myšlenek, znalostí a praxe, ale také významně zlepšených myšlenek, znalostí a praxe.

MŠMT – Výzva na poskytnutí dotace z rozvojového programu Excelence středních škol

school-class-401519__340

Účelem výzvy je podpora, zvyšování kvality a rozšiřování péče o talentované žáky na středních školách, kteří jsou schopni dosahovat vynikajících výsledků v soutěžích.

MŠMT – Výzva na poskytnutí dotace z rozvojového programu Excelence základních škol

school-2934976__340

Základním cílem programu je podpora, zvyšování kvality a rozšiřování péče o talentované žáky na úrovni základních škol, kteří jsou schopni dosahovat vynikajících výsledků v soutěžích.

MŠMT – Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol

child-2205449__340

Cílem programu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání zajištěním překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů mateřských škol, které vychází z kapitoly „7. Podmínky předškolního vzdělávání“, jenž je dána Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním

shutterstock_153270923.jpg

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje rozvojový program ve vzdělávání. Cílem tohoto programu je zajistit rovný přístup ke vzdělávání poskytnutím neinvestičních finančních prostředků účelově určených na financování platů a mezd asistentů pedagoga k dětem, žákům a studentům se zdravotním postižením.

ČRA Podpora zvyšování kvality vysokého školství na Ukrajině

shutterstock_155249936.jpg

Dotaci na modernizaci terciárního vzdělávání na Ukrajině mohou získat převážně české vysoké školy. Projekty se budou zaměřovat na asistenci vysokým školám a akademickým pracovištím na Ukrajině prostřednictvím působení pedagogů a administrativních nebo řídících pracovníků českých vysokých škol. 

MŠMT Výzva k předkládání projektů v rámci Fondu vzdělávací politiky

shutterstock_153270134.jpg

Dotace na zlepšování kvalit a vzdělávání pedagogických pracovníků je určena pro všechny veřejné vysoké školy. Cílem této výzvy je podpořit prostřednictvím projektů veřejných vysokých škol studijní programy zaměřené na pedagogiku a učitelství a celkově tak přispět ke zvyšování kvality vysokoškolské přípravy pedagogických pracovníků. Dalším cílem výzvy je napomáhat k tomu, aby absolventi studijních programů neodcházeli po úspěšném ukončení studia mimo školský sektor a naopak začali působit jako pedagogičtí pracovníci na různých stupních školské soustavy.

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015

shutterstock_156832877.jpg

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo 29. srpna 2014 výzvu k předkládání projektů, jejichž cílem je zvýšit kvalitu předškolního vzdělávání zkvalitněním logopednické prevence v práci předškolního pedagoga a asistentů pedagoga pracujících u dětí s narušenou komunikační schopností, posilováním vzdělávacích a osobnostních kompetencí pedagogů a motivací ředitelů škol k zavádění logopedické prevence do všech vzdělávacích oblastí v mateřských školách a přípravných třídách základních škol. Dotaci mohou získat právnické osoby, zapsané ve školském rejstříku jako mateřské školy anebo základní školy, které mají zřízenou přípravnou třídu. Výše dotace může dosáhnout 20 – 100 tisíc Kč, dle počtu žáků v jednotlivé škole.