Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na preventivní programy

Dotace města Brna na Městský program prevence kriminality

shutterstock_98705384.jpg

Dotace na dílčí projekty programů prevence kriminality na území města Brna. Podpora projektů zaměřených na sociální sekundární a terciární prevenci, na situační prevenci, na prevenci viktimnosti a na informace pro občany o možnostech obrany a ochrany před trestnou činností.

Dotační řízení Pardubického kraje v oblasti podpory služeb sociální prevence

family-3062249__340

Dotace na poskytování sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi na území Pardubického kraje v období od 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021.

Výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – OPZ – Preventivní činnost a poradenství v sociální oblasti (I.)

adult-3368246_960_720

Cílem opatření je zvýšení informovanosti obyvatel i dalších aktérů v sociální oblasti, zvýšení spolupráce těchto aktérů, zefektivnění a systematizace dostupnosti sociálních služeb a zprostředkování pomoci potřebným lidem a rodinám.

MAS Sdružení Růže – OPZ – Podpora rozvoje a činnosti komunitních center a programů sociálního začleňování XII

homeless-857699__340

Dotace na rozvoj sociální práce a programů ve prospěch sociálního začleňování cílových skupin sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením.

Město Brno – OP Zaměstnanost – Sociální začleňování a boj s chudobou VIII

po

Dotace na podporu sociálního začleňování osob a skupin osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím sociálních služeb.

9. Výzva MAS Labské skály z.s. – OPŽP – Protierozní opatření

forest-3194475__340

Dotace na podporu opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů apod.) a na stabilizaci drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.).

Výzva k podání žádosti o poskytnutí finanční podpory č. 3 v rámci dotačního programu „Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje“ pro rok 2019

crutches-538883__340

Podpora je zaměřena na  vybrané sociální služby prevence na území Jihomoravského kraje pro rok 2019.

Výzva MAS Český les – OPZ – Rozvoj a zkvalitnění infrastruktury pro poskytování sociálních služeb (III.)

lifebelt-160144__340

Dotace na sociální služby s cílem sociálního začlenění a prevence sociálního vyloučení osob sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených.

Město Kolín – Žádosti o dotaci komise školské a mládeže

kolin-110123__340

Dotace bude zaměřena na společensko-sociální výchovu dětí a mládeže, zdravotní a dopravní výchovu, sportovní akce a volnočasové aktivity, ale bude i nápomocna i v oblasti protidrogové prevence a prevence kriminality.

Podpora škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování ve Zlínském kraji

shutterstock_153270923.jpg

Cílem programu směrem ke školám a školským zařízením je podporovat všeobecnou specifickou primární prevenci rizikových projevů chování, která musí být součástí dlouhodobého, kontinuálního a systematického preventivního působení prostřednictvím programů, které směřují k rozvoji osobnosti dítěte, žáka nebo pedagoga přes zvyšování klíčových kompetencí a rozvoje osobnosti a vedou ke zlepšení sociálního klimatu ve skupině dětí nebo kolektivu pracovníků škol a školských zařízení.